Tullverket

Remissvar 2017

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2017.

Tullverkets promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra niktoinhaltiga produkterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-12-18

Tullverkets yttrande över betänkandet av utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-12-11

Tullverkets yttrande över promemorian EnergimärkningPDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-12-11

Tullverkets remissvar gällande slutbetänkandet av Utredningen om vissa straffprocessuella frågor, "Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. - Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor" (SOU 2017:68)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-12-04

Tullverkets remissyttrande gällande promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-11-20

Betänkandet (SOU 2017:74) Brottsdatalag – kompletterande lagstiftningPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-11-20

Tullverkets remiss av promemorian En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-11-20

Tullverkets remissvar gällande förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-11-20

Tullverkets remissyttrande gällande promemorian Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningenPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-11-13

Tullverkets remissyttrande över Förslag till ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielsePDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-11-03

Tullverkets remissyttrande gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2017) 495.PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-10-30

Tullverkets remissyttrande över slutbetänkande av Integritetskommittén (SOU 2017:52) - Så stärker vi den personliga integriteten.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-10-30

Tullverkets remissyttrande gällande promemorian En anpassning till dataförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (DS 2017:38).PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-25

Tullverkets svar på remiss om Elektroniska fakturor vid offentlig upphandlingPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-09-25

Betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-15

Betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-15

Tullverkets yttrande över promemorian Utstationering och vägtransporterPDF

Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2017-09-15

Tullverkets yttrande över En ny kamerabevakningslagPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-15

Tullverkets yttrande över Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingarPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över EU:s förslag om gemensam definition av kulturföremål vid import.PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-09-05

Tullverkets yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över Anpassningar av de fastighets-, associations-, transport- och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över Kompletterande remissbehandling av utkast till lagrådsremiss – En utvidgning av kapningsbrottetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets synpunkter på promemorian om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-09-04

Tullverkets yttrande över promemorian EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekutionPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-08-29

Tullverkets yttrande över remissen Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafikenPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-08-29

Tullverkets yttrande över ny dataskyddslag, SOU 2017:39PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-08-23

Tullverkets yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordningen”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 (Fi2017/02848/SFÖ).PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-08-21

Tullverkets yttrande över promemorian En amnesti för explosiva varorPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-08-23

Remiss; Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaketPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-08-14

Remiss av betänkande Kvalificerad väldfärdsbrottlighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-08-14

Remiss av EU-rättsakt COM(2017) 256: Förslag till förordning om en Digital PortalPDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-08-14

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2017:29) BrottsdatalagPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-06-26

Tullverkets yttrande över departementspromemorian Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten (Ds 2017:24)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-07-04

Tullverkets yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden.PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-06-26

Tullverkets yttrande gällande delbetänkande digitalförvaltning.nu (SOU 20PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-06-19

Tullverkets yttrande över utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi: Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)
PDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-06-19

Tullverkets yttrande över två uppdrag – Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt Icke-farligt byggnads- och rivningsavfallPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-06-07

Tullverkets yttrande över delbetänkande ”Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv”, (SOU 2017:17)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-05-29

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingarPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-05-22

Tullverkets yttrande över delbetänkandet av utredningen om processrätt och stora brottmål "Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora målPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-05-23

Tullverkets yttrande över betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2017-05-08

Tullverkets yttrande över tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-04-03

Tullverkets yttrande över höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fallPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över promemorian om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2018PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över promemoria om Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränslePDF.
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik m.m.PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-04-10

Tullverkets yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknads-baserad åtgärd från och med 2021PDF 
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-03-20

Tullverkets yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustningPDF
Mottagare: Kemikalieenheten 
Datum: 2017-03-27

Tullverkets yttrande över slutbetänkandet (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärdPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-03-22

Tullverkets yttrande över promemorian Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-03-20

Tullverkets remissvar (STY 2016-1026) avseende promemorian Normgivningen inom åklagarväsendet (Ds 2016:15PDF).
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-03-20

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2016:70) Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personerPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-21

Tullverkets yttrande på remiss av betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-21

Nationella förfaranden för fullständigt denaturerad alkoholPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-17

Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-13

Elektroniskt europeiskt tjänstekortPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2017-02-13

Promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartygPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-09

Remiss av betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-09

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i och ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005.PDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2017-02-06

Promemorian Författningsändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärkenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-02-10

Rapporten om Sveriges genomförande av ÅrhuskonventionenPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-02-10

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamålPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-01-30

Promemorian Minskad klimatpåverkan av drivmedelPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-01-30

Promemoria om fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-01-23

Promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention – Ds 2016:27PDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2017-01-16

Remiss av betänkandet Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, SOU 2016:65PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2017-01-16

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000