Tullverket

Framtida tullhantering

Processen vid förenklad deklaration

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. Ett sätt är att lämna en förenklad deklaration som sedan följs av en kompletterande deklaration.

I en förenklad deklaration lämnar du färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration. För att få använda en förenklad deklaration behöver du ha ett tillstånd.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en förenklad deklaration. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

Roller

En deklarant kan förekomma såväl i en tulldeklaration som i en anmälan av varors ankomst. För att särskilja dessa personer används i den här processbeskrivningen de två olika rollerna

  • deklarant i tulldeklaration
  • deklarant i anmälan av varors ankomst.

En deklarant kan anlita ett tullombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning. I denna beskrivning anges att Tullverket kommunicerar med deklaranten oavsett om kommunikationen sker direkt med deklaranten eller via deklarantens ombud.

Deklarant i tulldeklaration

Deklarant i tulldeklaration är den person som inger en tulldeklaration, en ansökan om ändring av en tulldeklaration eller gör en rättning av en tulldeklaration inlämnad i förväg.

Deklarant i anmälan om varors ankomst

Deklarant i anmälan om varors ankomst är den person som anmäler att varorna har ankommit till gränsen.

Beskrivning av processen

1. Skapar förenklad deklaration

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. Deklaranten i tulldeklarationen upprättar en förenklad deklaration och skickar den digitalt till Tullverket. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number).

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot förenklad deklaration

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnade.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om det används en varukod som inte finns i tulltaxan, skickas ett meddelande till deklaranten i tulldeklarationen om vilka fel som påträffats (mottagen med fel). Deklaranten i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Nu skapas ett ärende hos Tullverket.

4. Får status godtagen och MRN-nummer

Om kontrollen går bra genereras ett MRN-nummer (Master Reference Number) för tulldeklarationen. Numret skickas till deklaranten i tulldeklarationen i det positiva svaret. I detta svar skickas även status ingiven och godtagen ut.

5. Hanterar förenklad deklaration

Nu säkerställer Tullverket att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta för att kunna fatta beslut i ärendet.

I detta läge kan det bli aktuellt för deklaranten i tulldeklarationen att styrka de uppgifter som lämnats. Styrkande handlingar laddas upp och skickas in i Tullverkets e-tjänst. Skulle det bli aktuellt med en varuundersökning skickas ett meddelande om det till deklarant i tulldeklarationen.

Om tulldeklarationen är ingiven i förväg är det i detta steg som tulldeklaration kopplas ihop med processen för förenklad deklaration.

6. Tar emot meddelanden under handläggning

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att begära in styrkande handlingar och för att informera om att en varuundersökning ska ske.

Styrkande handlingar ska skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning handling. Länk till e‑tjänsten finns med i meddelandet som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

När eventuella kontroller är genomförda får deklaranten i tulldeklarationen information om kontrollresultatet.

7. Beslutar om att frigöra eller att inte frigöra varorna

Tullverket säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och beslutar om varorna kan frigöras eller inte.

  • Om varorna kan frigöras skickar Tullverket ett beslut om frigörande till deklaranten i anmälan om varors ankomst.

  • Skulle Tullverket överväga att inte frigöra varorna underrättas deklaranten i tulldeklarationen som då har 30 dagar på sig att yttra sig i frågan. Om inget yttrande inkommer som påverkar Tullverkets ställningstagande tas beslut om att varorna inte får frigöras, och beslut om detta skickas till deklaranten i tulldeklarationen.

8. Tar emot beslut

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot beslutet om frigörande av varorna.

9. Information om att varorna får lämnas ut

I de fall varan frigörs, meddelas även lagerhavaren om det genom ett meddelande om utlämning eller bortförande.

Informationen kan fås genom att den skickas till de lagerhavare som prenumererar på tjänsten, alternativt finns medgivandet tillgängligt via Tullverkets e-tjänster.

10. Tar emot beslut om att varorna är frigjorda

Detta inträffar enbart i de fall anmälan om varors ankomst gjorts av en annan part än den som lämnade den förenklade deklarationen. I de fall varorna frigörs meddelas då även deklaranten i anmälan om varors ankomst om detta.

11. Tar emot meddelande om frigjord förenklad deklaration

I förekommande fall tar den person som prenumererar på meddelande om frigjord förenklad deklaration emot ett meddelande om att varorna har frigjorts (IFFP).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)