Tullverket

Remissvar 2016

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2016

Tullverkets remissvar om promemorian Otillåten avfallstransportPDF 
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-12-20

Tullverkets yttrande på remiss om reglering av distanshandel med alkoholdryckerPDF 
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016:12-19

Slutbetänkandet (SOU 2016:54) Till sista utposten – En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhällePDF 
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-12-07

Tullverkets yttrande på remiss av Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-12-14

Skydd mot dumpad och subventionerad importPDF 
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum:2016-12-14

Promemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (DS2016:31)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-12-12

Kompletterande remiss; Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretterPDF 
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016-12-07

Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-28

Promemorian Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheterPDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-11-23

Promemorian Tidsbegränsad vapenamnesti 2018PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-23

Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningarPDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-11-07

Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-07

Tullverkets remissyttrande över Säkerhetspolisens begäran om ändringar i trafikförordningen om vissa undantag för personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärdPDF 
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-10-28

Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdetPDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-10-21

Tullverkets remissyttrande över straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-09-30

Tullverkets remissyttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-09-29

Tullverkets remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19
PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016-09-26

Tullverkets yttrande på remiss av EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växterPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-09-09

Tullverkets yttrande på remiss av redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrottPDF 
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-09-09

Tullverkets synpunkter på remiss om förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukterPDF 
Mottagare: Havs- och vattenmyndigheten
Datum: 2016-09-01

Tullverkets yttrande över remiss Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030PDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-08-29

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-08-22

Promemorian om ändrade bestämmelser om tullsamarbetePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-07-19

Tullverkets yttrande över Naturvårdsverkets underlag med förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arterPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-07-05 

Tullverkets yttrande över remissen "Förslag till ny EU-förordning om fullständigt denaturerad alkohol"PDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-06-30

Remiss av regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetetPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2016-06-21

Tullverkets yttrande avseende remissen om skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varorPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-06-13

Promemorian om höjning av alkoholskattenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-24

Tullverkets yttrande över remissen "Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet"PDF
Mottagare: Justitieutskottet
Datum: 2016-05-18

Tullverkets yttrande över remissen "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009"PDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt reklamskattPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskattPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över pormemorian Några frågor om offentlighet och sekeretess (Ds 2016:2)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-05-04

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om Införande av strålskyddsdirektivet  (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd (SSM2014-1921)PDF Mottagare: Strålsäkerhetsmyndigheten
Datum: 2016-04-26

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationerPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontotPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande beträffande remiss angående föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EUPDF
Mottagare: Folkhälsomyndigheten
Datum: 2016-04-05

Tullverkets synpunkter i anledning av departements-promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-05

Penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-30

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa växtskadegörarePDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-21

Promemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedelPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-18

Yttrande över promemorian om undantag från identitetskontrollerPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-17

Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremålPDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2016-02-29

Promemoria om fortsatt giltighet av bestämmelsen i 3 § inhämtningslagenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-02-29

Remissyttrande över ändrad registreringsnummerstruktur för vägfordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets yttrande över utredningen om införlivandet av EU:s besiktningspaketPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-27

Remissyttrande över promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-19

Avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denatuera alkohol samt eventuell revidering av den s.k. eurodenatueringenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-08

Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000