Tullverket

Framtida tullhantering

Processen när du lämnar en förenklad deklaration i förväg

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. En möjlighet är att lämna en förenklad deklaration som sedan följs av en kompletterande deklaration. En förenklad deklaration kan lämnas i förväg för att sedan aktiveras när varorna ankommer. 

I en förenklad deklaration lämnar du färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration. För att få använda en förenklad deklaration behöver du ha ett tillstånd.

En förenklad deklaration kan lämnas i förväg och sedan aktiveras när varorna ankommer.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en förenklad deklaration i förväg. Under bilden kan du läsa beskrivningar av roller och av vad som sker i varje steg.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

Roller

En deklarant kan förekomma såväl i en tulldeklaration som i en anmälan av varors ankomst. För att särskilja dessa personer används i den här processbeskrivningen de två olika rollerna

  • deklarant i tulldeklaration
  • deklarant i anmälan av varors ankomst.

En deklarant kan anlita ett tullombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning. I denna specifikation anges att Tullverket kommunicerar med deklaranten oavsett om kommunikationen sker direkt med deklaranten eller via deklarantens ombud.

Deklarant i tulldeklaration

Deklarant i tulldeklaration är den person som inger en tulldeklaration, en ansökan om ändring av en tulldeklaration eller gör en rättning av en tulldeklaration inlämnad i förväg.

Deklarant i anmälan av varors ankomst

Deklarant i anmälan om varors ankomst är den person som anmäler att varorna har ankommit till gränsen.

Beskrivning av processen

1. Förenklad deklaration i förväg skapas

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. Deklaranten i tulldeklarationen upprättar en tulldeklaration och skickar den digitalt till Tullverket. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number). En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

Du kan lämna in en förenklad deklaration i förväg tidigast 30 dagar innan dina varor förväntas komma till gränsen. När du skickar in en förenklad deklaration i förväg kan du utelämna vissa uppgifter och skicka in dem innan anmälan om varornas ankomst.

2. Tar emot förenklad deklaration

Deklarant i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

 

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.
  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är mottagen tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om det används en varukod som inte finns i tulltaxan, skickas ett meddelande om vilka fel som påträffats till deklaranten i tulldeklarationen. Deklaranten i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Om kontrollerna i punkt 2 har passerats utan fel tar Tullverket emot tulldeklarationen. Ett ärende skapas hos Tullverket och en tidsfrist på 30 dagar startar i väntan på anmälan om varors ankomst.

Ärendet tilldelas nu en tullidentitet och tulldeklarationen får statusen "ingiven".

4. Får status ingiven

Ett meddelande om att deklarationen är ingiven skickas tillsammans med tullidentiteten till deklarant i tulldeklarationen. Så länge deklarationen har denna status finns det möjlighet att komplettera med uppgifter genom att skicka in en rättning av ärendet. Om uppgiftslämnaren efter detta steg rättar uppgifter i tulldeklarationen skapas inget nytt ärende utan istället en ny version av ärendet som ersätter den tidigare versionen.

- Meddelande att förenklad deklaration inte är ingiven

Om det inte inkommer någon anmälan om varors ankomst inom tidsfristen betraktas tulldeklarationen inte längre som ingiven. Ett digitalt meddelande om detta skickas till deklaranten i tulldeklarationen. Då vet deklaranten i tulldeklarationen att ankomstanmälan inte har inkommit och att deklarationen inte längre betraktas som ingiven. Det går då att börja om med ny deklaration.

5. Anmäler varors ankomst

När varorna ankommer ska det anmälas till Tullverket. Deklaranten i anmälan om varors ankomst gör det genom att skicka in ett digitalt meddelande eller genom att anmäla varorna direkt vid ankomsten till tullkontoret.

6. Hanterar anmälan om varors ankomst

Om anmälan inkommer inom tidsfristen kontrolleras uppgifterna och kopplas till tulldeklarationen. Ett meddelande om att anmälan har tagits emot skickas till deklaranten i anmälan om varors ankomst.

I de fall anmälan inte uppfyller de tekniska kraven tas den inte emot och deklaranten i anmälan om varors ankomst meddelas om detta och får information om vad som behöver åtgärdas. När felen har rättats kan anmälan skickas in på nytt.

Systemet gör vissa kontroller för att kvalitetssäkra uppgiftslämningen i anmälan.

I de fall en anmälan inte uppfyller kraven meddelas deklaranten i anmälan om varors ankomst om vilka fel som har påträffats. Uppgiftslämnaren har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in anmälan på nytt.

Om anmälan uppfyller kraven genomförs aktiviteten Koppla ihop anmälan med befintlig tulldeklaration där ett meddelande om status ingiven skickas till deklaranten i anmälan om varors ankomst och tidsfristen för att inkomma med en anmälan stoppas.

7. Bedömer om förenklad deklaration kan godtas

Därefter görs en kontroll i syfte att säkerställa att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda. Om resultatet av kontrollen är att tulldeklarationen är godkänd så hanteras ärendet vidare.

8 a Information om rättning

Är tulldeklarationen inte korrekt sammanställs behovet av rättning och skickas för kännedom till deklaranten i anmälan om varors ankomst.

8 b Rättning eller avvisning

Om det finns behov av rättning av uppgifter i tulldeklarationen skickas ett meddelande till deklaranten i tulldeklarationen. Då startar en tidsfrist på tre dagar för deklaranten i tulldeklarationen att inkomma med en rättning. Om begärda rättningar inte inkommer inom tre dagar avvisas tulldeklarationen.

9. Godtar förenklad deklaration ingiven i förväg

Tullverket säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är rätta och godtar tulldeklarationen.

10. Meddelande om godtagen förenklad deklaration

Ett meddelande om att tulldeklaration i förväg godtas skickas ut tillsammans med MRN-nummer. Därefter går processen över till den process som finns för förenklad deklaration under steg 5, Hanterar förenklad deklaration.

Se processen vid förenklad deklaration.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)