Tullverket

Tillstånd till anläggning för tillfällig lagring

Varor som kommer till unionens tullområde får per automatik statusen tillfällig lagring. På en anläggning för tillfällig lagring kan en icke-unionsvara förvaras i väntan på att den hänförs till ett tullförfarande.

En anläggning för tillfällig lagring ligger oftast i anslutning till en hamn eller en flygplats.

Läs mer om anläggning för tillfällig lagring.

Tillståndskod: EUTST

Vem kan få tillstånd?

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 3. Företaget måste ställa en garanti. I praktiken innebär det att ni måste ha ett tillstånd till samlad garanti  och att det måste omfatta tillfällig lagring. Ifall ni redan har tillståndet, på grund av andra förfaranden eller tillstånd, måste ni ansöka om en ändring av tillståndet så att det omfattar även tillfällig lagring.
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 4. Företaget ska ansvara för att varorna inte undandras tullövervakning.
 5. Företaget ska fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varorna i tillfällig lagring.
 6. Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket.
  Läs om bokföringskrav för anläggning för tillfällig lagring.
 7. Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt.
 8. Det är inte möjligt att få ett tillstånd som omfattar en plats som drivs av en annan aktör.


Villkoren för driften av anläggningen framgår av tillståndet. Övervakningstullkontoret har tillsyn över driften av anläggningen.

Hur länge får varor ligga på en anläggning för tillfällig lagring?

Varor som kommer från ett land utanför EU, icke-unionsvaror, får lagras på en anläggning för tillfällig lagring i 90 dagar. Du som lagerhavare eller din kund måste hänföra varorna till ett tullförfarande eller återexport inom tidsfristen.

Lagring på anläggning för tillfällig lagring

Den som vill lagra sina varor på din anläggning för tillfällig lagring ska lämna alla nödvändiga uppgifter angående varorna till dig som tillståndshavare.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ladda ner blanketten Ansökan om och tillstånd till drift av tillfälliga lagringsanläggningar 721.50PDF

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Du kan ansöka om ändringar av ditt tillstånd genom att fylla i och skriva ut blanketten nedan. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Ladda ner blanketten Ansökan om ändring av tillstånd EUACR, EUACE, EUACT, EUCWP, EUCW1-2, EUTST 760.64PDF

Uppdaterad: 2019-12-10


4000