Tullverket

Begär skadestånd

Om du vill begära skadestånd av Tullverket behöver du skicka information om händelsen till oss. Mejla eller skicka uppgifterna och eventuella underlag.

Du måste kunna visa att skadan har orsakats av Tullverket

Tullverket reglerar vissa skadeståndsanspråk där skadan uppges ha orsakats av myndigheten. I första hand gäller det när det står klart att personen har rätt till skadestånd.

För att du ska ha rätt till ersättning måste du kunna visa att skadan har orsakats av Tullverket. Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp som du begär. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton.

Det är Tullverkets rättsavdelning som handlägger skadeståndsärenden. Inom ramen för handläggningen hämtas information och redogörelser in från den del av verksamheten där skadan har uppstått. Handläggningstiden är cirka 2–4 månader.

De här uppgifterna behöver vi från dig

I din ansökan behöver du ha med nedanstående uppgifter. De fält som är markerade med * är obligatoriska.Kan vara till exempel tull-id, TMJ-nummer, OLM-nummer
Bifogade dokument:
Bifoga fullmakt om du söker ersättningen för någon annan än dig själv samt underlag som styrker skadan och ditt ersättningsanspråk, till exempel bilder och kvitton.
Beskrivning av datum, tid och plats för händelsen samt utförlig beskrivning av det som har skett och skadan som har uppstått.
4000

Posta din ansökan

Du kan också posta din ansökan och bifoga underlagen på papper. Skickar du med vanlig post är adressen:

Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Personuppgiftsbehandling

Varför behandlar Tullverket dina personuppgifter?

Personuppgifter som lämnats i formuläret och under handläggningen av ärendet behandlas inom ramen för Tullverkets uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att Tullverket ska kunna fullgöra sina skyldigheter som myndighet.

Ändamål

Behandlingen av personuppgifter vid handläggningen av klagomål och skadeståndståndsärenden sker för att Tullverket ska kunna utreda och bemöta händelsen i fråga. Tullverket kommer även använda personuppgifter för att föra statistik. Ingen statistik sammanställs på individnivå.

Laglig grund

Tullverket är skyldig att utreda och bemöta klagomål som inkommer till oss. Personuppgiftsbehandling med anledning av klagomål sker med stöd av förvaltningslagen (2017:900).

Tullverket ska även handlägga skadeståndsanspråk som riktas mot Tullverket om anspråket avser en skada som inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Behandling av personuppgifter vid skadeståndsanspråk sker med stöd av 5 och 6 §§ förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Tullverket ska i vissa fall samråda eller överlämna ditt skadeståndsärende till Justitiekanslern (JK)¹ . I sådana fall kommer även JK ta del av dina personuppgifter. (¹3 och 10 §§ förordning (1995:1301) om handläggning av skadeanspråk mot staten).

Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten. Om någon begär ut uppgifterna görs en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Tullverket beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte.

Gallring

Klagomål och skadeståndsärenden gallras inte. Dina personuppgifter kommer därför finnas sparade hos Tullverket tills mediet de är förvarade på inte längre är läsbart.

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med klagomål och skadeståndsärenden.

Rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data (registerutdrag)
  Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja se och verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri.
 • Rätt till rättelse
  Om uppgifter är felaktiga kan du vända dig till Tullverket och begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Det innebär också att du har rätt att komplettera med de personuppgifter som saknas och som är viktiga med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall informationen om dig inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Tullverket som hindrar myndigheten från att radera information om dig. I dessa fall blockeras den information som Tullverket är skyldig att spara, så att den inte användas till andra syften än att uppfylla de legala skyldigheterna
 • Rätt att begränsa behandlingen
  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som Tullverket utreder om uppgifterna är korrekta eller inte.
 • Rätt att klaga
  Om du tycker att Tullverket behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt ska du i första hand kontakta Tullverket. Du har även rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten, det vill säga Integritetsskyddsmyndigheten.

Du når Tullverket på tullverket@tullverket.se eller 0771-520 520.
Du kan även kontakta Tullverkets dataskyddsombud på dataskyddsombud@tullverket.se

Mer information finns här

Sidan uppdaterades: