Tullverket

Frågor och svar om anläggning för tillfällig lagring

Vi svarar på de vanligaste frågorna om anläggningar för tillfällig lagring.

Frågorna är indelade efter följande ämnesområden:

Lagring på en anläggning för tillfällig lagring

Övriga frågor

Lagring på en anläggning för tillfällig lagring

Vad är skillnaden mellan tillfälligt lager och tullager?

Tullager och anläggning för tillfällig lagring är två olika typer av lager för oförtullade varor.

Läs om skillnaden mellan tillfälligt lager och tullager.

Är det rätt tolkat att man under tillfällig lagring kan packa om från den ankommande enheten till den utlämnande enheten, bara det framgår av bokföringen?


Skulle då exempelvis en containerterminal kunna ha en container upplagd på sin anläggning för tillfällig lagring men lämna ut innehållet på kartongnivå mot en utlämningssedel från till exempel en transitering, så länge deras lagerbokföring visar hur många kartonger det var i containern? Eller hur ska det tolkas?

Lagerhavaren ska lagra och ha ansvar för de varor denne har möjlighet att räkna upp vid lossning på anläggningen. Du ser några exempel på detta nedan.

 • Exempel 1:
  I en containerhamn lossas containrar från fartygen och det är dessa som tillståndshavaren har möjlighet att räkna av och ansvara för. Containrarna ska vidaretransporteras via intermodal godstransport (vilket innebär transport av varor i en intermodal container eller ett fordon med flera transportsätt, till exempel järnväg, fartyg och lastbil).
 • Exempel 2:
  På en anläggning för tillfällig lagring inne i landet lossas en vägtransport. Lagerhavaren har då möjlighet att räkna av antalet kartonger och ansvara för dessa. Däremot får ett angivet kolli inte lov att brytas för att packas om på artikelnivå.
 • Exempel 3:
  På en anläggning för tillfällig lagring på en flygplats har lagerhavaren möjlighet att räkna och identifiera respektive container, men också att räkna kartongerna i respektive container. Containrarna ska inte vidaretransporteras på samma sätt som containrar i en hamn via intermodal godstransport (vilket innebär transport av varor i en intermodal container eller ett fordon med flera transportsätt, till exempel järnväg, fartyg och lastbil).

Emellertid är det viktigt att det finns en spårbarhet mellan den ingående handlingen på anläggningen och de varor som bokförs. Står det i den ingående handlingen att det har ankommit 4 containrar kan det inte av bokföringen framgå att 4 800 tröjor har tagits emot, utan det ska framgå att det är 4 containrar som tagits emot.

Vilket ansvar har tillståndshavaren för en anläggning för tillfällig lagring för att innehållet i de handlingar som lämnas av en annan aktör är korrekt?

Tillståndshavaren ska ha en korrekt uppdaterad bokföring. I de fall de varor som ankommer inte motsvarar vad som är angivet i den ingående handlingen bör tillståndshavaren meddela Tullverket att det har skett en avvikelse.

Om befordran ska användas ska detta anges i tillståndet. Rutin och bokföring ska anges, men dessutom ”frekvens” och även ”antal operatörer som är inblandade”. Hur ofta ska detta sedan behöva uppdateras? Det är inte alltid givet på förhand hur ”morgondagen” ser ut.

Tillstånd till befordran ska framgå av tillståndet för anläggning för tillfällig lagring. Detta är inget en tillståndshavare kan få för enstaka tillfällen som det ser ut i dag. Till en början kommer Tullverket endast bevilja befordran mellan platser som omfattas av samma tillstånd, då vi inväntar den process som just nu arbetas fram inom TULL2020-samarbetet inom EU.

För att få lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring krävs att dessa lagras separat men även att det finns ”ett ekonomiskt behov”. Finns detta krav verkligen kvar?

Ja, det finns i artikel 148.6 i tullkodexen.

Där står det:
När det finns ett ekonomiskt behov och tullövervakningen inte kommer att påverkas negativt får tullmyndigheterna tillåta lagring av unionsvaror i en anläggning för tillfällig lagring. Dessa varor ska inte betraktas som ”varor i tillfällig lagring”.

Kan man lägga till ytterligare uppgifter i bokföringen om den ekonomiska aktören har behov av det?

Ja, det går jättebra.

Om ett företag har flera anläggningar för tillfällig lagring, kan man då ha befordran mellan dessa?

Ja, under förutsättning att detta är godkänt i tillståndet till anläggning för tillfällig lagring och anläggningarna omfattas av samma tillstånd.

Kan ni utveckla kravet på att EU-gods ska lagras fysiskt åtskilt trots att man har en bokföringsmässig uppdelning? Det står inte uttryckligen i artikel 148.6 i tullkodexen att så ska ske. Det går alltså inte att ha en specifik yta på en terminal (både EU/tullgods) som tillfällig lagring utan det måste finns väggar runt denna lagring? 

Det kan lagras på samma lager men man ska utifrån bokföringen kunna visa vilka pallar som är EU-varor respektive icke EU-varor.

EU-varor är inte i tillfällig lagring under lagringen och därför behöver man inte rapportera avvikelser för dessa varor. För varje enhet eller sändning måste det alltså vara möjligt att avgöra tullstatus, även om det inte behöver framgå fysiskt av varan. Man kan alltså inte lossa en last olja med icke-unionsstatus in i en cistern som redan innehåller olja med unionsstatus. För den typen av varuflöden bör man istället titta på tullager och hantering av likvärdiga varor.

Ska bokföringen innehålla även EU-varorna?

Ja, om varorna lagras inom samma lagringsanläggning.

Räknas ett transport- eller distributionsbokningssystem som en godkänd bokföring för unionsvaror på en terminal där man har kontroll på att varorna finns exempelvis på terminalen?

Det är svårt att svara på rent generellt utan att ha sett exempelvis skärmdumpar eller utdrag från systemet.

Det är viktigt att alla ändringar går att spåra så man inte bara kan skriva över uppgifterna utan att det registreras. Denna bedömning görs i samband med tillståndshanteringen.

Måste verkligen alla varorna i den ingående handlingen lossas på anläggningen? Räcker det inte att de räknas upp om de exempelvis ska klareras med en förenklad deklaration och sedan levereras till mottagaren med samma transportenhet som de ankom med? De ska alltså bara klareras och sedan köras ut.

Bokföringen ska vara uppdaterad och korrekt och det är tillståndshavarens ansvar att detta sköts.

Hur ser övergången från dagens utlämningssedel (UTL) till meddelande om bortförande ut?

Precis som hos näringslivet kommer Tullverket ha parallella system under några år då övergången av olika flöden sker.

 • De flöden som ännu inte gått över kommer att fortsätta att använda dagens UTL, eftersom det finns en koppling till TDS.
 • Nya flöden kommer hos Tullverket att hanteras i Tess istället för TDS, och för de flödena ersätts UTL med Medgivande om bortförande. Meddelande om bortförande finns både att prenumerera på via en system-till-system lösning och som en e‑tjänst.

Om man har flera anläggningar (godslokalkoder) kommer man troligtvis att ha en bokföring per godslokalkod. Räcker det då att man anger förvaringsplatsens godslokalkod på den andra (mottagande) anläggningen i bokföringen för den anläggning varorna befordrades ifrån? Eller skall man även ha förvaringsplatsen ”befordran” fram tills varorna ankommit till den andra anläggningen?

Varornas förvaringsplats måste framgå av bokföringen och vid varje tidpunkt måste bokföringen spegla de faktiska saldot för anläggningen.

Det innebär att det måste framgå att varorna har lämnat anläggningen genom befordran, men de kan inte tas upp som saldo i den andra anläggningens bokföring innan de faktiskt har ankommit dit. Därför måste det på något vis framgå att de befinner sig under befordran.

Observera att för att få befordra varor måste detta framgå av tillståndshavarens tillstånd.

Får man strippa en container på en anläggning för tillfällig lagring?

Det beror på vad man har angett i den ingående handlingen:

 • Har man angett x antal pallar är det okej.
 • Har man angett container så är svaret nej.

Samma typ av kolli som deklareras i en deklaration för tillfällig lagring ska vara det som anges vid övergång till ett tullförfarande eller återexport.

Om man har både tillfälligt lager och tullager på samma adress, kan man då befordra vissa sändningar från det tillfälliga lagret till tullagret (exempelvis om man har lagerkunder där gods ompackas på tullagret)? Kan man flytta över varor från anläggning för tillfällig lagring till tullager när man vill?

Om man hänför godset till tullagerförfarande så avslutas lagringen på anläggning för tillfällig lagring. Själva befordran sker sedan under tullagerförfarandet eftersom varorna är hänförda dit. Godset behöver då inte transiteras. Detta kan ske när som helst inom de 90 dagarna som varorna får lagras på anläggningen.

Övriga frågor

Kan ni kort redogöra för fördelarna med AEOC-tillstånd i förhållande till denna nya processen och förändringen?

Med ett AEO-tillstånd får ni förenklingar bland annat avseende ett lägre garantibelopp och i framtiden även möjlighet att kunna befordra mellan medlemsstater. Dessutom underlättas tillståndshanteringen om bokföringen är godkänd sedan tidigare.

Måste alla hamnar ha en anläggning för tillfällig lagring?

Nej, det finns olika typer av hamnar. Beroende på den typ av varor som lagras i hamnen kan behovet se olika ut.

Läs mer om platser för anmälan om varors ankomst och tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades: 2020-12-28

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000