Tullverket

Handledning för anmälan av varors ankomst vid transitering (IE007)

Här hittar du en handledning som ska användas när du skickar meddelandet ”Anmälan om ankomst” (IE007) till destinationstullkontoret.

När varorna ankommit till den plats som anges i tillståndet för godkänd mottagare ska mottagaren omedelbart sända meddelandet ”Anmälan om ankomst” (IE007) till destinationstullkontoret och ange eventuella oriktigheter eller händelser som har inträffat under transporten (t.ex. brutna förseglingar).

Varorna måste uppvisas inom den tidsfrist som har bestämts av avgångstullkontoret.

Uppgifter där ett dataelementnummer angivits i rubriken (exempelvis 12 12 000 000) motsvaras av det dataelementet i transiteringsdeklarationen.

Fyll i följande uppgifter:

Transitering (Transit operation)

MRN

Här anger du det MRN-nummer som tillhör den transiteringsdeklaration vars varor ska anmälas för ankomst till destinationstullkontoret.

Ankomstdatum och tid (Arrival notification date and time)

Ange datum och klockslag för ankomst.

Förenklat förfarande (Simplified procedure)

Här ska du ange siffran 1 = Ja, förenklat förfarande

Incidentflagga (Incident flag)


 • Ange ”0” om ingen incident har inträffat under transporten.
 • Ange ”1” om något har inträffat under transporten.

Anger du kod 1 ska du lämna ytterligare uppgifter. Se nedan beskrivning under avsnittet Incidenter.


Tillstånd (Authorisation)

Tillstånd (Authorisation) – 12 12 000 000

Här ska du ange ditt tillstånd till förenklat förfarande.

Ange följande uppgifter:

 • Typ (Type) – 12 12 002 000
  Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 – Tillstånd, typ

  Kod

  Beskrivning

  C522

  Tillstånd till status som godkänd mottagare för unionstransitering (ACE)

  C520

  Tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-förfarande (ACT)


 • Referensnummer (Reference number) – 12 12 001 000
  Anger referensnummer till det aktuella tillståndet.
  Tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering inleds alltid enligt följande:
  • Kod C522 = SEACESE009251….
  • Kod C520 = SEACTSE009251….

 

Destinationstullkontor (Customs office of destination (Actual))

Destinationstullkontor (Customs office of destination) – 17 05 000 000

Här ska du ange det tullkontor där transiteringen ska avslutas.

Ange följande uppgifter:

Ange följande uppgift

 • Referensnummer (Reference number) – 17 05 001 000
  Ange tullkontorets referensnummer.

  Som godkänd mottagare i ett förenklat förfarande ska du alltid ange referensnumret för Malmö, SE000050.

Godkänd mottagare (Trader at destination)

Ange följande uppgifter:

 • Identifieringsnummer (Identification number)
  Ange ditt Eori-nummer.

 • Kommunikationsspråk på destinationen (Communication language at destination)
  Här kan du ange vilket språk som används på destinationen. Se kodlista CL192. Om det inte anges kommer systemet själv fylla i tullkontorets förinställda språk.

Försändelse (Consignment)

Varornas förvaringsplats (Location of goods) – 16 15 000 000

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Vid förenklat förfarande anger du följande:

 • Typ av plats (Type of location): B
 • Kod för identifieringsmetod (Qualifier of identification): X
 • Tilläggskod (Additional identifier): Platskod (godslokalkod)
 • Ekonomisk aktör (Economic operator identification number): Eori-nummer

Ange följande uppgifter:

 • Typ av plats (Type of location)
  Här anger du typen av plats:
  • B – Godkänd plats

 • Kod för identifieringsmetod (Qualifier of identification)
  Här anger du en kod för att identifiera platsen.
  • X - Eori- nummer

 • Tilläggskod (Additional identifier)
  • Ange din platskod (godslokalkod).
 • Ekonomisk aktör (Economic operator)
  • Ange ditt Eori-nummer som godkänd mottagare.

Incident (Incident)

Uppgifterna ska endast anges i de fall då incidenten har noterats av behörig tullmyndighet på transiteringsföljedokumentet (TAD).

Efter övergångsperioden går det inte att registrera incidenter i ankomstmeddelande IE007 utan dessa ska hanteras i andra meddelande.

Här kan du ange om det inträffat något under transporten, till exempel en olycka, byte av transportmedel eller förseglingar som brutits.

 • Typ av händelse (Type)
  Ange aktuell kod för händelsen. Kod 1–6, se kodlista CL019.
  • Anger du kod 2 eller 4 är det obligatoriskt att ange Transportutrustning (Transport equipment).
  • Anger du kod 3 eller 6 är Transportutrustning (Transport equipment) en frivillig uppgift men uppgiften Omlastning (Transhipment) obligatorisk.
  • Anger du kod 1 eller 5 ska du varken ange uppgifter i Transportutrustning (Transport equipment) eller Omlastning (Transhipment)

 • Godkännande från behörig myndighet (Endorsement)
  Ange datum, behörig myndighet, plats och land. Uppgiften är frivillig.

 • Plats för händelsen (Location)
  Ange kod för identifieringsmetod:
  • U = Unlocode
  • W = GPS-koordinater
  • Z = Fritext

 • Land (Country)
  Ange landskod där händelsen inträffade. Kodlista CL009.

Transportutrustning (Transport equipment) – 19 07 000 000

Här anger du om händelsen omfattar hela sändningen eller endast en container.

 • Har du angett kod 2 eller 4 i uppgiften Incident är Transportutrustning obligatoriskt.
 • Vid kod 3 och 6 är uppgiften frivillig.
 • För resterande koder ska Transportutrustning inte anges.

Observera att ordet container även innefattar släpvagnar, påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Ange följande uppgifter:

 • Containernummer (Container identification number) – 19 07 063 000
  Här anger du de containernummer som omfattas av händelsen.

  Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

 • Antal förseglingar
  Här anger du antalet förseglingar om sådana finns.

Försegling (Seal) – 19 10 000 000

Här anger du om en försegling är bruten och numret på den nya förseglingen.

Omlastningar (Transhipment)

Har du angett kod 3 eller 6 i ’Incident’ är denna uppgift obligatorisk. För övriga koder ska uppgiften inte anges.

Ange en av följande koder:

 • 1 = Försändelsen är omlastad till container
 • 0 = Det har inte skett någon omlastning till container

Anger du kod 1 här är det obligatoriskt att ange uppgiften Transportutrustning (Transport equipment).

Transportmedel (Transport means)

Ange följade uppgifter:

 • Transportmedel (Type of identification)
  Ange någon av följande koder:
  Koder till dataelement Transportmedel (Type of identification)

  Kod

  Beskrivning

  10

  IMO-nummer för identifiering av fartyg

  11

  Namn på havsgående fartyg

  20

  Järnvägsvagnens nummer

  21

  Tågnummer

  30

  Vägfordonets registreringsnummer

  31

  Släpfordonets registreringsnummer

  40

  Iata-flightnummer

  41

  Luftfartygets registreringsnummer

  80

  Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)


  Den normala koden vid sjötransport är 10, som ska åtföljas av IMO-numret i dataelement Identifieringsnummer (Identification number).

 • Identifieringsnummer (Identification number)
  Här anger du identifieringsnumret på transportmedlet. Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:
  Metor för identifiering för olika typer av transportmedel

  Transportmedel

  Metod för identifiering

  Sjötransport och transport på inre vattenvägar

  Fartygets namn

  Lufttransport

  Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

  Vägtransport

  Fordonets och/eller släpvagnens registreringsnummer

  Järnvägstransport

  Vagnens nummer


  Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer, ska du ange bådas registreringsnummer med hjälp av respektive kod för typ av identifiering. Observera att endast versaler och siffror får användas.

 • Nationalitet (Nationality)
  Ange landkod för transportmedlet.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)