Tullverket

Remissvar 2021

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2021.

Tullverkets yttrande på delbetänkadet av IT-driftsutredningen (SOU 2021:1)PDF
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-05-04

Tullverkets yttrande om promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-04-06

Tullverkets yttrande om promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringarPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-30

Tullverkets yttrande om betänkandet En gemensam angelägenhetPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-31

Tullverkets yttrande om betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-23

Tullverkets yttrande om Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningenPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter däravPDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingarPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariketPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-03-16

Tullverkets yttrande om promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital postPDF
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-03-09

Tullverkets yttrande om En europeisk åklagamyndighet i Sverige (SOU 2020:74)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet och Regeringskansliet
Datum: 2021-03-09

Tullverkets yttrande om promemorian Befordringskravet i postförordningen PDF
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-03-02

Tullverkets yttrande om promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medelPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-02-23

Tullverkets yttrande om promemorian Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget EstoniaPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-02-17

Tullverkets yttrande om en kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brottPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-02-16

Tullverkets yttrande om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)PDF

Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2021-02-16

Tullverkets yttrande om SKV:s förslag till föreskrifter om konto- och värdefackssystemPDF

Mottagare: Skatteverket
Datum: 2021-02-09

Tullverkets yttrande om promemorian Kommunikationstjänsten SGSI -utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdragPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrande kommissionsförslag om att tilldela EU‑kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrande om promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoterPDF

Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrandet om EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifieringPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2021-01-19

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohotPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2021-01-08

Tullverkets yttrande om En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:3)PDF

Mottagare: Justitiepartementet
Datum: 2021-01-12

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt yttrande publicerat