Tullverket

Internationell vägtransport m.m.

Yrkestrafiklag (2012:210)

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Tullverkets föreskrifter (TFS 2008:12) om internationella vägtransporter Pdf, 182.6 kB.

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Förordning (SLVFS 1980:4) om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLV:s tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Containerlag (1980:152)

Containerförordning (1980:640)

Transportstyrelsens (TSFS 2019:101) föreskrifter och allmänna råd om containersäkerhet

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1100/2008 av den 22 oktober 2008 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar

Rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med avseende på transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)