Tullverket

Styrning och uppföljning

Tullverket är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vi lyder under Finansdepartementet. Vårt uppdrag beskrivs i förordningen med instruktionen för Tullverket, myndighetsförordningen, regleringsbrevet samt genom budgetpropositionen.

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag för de tre kommande åren. I budgetunderlaget berättar Tullverket om vilka resurser som behövs för de närmaste åren och föreslår hur dessa ska finansieras. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna.

Regeringen använder detta material bland annat för att beräkna utgifterna för de olika anslagen och därigenom hålla de så kallade utgiftstaket som är en maximal nivå för de statliga utgifterna.

Budgetunderlag för 2024–2026 Pdf, 1.2 MB.

Under senare hälften av december beslutar regeringen om regleringsbrevet. Därefter beslutar Tullverket om sin verksamhetsplan och budget.

Budgetpropositionen innehåller riksdagens och regeringens årliga beslut om verksamhetens inriktning och budget för de kommande åren. Regeringens krav och förväntningar på Tullverket ska ingå som en del i vår planering för kommande år.

Tullverket tar varje år fram en årsredovisning. Årsredovisningen innehåller en redogörelse för hur vi lyckats nå de mål som regeringen angett för vår verksamhet i regleringsbrevet. Vi redovisar också vår verksamhet genom tertialuppföljningar.

Här kan du se Tullverkets årsredovisningar.

Regleringsbrev

Regleringsbrev är benämningen på det regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet. Efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten i mitten av december ska regeringen se till att besluten verkställs. Det sker genom regleringsbrevet.

I regleringsbrevet specificeras huvuduppgifterna det uppdrag som finns i instruktionen för Tullverket. I regleringsbrevet anger regeringen vilka mål och uppdrag Tullverket ska ha för sitt arbete. Där står det också hur mycket pengar Tullverket får använda för sin verksamhet.

Regleringsbrevet kommer i slutet av december och gäller för det kommande verksamhetsåret.

Regleringsbrev för 2024
Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2024 Pdf, 721.9 kB.

Regleringsbrev för 2023

Regleringsbrev för 2022

Insynsrådet

Insynsrådet består av ledamöter som utses av regeringen. Insynsrådets uppgift är att ha insyn över Tullverkets verksamhet och att ge generaltulldirektören råd.

Tullverkets insynsråd

Myndighetsförordning

Myndighetens ansvar beskrivs i myndighetsförordning (2007:515):
Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Verksamhetsplan

Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter beslutar Tullverket om verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är den samlade planeringen för verksamhetsåret avseende budget och verksamhet.

Verksamhetsplanen är en omsättning av regleringsbrevet och instruktionen i konkret handling och drar upp vissa riktlinjer för kommande år. I verksamhetsplanen fastslås vem som är ansvarig och hur och när uppföljning förväntas ske.

Verksamhetsplan 2024-2026 Pdf, 867.2 kB.

Vårproposition

Regeringen lämnar över den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen i mitten av april. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren.

Vårproposition 2024

Budgetproposition

Senast den 20 september lämnar regeringen sin budgetproposition till riksdagen. I budgetpropositionen utarbetas förslag till en statsbudget för det kommande året. Där ges detaljerade förslag över hur statens utgifter ska fördelas på olika utgiftsområden. Det finns 27 olika utgiftsområden och Tullverket finns inom utgiftsområde 3 "Skatt, tull och exekution".

Budgetproposition 2024

Revision

Det utförs flera olika revisioner av Tullverkets verksamhet. Tullverket har en egen internrevision och Riksrevisionen reviderar kontinuerligt den statliga verksamheten, inkluderat Tullverkets. Europeiska revisionsrätten utför också revisioner.

Tullverkets internrevision

Internrevisionens uppgift är att oberoende och objektivt granska och lämna förslag till förbättringar av Tullverkets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. Internrevisionen ska ge råd och stöd till generaltulldirektören.

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Riksrevisionen lämnar sin granskning av Tullverkets årsredovisning till regeringen i april. Syftet är informera regeringen om myndigheten skött sina åtaganden och följt gällande lagar och förordningar.

Riksrevisionens revisionsrapporter

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrättens uppgift är att granska hur EU:s medel används, såväl inom EU:s egna organ som i medlemsländerna. De kontrollerar att inkomster och utgifter bokförts och redovisats korrekt och att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och enligt regelverken. Revisionsrätten gör löpande granskningar av olika områden och processer i EU.

Europeiska revisionsrättens webbplats

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya länkar och dokument för verksamhetsplan, vårproposition, budgetproposition och regleringsbrev.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)