Tullverket

RSS, Reguljär fartygslinje

Application or authorisation to establish regular shipping services

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om reguljär fartygslinje, RSS, i Systemet för tullbeslut.


Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Applicant Information – Uppgifter om sökanden
 • Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan
 • Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Applicant Information – Uppgifter om sökanden

Applicant - Actor Identification

 

Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är normalt förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Applicant - Name and Address

 

Sökande eller innehavare av tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Representative - Actor Identification

 

Ombuds identifiering

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Create och ange ditt Eori-nummer.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Representative - Name and Address

 

Ombud

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Om du agerar som ombud för den sökande anger du i så fall ditt namn och adress.

Contact Person for the Application

 

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Responsible for Customs Matters


Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor

Ange namn, e-postadress och telefonnummer till den person som ansvarar för tullfrågor. Uppgifterna ska kunna användas för ytterligare kontakt om tullfrågor.

Person in charge of the applicant company or exercising control over its management

 

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Ange namn, adress, personnummer och fördelsedatum för de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, som företagets vd, styrelseordförande och styrelseledamöter. Ange även den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Födelsedatum anger du med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Det går också att välja datum i kalenderfunktionen.

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (1 - First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Uppgiften behöver inte lämnas vid nyansökan.

Application Consent for Publication


Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan. Det kan vara svårt att skicka in dem i efterhand.

Exempelvis behöver du bifoga en lista på kontaktuppgifter till eventuella agenter i andra medlemsländer där linjen ska gälla.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen


Ange att tillståndet ska vara giltigt i flera länder (kod 2) och uppge de länder som den reguljära fartygslinjen ska trafikera (inklusive Sverige).

Requested Start Date Of Decision

 

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Create.

Additional information

 

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Place of Accounts


Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Records - Place of Records

 

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Records - Type of Records

 

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

MS Concerned by the RSS


Berörda medlemsstater

Under rubriken Berörda medlemsstater finns det två fält du ska fylla i:

 • Member State – medlemsstat
 • Qualifier – uppgift om hur medlemsstaten är involverad i tillståndet

Fyll i uppgifterna så här:

Member State

Ange de länder som den reguljära fartygslinjen ska trafikera. Här anger du samma länder som vid uppgiften Geographical validity union.

För att lägga till fler länder trycker du på plustecknet.

Qualifier

För varje land ska du ange hur det är involverat i tillståndet.

Välj alltid alternativet "Involved Member States" (berörda medlemsstater).

RSS Vessels and Ports of Call

 

Fartyg och anlöpshamnar

Här ska du för varje rutt ange uppgifter om

 • fartyg
 • första anlöpshamn
 • övriga anlöpshamnar.

Tryck på plustecknet för att börja ange fartyg och anlöpshamnar.

Om ansökan omfattar flera reguljära fartygslinjer ska uppgift om fartyg, första anlöpshamn och övriga anlöpshamnar anges för varje rutt. I dessa fall trycker du på plustecknet nederst under avsnittet om Ports of call. Då öppnar sig nya fält där du kan ange fartyg och anlöpshamnar för fler reguljära fartygslinjer.

Uppgifterna fyller du i enligt följande:

Vessel (fartyg)

Tryck på plustecknet och ange de fartyg som den reguljära fartygslinjen ska omfatta.

För varje fartyg ska du ange

 • IMO Number
  Ange fartygets unika identitetsnummer, IMO följt av sju siffror.

 • Vessel Name (fartygsnamn)
  Ange fartygets namn.

Om den reguljära fartygslinjen ska omfatta fler än ett fartyg trycker du på plustecknet för att lägga till ytterligare ett fartyg.

First Port – Port Of Call (Första hamn – Anlöpshamn)

Du öppnar fältet genom att trycka på Create och anger den första anlöpshamnen för den reguljära fartygslinjen.

Anlöpshamnen anger du med ett referensnummer som kallas för COL-kod. Läs mer om COL-koder och hur du hittar dem längre ner.

Ports Of Call – Port Of Call (Anlöpshamnar – Anlöpshamn)

Ange övriga anlöpshamnar för den reguljära fartygslinjen.

Om den reguljära fartygslinjen ska omfatta fler än en anlöpshamn trycker du på plustecknet för att lägga till ytterligare en anlöpshamn.

Anlöpshamnarna anger du med referensnummer som kallas för COL-koder. Läs mer om COL-koder och hur du hittar dem nedan.

COL-koder

Alla anlöpshamnar anger du med referensnummer som kallas för COL-koder. Nedan kan du se exempel på COL-koder för svenska hamnar:

 • SEGBG200 (Göteborg)
 • SESTH100 (Stockholm)
 • SEMAO300 (Malmö)

COL-koderna hittar du via tullkontorslistan där du kan söka på COL-koder för övriga hamnar inom EU.

Titta i tullkontorslistan.

Är du osäker på vilken kod du ska ange bör du i första hand vända dig till avgångs- eller destinationshamnen för att ta reda på detta.

Undertakings for Regular Shipping Service

 

Åtaganden

Ange med ja eller nej om du kan intyga att:

Företaget förbinder sig att lämna följande uppgifter till Tullverket efter att tillståndet utfärdats:

 • namnen på de fartyg som ska trafikera den reguljära fartygslinjen
 • den hamn där fartyget börjar trafikera den reguljära fartygslinjen
 • de hamnar ni har för avsikt att anlöpa.

Företaget åtar sig att utmed den reguljära fartygslinjen

 • endast anlöpa hamnar inom unionens tullområde
 • inte anlöpa någon frizon i en unionshamn
 • inte göra några omlastningar av varor till havs.

 

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på ”Save for later use”. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

 

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Submit". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsreferensnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Refresh.

Om det inte finns någon Submit-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.


Efter att du har uppdaterat sidan hittar du ansökningsreferensnumret och statusen på ansökan under Application Reference Number. När du ser ditt ansökningsreferensnummer och statusen är "Registered" betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000