Tullverket

Remissvar 2019

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2019.

Tullverkets yttrande över betänkandet Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbetePDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2019-12-16

Tullverkets remissvar om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdetPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2019-12-05

Tullverkets remissyttrande över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställdaPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-11-13

Tullverkets yttrande angående förslag till nya föreskrifterPDF
Bilaga till Tullverkets yttrande angående förslag till nya föreskrifterPDF
Mottagare: Riksarkivet
Datum: 2019-10-30

Tullverkets yttrande angående förslag till vägledning om gallring efter skanningPDF
Mottagare: Riksarkivet
Datum: 2019-11-07

Tullverkets yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:7)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-11-05

Tullverkets remissvar gällande digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-10-29

Tullverkets yttrande gällande betänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-10-29

Tullverkets yttrande över promemorian Ändring i krisberedskapsförordningenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-10-23

Tullverkets yttrande avseende begäran från Eskilstuna kommun om att Eskilstuna flygplats blir internationell unionsflygplatsPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-10-22

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumentermellan företag och konsumenterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-10-17

Tullverkets remissvar om Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihetPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2019-10-14

Tullverkets yttrande över promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varorPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-10-14

Tullverkets yttrande om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintygPDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2019-10-02

Tullverkets yttrande om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekortPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-09-26

Tullverkets remissyttrande om förslag till nya föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörarePDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2019-09-20

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-09-16

Tullverkets yttrande över betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdetPDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2019-09-10

Tullverkets remissyttrande på promemorian Skatt på plastbärkassarPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-09-06

Tullverkets yttrande över promemorian Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningarPDF
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2019-08-19

Tullverkets yttrande över ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2019-08-19

Tullverkets yttrande över Skövde flygplats begäran att bli Internationell unionsflygplatsPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-08-08

Tullverkets yttrande över Sänkt reklamskatt 2020PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-07-08

Tullverkets yttrande över Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordningPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-06-24

Tullverkets yttrande över Strada Transportstyrelsens olycksdatabasPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2019-04-02

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisationPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-07-01

Tullverkets yttrande över betänkandet Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (SOU 2018:87)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-05-14

Tullverkets yttrande över promemorian Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationerPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-05-06

Tullverkets remissyttrande över promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-04-15

Tullverkets yttrande gällande Remitterade förslag i anslutning till promemorian Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42).PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-03-25

Tullverkets yttrande gällande betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-03-12

Tullverkets yttrande över promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronikPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-03-05

Tullverkets yttrande över betänkandet Tillträde till Rotterdamreglerna (SOU 2018:60)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-02-25

Tullverkets remissyttrande över promemorian om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-02-05

Tullverkets yttrande gällande ”Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning” (SOU 2018:75)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2019-01-14

Tullverkets yttrande över Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k. e-handelspaketet)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-01-21

Tullverkets yttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerierPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2019-01-21

Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000