Tullverket

Remissvar 2018

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2018.

Tullverkets yttrande över promemorian Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterierPDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2018-12-17

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-12-04

Tullverkets yttrande över Betänkandet Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)PDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2018-11-26

Tullverkets remissvar avseende delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-11-26

Tullverkets yttrande över Promemoria Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektivPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-11-26

Tullverkets yttrande om säkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018.61)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-11-19

Tullverkets yttrande om betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-11-19

Tullverkets remissvar angående Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-11-12

Tullverkets remissyttrande över polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (DS 2018:35)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-10-29

Tullverkets remissvar gällande framställan om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-10-01

Tullverkets yttrande över promemorian Tillståndsprövning av vapendelarPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-10-01

Tullverkets remissvar gällande vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barnPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-09-24

Tullverkets remissyttrande Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering SOU 2018:15PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-09-17

Tullverkets yttrande över förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorismPDF

Mottagare. Utrikesdepartementet
Datum: 2018-09-18

Tullverkets remissyttrande över EU-kommissionens förslag om olika fonder m.m.PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-09-03

Tullverkets yttrande gällande betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssningPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2018-08-22

Tullverkets yttrande över remissen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformationPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-08-20

Tullverkets yttrande över ISP:s förslag till utformning av ett system för efterkontroller i utlandet av krigsmaterielPDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-08-20

Tullverkets remissyttrande över förslag till anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreformPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2018-08-20

Tullverkets remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågorPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-08-16

Tullverkets remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustningPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-08-16

Tullverkets remissyttrande över FiscalisprogrammetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-08-16

Tullverkets remissvar gällande EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2018-07-23

Tullverkets remissvar gällande kommissionsförslag rörande det slutliga mervärdesskattesystemetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-07-23

Tullverkets remissvar gällande föreslagen ändring om att Tullverket återigen har möjlighet att vid utfärdande av ordningsbot även fatta beslut om särskild rättsverkan.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-07-23

Tullverkets remissvar gällande förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskattPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets remissvar gällande förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdryckerPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets yttrande över remissen gällande förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedelPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets yttrande över Remitering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-06-18

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2018:10) Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivåPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-18

Tullverkets remissvar på betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-05-28

Tullverkets yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokaliseringPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över promemorian Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreformPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlagPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-23

Tullverkets yttrande över remissen Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2018-04-23

Tullverkets yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-16

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-11

Tullverkets yttrande över utkast till lagrådsremissen VägtrafikdatalagPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över lagrådsremissen En ny kustbevakningslagPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedelPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-22

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-19

Tullverkets yttrande över delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål, ”Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål” (SOU 2017:98)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets remissvar på SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkorPDF

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande gällande ”Varupaketet” med förslag till två nya förordningar på området för produktlagstiftning, KOM(2017) 795 och KOM(2017) 796PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrottPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets remiss av promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv (Ds 2017:53)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum:  2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändringar i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbetePDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets svar på remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.PDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets remissyttrande av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets yttrande angående Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-12

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporterPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av bussförordningenPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande angående remiss Följdändringar till ändrade mediegrundlagarPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande avseende remissen Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM (Ds 2017:58) gällande EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75PDF)

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdetPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-08

Tullverkets yttrande gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedelPDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2018-01-04

Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000