Tullverket

Jordanien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Läs mer om Pem vid import

Läs mer om Pem vid export

Ursprungsregler

Pem-konventionen

Regional konvention om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, Rådets beslut 2013/94/EU, EUT L 54, 2013.

Ändring i tillägg II (om tullrestitution och full kumulation med Cefta), Beslut nr 2/2017 av gemensamma kommittén, EUT L149, 2019.

Förklarande anmärkningar till Pem-konventionen, EUT C 83, 2007 och EUT C 231, 2007

Övergångsregler

Protokoll 3 i beslut nr 1/2021 av Associeringsrådet EU-Jordanien, EUT L164, 2021.

Särskilda ursprungsregler för vissa varor

För vissa varor som tillverkas i Jordanien i godkända produktionsanläggningar, där den totala arbetsstyrkan består av minst 15 % syriska flyktingar är det genom tillägg till Pem-konventionen och Pem övergångsregler möjligt att tillämpa särskilda ursprungsregler. Se EUT L 009, 2019 och EUT L 232, 2022.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Jordanien tillämpar

 • bilateral kumulation.
 • diagonal kumulation enligt protokoll 3, ovan.

Tabeller för kumulation enligt Pem-konventionen

Tabeller för kumulation enligt övergångsreglerna

Varuomfattning

Import av jordbruksprodukter

Protokoll 1, Pdf, 26.6 kB. import till EU
Protokoll 2, Pdf, 162.1 kB. import till Jordanien

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Ursprungsintyg upprättas av exportören i exportlandet.

Vilken typ av intyg du ska använda beror bland annat på vilket avtal som är aktuellt.

De ursprungsintyg som används till och från Jordanien är följande:

 • Ursprungsdeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.
 • Varucertifikat EUR.1.

Vid export av varor inom Pem ska i vissa fall följande intyg användas:

 • EUR-MED-ursprungsdeklaration.
 • Varucertifikat EUR-MED.

Läs mer om EUR.1 och EUR-MED.

Läs mer om ursprungsdeklaration och EUR-MED ursprungsdeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

För varor där ursprungsreglerna i övergångsreglerna tillämpas ska varucertifikat EUR.1 innehålla följande text i fält 7: “TRANSITIONAL RULES”. I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av den särskilda text där ursprunget intygas.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

 • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
 • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

 • Importen är av tillfällig karaktär.
 • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
 • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg 

Ursprungsintyg från Jordanien är giltiga i:

 • 4 månader för ursprungsintyg enligt Pem-konventionen
 • 10 månader för ursprungsintyg enligt övergångsreglerna

Avtal

Europa-Medelhavsavtal, (Jordanien-avtalet), EGT L 129, 2002

Beslut nr 1/2016, EUT L 233, 2016

Beslut nr 1/2018, (2019/42), EUT L 009, 2019.

Övrigt

Vägledningsdokument för tillämpning av övergångsreglerna (på engelska).

______________      
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning  


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)