Tullverket

Frågor och svar om förenklad deklaration import

Vi svarar på de vanligaste frågorna om förenklad deklaration import.

Är IFFP det prenumerationsmeddelande som ersätter ZKH?

IFFP kommer att fungera på samma sätt som ZKH.

När en förenklad deklaration är frigjord kommer ett meddelande att skickas till en registrerad mottagare. Informationen som finns i den förenklade deklarationen kommer att skickas med i detta meddelande. För att övergången ska bli så effektiv som möjligt gör vi bedömningen att den befintliga fullmakten för ZKH är fortsatt giltig. Någon ny blankett behöver alltså inte skickas in för befintliga kunder. Du som är mottagare av IFFP behöver ha genomfört godkänt slutprov. Kontakta EDI Test som skickar ut ett sådant meddelande och som ni ska kvitteras korrekt.

Får man ändra ursprungsland i den förenklade deklarationen till förmånsursprungsland i den kompletterande?

Det är två olika uppgifter – ursprungsland 16 08 och förmånsursprungsland 16 09.

Ursprungsland 16 08 ska anges både i FD och i KD och behöver vara samstämmig mellan förenklad och kompletterande deklaration. Förmånsursprungsland 16 09 kan bara anges i KD.

Är det korrekt uppfattat att det räcker med att speditören anger rätt på de sex första siffrorna i varukoden? De fyra sista kan vara fel och vi kan sedan ändra till korrekta siffror i den kompletterande?

Ja, det stämmer. Varukoden ska vara korrekt redan i den förenklade deklarationen. Om det ändå blir fel så går det att justera de fyra sista siffrorna i varukoden i den kompletterande deklarationen.

Hur går det till att ansöka om en ändring i den förenklade deklarationen?

Man skickar in ett meddelande om ändring, antingen via en systemlösning eller via e-tjänst.

Vem ska man kontakta för slutprov av IFFP?

Du som är mottagare av IFFP behöver ha genomfört godkänt slutprov. Slutprovet beställs genom att du kontaktar EDI-testfunktionen som skickar ut ett meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vad gör man om en ändring av förenklad deklaration inte har blivit godkänd av Tullverket innan tidsfristen löpt ut för att lämna kompletterad deklaration?

Det går att lämna in den kompletterande deklarationen innan Tullverket har fattat beslut om att tillåta eller avslå ansökan om ändring på den förenklade deklarationen. Uppgifterna i den kompletterande deklarationen ska vara samma uppgifter som lämnats i ansökan om ändring även om den inte hanterats färdigt än.

Vid byte av deklarant, måste man fortfarande skicka brev till Tullverket som man gör idag?

Ändring av deklarant i det nya importsystemet sker genom en ansökan om ändring. Man skickar in ett meddelande om ändring, antingen via en systemlösning eller via e-tjänst.

Om till exempel en ursprungsförsäkran inkommer efter att steg 2 har skickats in, kan man göra omprövning då?

Det är möjligt att skicka in en ansökan om ändring på en kompletterande deklarationen även om den ännu inte är färdighanterad och har beslutats.

Kommer Tullverket att lämna in slutliga uppgifter om vikt i steg 2 till Skatteverket för EMCS?

Uppgifter som finns i den nya kompletterande deklarationen skickas alltid vidare till Skatteverket när de är beskattningsmyndighet.

Måste man som ombud ta hänsyn till förmånsursprungsland redan i den förenklade deklarationen? Ni rekommenderar konsolidering av varukoder och ursprungsland vilket blir svårt.

Om deklaranten inte har uppgift om förmånsursprungsland när den förenklade deklarationen skickas in och har deklarerat en varupost som omfattar både varor där det yrkas förmånsbehandling och varor utan yrkande på förmånsbehandling i den förenklade deklarationen får deklaranten ansöka om ändring av den förenklade deklarationen. Därefter kan deklaranten skicka in den kompletterande deklarationen med korrekt uppgiftslämning.

Kommer man kunna ändra förfarandekod om till exempel ett ombud deklarerat 4000 men ska vara 5100?

Vid ändring av förfarandekod från 4000 till 5100 så innebär det ett byte av ett tullförfarande. Tullverket kan tillåta en ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration för att byta tullförfarande om villkoren är uppfyllda.

Frågan om ändring av vikt, man behöver alltså inte korrigera steg 1 om nettovikten inte överensstämmer med steg 2?

Det stämmer, vikt är en uppgift som kan ändras i den kompletterande deklarationen.

Vad heter de olika deklarationsmeddelande som till exempel förenklad deklaration och ändring av denna?

IFDS – förenklad deklaration

IKDS – kompletterande deklaration

IFDC och IKDC – ändring av förenklad respektive kompletterande deklaration

Kommer restriktionsvaror fortfarande inte vara möjligt att deklarera i förenklad deklaration, med tanke på att varukod nu ska anges?

Om Tullverket har godkänt att tillståndet till förenklad deklaration får användas för restriktionsvaror så är det ok. Det ska i så fall stå i tillståndet att det får användas för restriktionsvaror. Står det inte i ert tillstånd och behov finns behöver ni ansöka om en ändring av tillståndet och inkomma med rutiner för hur ni hanterar dessa varor. Call me-koder används inte i det nya importsystemet.

Kommer Tullverket att svara på ansökan om ändring i steg 1 inom tidsfristen för att lämna kompletterande deklaration?

Det beror på vad ansökan om ändring av den förenklade deklarationen omfattar och när den skickades in. Men du kan fortfarande skicka in den kompletterande deklarationen även om ansökan om ändring av den förenklade deklarationen inte är beslutad ännu.

Hur går man tillväga för att ansöka om förlängd tidsfrist av inlämnandet av den kompletterande deklarationen?

Det pågår ett arbete kring detta så vi får återkomma när det är klart.

Idag måste vi för ryska sanktionsvaror (HS 72-73) lämna IMDS och kan inte nyttja förenklad deklaration. Blir det så även med den nya SDE när vi anger HS-kod eller måste vi fortsätta nyttja IMDS för dessa flöden?

Om Tullverket har godkänt att tillståndet till förenklad deklaration får användas för sanktionsvaror så är det ok att använda förenklad deklaration. Det ska i så fall stå i tillståndet att det får användas för dessa varor. Står det inte i ert tillstånd och behov finns behöver ni ansöka om en ändring av tillståndet och inkomma med rutiner för hur ni hanterar dessa varor.

Vi som använder oss av ombud för förenklad deklaration, blir det någon förändring för oss?

Det finns ett rättsligt ställningstagande från Tullverket som innebär att ett tullombuds tillstånd till regelbunden användning av förenklad deklaration inte kan användas vid direkt ombudskap eftersom tullombudet då inte är deklarant. Däremot kan tullombudets tillstånd användas vid indirekt ombudskap eftersom ombudet då också är deklarant (se artikel 5.15 och 18.1 i tullkodexen). Detta ställningstagande gäller både vid import och export.

Läs det rättsliga ställningstagandet Pdf, 214.8 kB.

Kan man skicka in den kompletterande och göra rättelser i den under 10 dagar som förut (gamla TRT)?

Nej, det är inte möjligt. Man får ansöka om ändring av tulldeklarationen.

Det finns ett EU-direktiv om att flygplansdelar är tullfria om man har ett luftvärdighetsbevis. Räknas luftvärdighetscertifikat som en kompletterande uppgift?

Yrkande av förmånsbehandling sker i den kompletterande deklarationen. Därför anger du alltid koden 100 i dataelement 14 11 000 000 i en förenklad deklaration. Du ska dock ange dokumentkod C119 i dataelement 12 03 000 000.

Kan man säga att sista möjliga datum för HNK/HNU är 27 september och de ska kunna göras klart i det gamla systemet?

Ja, det stämmer. Den förenklade och den kompletterade deklarationen ska lämnas i samma system och det innebär att kompletterande deklarationer kan lämnas i det gamla systemet.

Efter den 27 september kan inga förenklade deklarationer lämnas i det gamla systemet.

Kan du i en kompletterande deklarationen dela upp ett HS-undernummer från förenklad deklaration i flera varukoder så att antalet varuposter i den kompletterande deklarationen blir högre än antalet varuposten i den förenklade?

Nej, det går inte. Nummreringen av varuposter ska vara densamma.

När man ska ansöka om ändring, är det en annan procedur än när man skickar in en ändring idag?

Det är samma process som för standardtulldeklaration. Du skickar in en ansökan om ändring med ett särskilt meddelande.

Förstår att fel i förenklad deklaration som inte hinner rättas innan den kompletterande ska lämnas, ska felet upprepas i den kompletterande deklarationen för att sedan rättas?

För de uppgifter som inte kräver samstämmighet kan man lämna andra uppgifter i den kompletterande deklarationen. För följande uppgifter finns krav på samstämmighet:

Krav på samstämmighet

Person som ställer garanti – kan den vara annan än tillståndshavaren för förenklad deklaration?

Det normala är att du har tillstånd till betalningstillstånd, men det finns varianter. Person som betalar tull och person som ställer garanti behöver inte vara deklaranten eller ombudet.

Kan ett företag etablerat i Nederländerna ansöka om tillstånd till förenklad deklaration? Vet att det är ett krav att ha betalningsanstånd först och där är kravet att man ska ha bokföringen i Sverige.

Ett företag etablerat i Nederländerna med ett giltigt Eori-nummer kan skicka in en ansökan om tillstånd till förenklad deklaration till Tullverket, men ett av kraven för att Tullverket ska kunna godta ansökan, för att sedan kunna arbeta vidare med den, är att företaget har verksamhet och tillgänglig tullbokföring i Sverige.

Stämmer det att ordningsföljden på varuposterna också måste överensstämma exakt mellan förenklade och slutliga?

Ja, det stämmer.

Gällande kompletterande deklaration och att varuposterna ska stämma mellan förenklad och kompletterande deklaration. Ska man lämna 00 I taricnummr och 0 i vikt och 0 i värde om en varupost blivit krediterad för att få varuposterna att stämma? Till exempel om varupost 4 är krediterad och det är 10 varuposter på den förenklade.

Om den kompletterande deklarationen inte har lämnats ännu ansöker du om ändring av den förenklade deklarationen först. Innan du har fått svar om ansökan kan tillåtas eller inte kan du lämna in den kompletterande deklarationen med samma uppgifter i som du lämnade i ansökan om ändring av den förenklade deklarationen. Om den kompletterande deklarationen har lämnats ansöker du om ändring i den kompletterande deklarationen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)