Tullverket

EDI – Frågor och svar

Vi svarar på de vanligaste frågorna om EDI.

Framtida tullhantering

Tullverket inför nya system - hur kan mitt företag förbereda sig?

Om ditt företag redan har en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) - ha en dialog med din systemleverantör om deras införandeplan för de nya meddelandena.

  • Ska företaget behålla samma systemleverantör och använda de nya meddelandena på befintlig teknisk bilaga så kan ni kontakta EDI-test när det är dags att genomföra slutprov.
  • Ska ni byta systemleverantör så behöver ni först ansöka om ändring av TVEDI dvs. skaffa ny teknisk bilaga och nytt signeringscertifikat. Sedan kan ni påbörja tester och genomföra slutprov för aktuella meddelanden.

Tänk på att skicka in eventuella ansökningar till Tullverket och genomför tester och slutprov i god tid innan slutdatumet för respektive systeminförande. Det är många företag som är i samma situation så handläggningstiderna hos Tullverket kan ta längre tid än normalt.

Läs mer om Tullverkets plan för införandet

Byta system

Jag ska byta systemleverantör. Vilka tester behöver jag göra?

Om ditt företag ska fortsätta att använda samma meddelanden med det nya systemet behöver ni normalt endast utföra enstaka slutprov på den nya tekniska bilagan för att få fortsätta använda de meddelanden ni redan använder i produktion. Vilka slutprov det är beror på vilka meddelanden företaget har använt sedan tidigare och kommer att använda med det nya systemet. Kontakta EDI-testfunktionen om vilka tester och slutprov som behöver utföras för att få godkänt i test.

Slutprov vid byte av system

Jag håller på att byta system. Vad ska jag tänka på inför produktionssättningen?

När ditt företag har genomfört godkända tester för det nya systemet ska du meddela EDI-tillståndsfunktionen ifall ni även vill överföra någon eller några av era befintliga prenumerationstjänster (CWRA, CWPR, TSPR, ZKH, UTL, ZKB, ZKL) till den nya tekniska bilagan. Meddela EDI-tillståndsfunktionen i god tid innan ni vill kunna ta emot meddelandet i produktion. Ange:

  • vilken prenumerationstjänst det gäller
  • aktuell godslokalkod, lastplatskod eller deklarant
  • till vilken teknisk bilaga överflyttningen ska ske
  • önskemål om datum för överflyttningen.

Överflyttningen förutsätter att ditt företag har genomgått godkända tester för aktuell prenumerationstjänst med det nya systemet.

EDI – Ändring av registrering för kommunikation via EDI

Kan mitt företag ha två system igång parallellt under en övergångsperiod?

Företag har olika lösningar vid övergångar, hör med din systemleverantör vad som passar din verksamhet bäst. Det går att stegvis byta system och teknisk bilaga. Vi rekommenderar att import och tillhörande meddelanden (UTL, ZKH) flyttas över samtidigt. Vid övergången, tänk på att godslokakoder som är registrerade för prenumerationstjänster för lager och deklaranter (ZKH) kan bara vara registrerade på en teknisk bilaga i taget. Notera brytpunkten för tull-id-serie mellan de olika systemen.

Måste jag ansöka om en ny LRN-serie (tull-id-serie) när mitt företag byter system?

Det är ur Tullverkets synpunkt inte nödvändigt att ansöka om en ny LRN-serie (tull-id-serie) om företaget byter system. Kom bara ihåg att notera brytpunkten för serien mellan de olika systemen.

EDI – Ändring av registrering för kommunikation via EDI

Behöver vi lagra de gamla datauppgifterna när mitt företag byter programvara?

Lämnar företaget digitala deklarationer som deklarant ska styrkande handlingar som ni inte lämnar till Tullverket eller som återlämnas av Tullverket förvaras på ett säkert sätt och i sådan ordning att de med utgångspunkt från tull-id är lätt tillgängliga för Tullverket vid revision och kontroll. Handlingar ska sparas i fem år efter utgången av det år då tulldeklarationen togs emot av Tullverket. Om det står i lag eller annan författning att vissa uppgifter ska förvaras längre tid gäller den föreskriften.

Mer information om hur du sparar dina styrkande handlingar.

Vi använder inte vårt gamla system och kommunikationsplats längre – vad ska jag göra?

När ditt företag har slutat att använda en teknisk bilaga eftersom ni har bytt system eller upphört med överföringar till Tullverket från kommunikationsplatsen bör ditt företag beställa borttag av bilagan. Registreringen ligger kvar i Tullverket system även om ni har avslutat avtalet med er gamla leverantör.

För att vi inte ska ha inaktuella datauppgifter om ditt företag registrerade i vårt system, rekommenderar vi att ni beställer borttag. Säkerställ att alla överföringar är avslutade innan du beställer borttag.

Borttaget påverkar inte den EDI-anslutning som ni använder i produktion idag.

EDI – Ändring av registrering för kommunikation via EDI

Kontaktpersoner

Vad innebär det att vara kontaktperson för EDI-frågor och ansökan?

Kontakpersonen är den person på ditt företag som Tullverket kontaktar när ansökan behandlas. Personen registreras som kontaktperson i Tullverkets system och är även mottagare av beslut om TVEDI och beslut om Godkända tester, samt av Confirmation of registration for EDI-communication with Swedish Customs som innehåller lösenord för meddelandekuvert för EDI-parten. Håll kontaktuppgifterna uppdaterade för att underlätta företagets kontakter med Tullverket.

Vid behov kan du kontakta EDI-tillståndsfunktionen för information om vem som är registrerad som kontaktperson.

Vad innebär det att vara kontakt för kommunikation/driftstörningar?

Tullverket ska alltid kunna nå någon på kommunikationsplatsen som har hand om företagets kommunikation med Tullverket, till exempel om det uppstår tekniska problem eller de meddelanden som förtaget skickar inte blir korrekta. Kontakten kan vara en person eller en enhet, till exempel it-support, på företaget. Om företaget använder en tredje part som kommunikationsplats ska kontakten vara hos det företaget. Kontaktuppgiften registreras i Tullverkets system och till denna adress skickas Confirmation of registration for EDI-communication with Swedish Customs, som innehåller lösenord för kommunikation. Håll kontaktuppgifterna uppdaterade för att underlätta era kontakter med Tullverket.

Vid behov kan du kontakta EDI-tillståndsfunktionen för information om vem som är registrerad som kontakt.

Vår kontaktperson har slutat på företaget. Hur anmäler vi en ny?

På kompletteringsblanketten tv 404.32 anmäler ditt företag antingen en ny kontaktperson för EDI-frågor eller vid behov nya kontaktuppgifter för kommunikation/driftstörningar. Om ditt företag använder en tredje part som kommunikationsplats så är det det företaget som ska anmäla ändringen till Tullverket.

Ändra TVEDI – ändra kontaktuppgift

Ändring av kontaktperson för signeringscertifikat anmäls på en annan blankett, tv 404.35. Mer information finns på sidan EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

Vad är skillnaden mellan kontaktperson för EDI-frågor, kontakt för kommunikations- och driftsstörningar och kontaktperson för signeringscertifikat?

Kontaktperson för EDI-frågor och ansökan är den som Tullverket kontaktar gällande frågor om aktuell ansökan. Personen är även mottagare av beslut om godkända tester och lösenord för meddelandekuvert.

Kontakt för kommunikation/driftsstörningar är den som Tullverket kan kontakta om det uppstår tekniska problem med era deklarationer. Hit skickas även lösenord för kommunikation. Kontakten kan till exempel vara it-support på ditt företag eller hos den tredje part ni eventuellt använder som kommunikationsplats.

Kontaktperson för signeringscertifikat är den person som fått fullmakt att beställa och hantera certifikat för ditt företags säkerhetslösning och ha kontakt med Tullverket i sådana frågor för er räkning.

Håll era uppgifter uppdaterade för att underlätta ditt företags kontakter med Tullverket.

Prenumerationstjänst

Vad är en prenumerationstjänst?

För att kunna ta emot vissa EDI-meddelanden i produktion behöver en uppgift (godslokalkod, lastplatskod eller deklarant) registreras och aktiveras till meddelandet. Det företag som ska ta emot prenumerationsmeddelandet behöver beställa registrering av uppgiften hos Tullverket. För att aktiveringen ska kunna utföras förutsätts det att ditt företag har genomfört godkända tester för meddelandet på aktuell teknisk bilaga.

De flesta prenumerationstjänster kan tas emot av en tredje part om det finns en fullmakt. En registrering av en uppgift kan bara vara kopplad till ett meddelande på en teknisk bilaga åt gången.

EDI – Prenumerationstjänster i produktion

Hur vet jag vilka uppgifter jag har kopplade till olika prenumerationstjänster?

Vid alla beställningar skickas en bekräftelse i form av ett meddelande till företaget. För att ha en samlad bild behöver dessa meddelanden sparas hos er. EDI-tillståndsfunktionen kan tillhandahålla en sammanställning vid behov.

Hur anmäler jag tillägg till olika prenumerationstjänster i produktion?

Det företag som ska ta emot prenumerationsmeddelandet behöver beställa registrering av uppgiften hos Tullverket. Tar du emot meddelandet för någon annans räkning ska det även skickas med en fullmakt. För att aktiveringen ska kunna utföras förutsätts det att ditt företag har genomfört godkända tester för meddelandet på aktuell teknisk bilaga.

EDI – Prenumerationstjänster i produktion

Problem i produktion

Varför får jag inte igenom mina deklarationer trots att vi har fått beslut om godkända tester?

Det kan bero på flera orsaker. Beslut om godkänt i test innebär inte per automatik att företaget kan skicka eller ta emot meddelandena i produktion. Även andra villkor kan behöva vara uppfyllda.

Det kan vara så att ditt företag saknar nödvändiga andra tillstånd hos Tullverket för att kunna skicka meddelandet, eller att prenumerationstjänsten inte är aktiverad på rätt sätt. Det kan också vara så att företagets signeringscertifikat behöver uppdateras. Om du är ombud krävs även TVOMB-registrering.

Innan du kontaktar Tullverkets it-support bör du i första hand vända sig till företagets egen kontaktperson för att först försöka lösa problemet. Om företaget anlitar en VAN-operatör ska du först vända dig dit för att försäkra dig om att datafilen verkligen har överförts till Tullverkets system innan Tullverkets it-support kontaktas. När du gör en felanmälan till it-support ska ni kunna lämna uppgift om företag, organisationsnummer, tull-id nummer/LRN, överföringsreferens/MessageId, datum, klockslag och er VAN-operatör.

EDI – Efter produktionssättning – bra att veta

Vi har en ny godslokalkod i vårt lagertillstånd, varför får vi inte något medgivande om utlämning CWPR?

När ditt företag får en godslokalkod för ett tullagertillstånd behöver ni även separat beställa aktivering av godslokalkoden till alla aktuella prenumerationstjänster för att hanteringen ska fungera i produktion. Förutsättningen för aktivering i detta fall är att ni har ett beslut om godkänt i test för CWPR för aktuellt system.

Samma hantering gäller om ditt företag ska ta emot någon annan prenumerationstjänst för tullager (CWRA), tillfällig lagring eller annan godkänd plats (TSPR).

Beställ aktivering för aktuell prenumeration här – Prenumerationstjänster i produktion

Signeringscertifikat

Hur hittar jag svar på mina frågor om signeringscertifikat?

Vi har en sida där vi har samlat vanliga fågor och svar om EDI signeringscertifikat.

Frågor och svar om EDI signeringscertifikat

Tullverkets företagstestmiljö och tester

Varför kan jag inte skicka meddelanden till Tullverkets företagstestmiljö?

Det kan bero på att företaget inte har installerat korrekta signeringscertifikat. Kontakta din systemleverantör i första hand. Mer information om signeringscertifikat.

En annan orsak kan vara att företaget inte har installerat lösenord för meddelande/kuvert eller kommunikation i ert system. När ditt företag har fått beslut om TVEDI skickar vi även ut två brev om lösenord, så kallade Confirmation of registration for EDI-communication with Swedish Customs. Dessa lösenord behöver installeras i ditt företags system för att ni ska kunna kommunicera med Tullverket. Har ditt företag eller kommunikationsplats inte fått något brev, kontakta it-support för ett nytt utskick.

Jag saknar ett brev om lösenord för EDI-anslutningen, kan ni skicka det igen?

Lösenord för meddelandekuvert respektive kommunikation, det vill säga Confirmation of registration for EDI-communication with Swedish Customs, skickas endast med post i separata brev. Lösenord för meddelandekuvert skickas till den person hos ditt företag som är anmäld som kontaktperson för EDI-frågor. Lösenord för kommunikation skickas till anmäld kontakt för kommunikation/driftsstörningar hos registrerad kommunikationsplats. Har ditt företag eller kommunikationsplats inte fått något brev, kontakta it-support för ett nytt utskick.

Mitt företag har godkända tester för import och vill börja lämna transiteringsdeklarationer med samma system. Behöver jag söka nytt TVEDI?

Eftersom ditt företag redan har TVEDI behöver du inte ansöka igen men ni behöver skicka slutprov för aktuella meddelanden till EDI-testfunktionen. Detta är under förutsättning att de tekniska uppgifterna (system och kommunikationsplats) är oförändrade. När meddelandet är godkänt kan du börja skicka och ta emot det nya meddelandet i produktion.

Jag vill kunna skicka fler meddelandetyper inom import. Hur gör jag?

Om ditt företag redan har TVEDI och vill testa nya meddelanden på en oförändrad teknisk bilaga, det vill säga samma system och kommunikation, kan du skicka slutprov för de nya meddelandena till EDI-testfunktionen för granskning. När meddelandet är godkänt kan du börja skicka och ta emot meddelandet i produktion.

Mitt företag har TVEDI och är i produktion men vi behöver använda testmiljön för att lära upp ny personal, kan vi det?

Efter produktionssättningen har ditt företag fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden. När du skickar testärenden är det mycket viktigt att testindikatorn i systemet används.

Fortsatta tester – Efter produktionssättning – bra att veta

För vilka meddelanden har mitt företag fått godkänt i test?

Beslutet om godkända tester innehåller bara det eller de meddelanden som testades och godkändes vid senaste testtillfället för aktuell teknisk bilaga. För att få en samlad bild över alla tidigare godkända meddelanden behöver dessa beslut sparas hos företaget. Vid behov kan EDI-tillståndsfunktionen tillhandahålla en sammanställning över aktuella meddelanden.

Övrigt

Vad är en teknisk bilaga?

En teknisk bilaga är knuten till företagets TVEDI. Där framgår de tekniska förutsättningarna för företagets kommunikation med Tullverket, bland annat vilken programvara ni använder och uppgifter om kommunikationsplatsen som angavs i ansökan. Varje teknisk bilaga är unik. Ett företag kan ha en eller flera tekniska bilagor beroende på era behov. Om det finns fler än en teknisk bilaga så särskiljs dessa genom olika vidareadresser. Ett annat namn för teknisk bilaga är EDI-part.

Hur vet jag vilka tekniska bilagor mitt företag har?

Alla aktuella registrerade tekniska bilagor redovisas i beslutet om TVEDI. Efter en ansökan om ändring av TVEDI skickar vi en ny sammanställd version av TVEDI på så sätt har du alltid aktuella uppgifter om din EDI-registrering.

Varför behöver jag ange en vidareadress/reverse routing address på ansökan?

Om företaget redan har en EDI-kommunikation med Tullverket och ska ansöka om en ny teknisk bilaga behöver de olika kommunikationerna särskiljas. Detta görs med hjälp av en unik vidareadress. Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och eventuell vidareadress.

Vilka tillstånd och registreringar för prenumerationstjänster krävs för att jag ska kunna skicka ett meddelande i produktion?

Läs vilka tillstånd och registreringar som behövs per meddelande på sidan EDI – Meddelanden och tillstånd.

Vad är en kommunikationsplats?

En kommunikationsplats hanterar kommunikationen av meddelanden mellan Tullverket och ditt företag. Kommunikationsserver kan finnas på ditt företag eller så kan ni anlita en tredje part för kommunikationen av meddelanden till och från Tullverkets EDI-system. En tredje part kan till exempel vara en servicebyrå, en så kallad VAN-operatör eller IT Service Provider som säljer denna typ av tjänster.

Jag ska byta kommunikationsplats, hur ska jag göra?

Det finns två alternativ för att genomföra byte av kommunikation. Företaget kan antingen byta kommunikation på befintlig bilaga och då behöver i normalfallet endast kommunikationstester genomföras. Alternativt byter du kommunikation genom att ansöka om en ny teknisk bilaga. I detta fall behöver ordinarie slutprov göras inför produktionssättning av den nya tekniska bilagan.

Ändra TVEDI – Byte av kommunikationsplats

Vilka ändringar ska jag anmäla till Tullverket?

Förändringar som påverkar förutsättningarna som ligger till grund för TVEDI ska anmälas till Tullverket. Det gäller

  • byte av system
  • byte av kommunikation
  • borttag av oanvänd teknisk bilaga
  • byte eller ändrade uppgifter för kontaktperson för signeringscertifikat, kontaktperson för EDI-frågor och eller kontaktuppgifter för kommunikation/drift.

Vid fusion, byte av organisationsnummer och byte av eori-nummer behöver ditt företag ansöka om ny EDI-registrering hos Tullverket.

Ändra TVEDI

Kan jag få mina beslut om TVEDI skickade digitalt?

Endast vissa beslut och meddelanden rörande TVEDI skickas av säkerhetsskäl med e-post. E-post skickas i första hand till registrerad kontaktperson för EDI-frågor/ansökan. Ditt företag kan i stället få alla beslut skickade via digital post. I nuläget ingår inte certifikatshantering och utskick av lösenord för meddelande/kuvert och kommunikation i denna service.

Skaffa digital brevlåda – Mina meddelanden

Kan jag återanvända LRN (tull-id)?

Nej, eftersom LRN (tull-id) ska vara unikt. Det kan ställa till problem om man återanvänder LRN i olika system (t.ex. import, export, tullager, transit).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Borttagen fråga samt uppdatering under "Vi har en ny godslokalkod i vårt lagertillstånd, varför får vi inte något medgivande om utlämning CWPR?" och "Mitt företag har godkända tester för tullager och vill börja lämna transitdeklarationer med samma system. Behöver jag söka nytt TVEDI?"

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)