Tullverket

Remissvar 2020

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2020.

Tullverkets yttrande om promemorian Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget EstoniaPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-02-17

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-21

Tullverkets yttrande om utredning av skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-15

Tullverkets yttrande om betänkandet Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (STY 2020-590)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-14

Tullverkets yttrande om betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-12-01

Tullverkets yttrande om remissen Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information SOU 2020:55PDF

Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2020-12-01

Tullverkets yttrande om promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-11-24

Tullverkets yttrande om En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-11-03

Tullverkets yttrande om promemorian Ändring i det tillfälliga inreseförbudet till SverigePDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-23

Tullverkets yttrande om slutbetänkandet En ny myndighet för att stärka detPDF
psykologiska försvaret (SOU 2020:29)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-22

Tullverkets yttrande om promemorian Registrering av kontantkort m.mPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-12

Tullverkets yttrande om betänkandet Ökad trygghet för visselblåsarePDF

Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2020-10-01

Tullverkets yttrande om Läkemedelsverkets förslag om att föra in tre nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotikaPDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2020-09-30

Tullverkets yttrande om kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordningPDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-09-29

Tullverkets yttrande om utredningen Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalierPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-09-15

Tullverkets yttrande om promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och dieselPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-09-23

Tullverkets yttrande om promemorian Ny punktskatt på övrig tobakPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-08-25

Tullverkets yttrande om promemorian Några ändringar i tillträdesförordningenPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-08-25

Tullverkets yttande om frihandelsdelen i Associationsavtalet mellan EU och MercosurPDF

Mottagare: Kommerskollegium
Datum: 2020-08-20

Tullverkets yttrande om en ny växtskyddslag (Ds 2020:8) och förslag till ersättningsbestämmelser på förordningsnivåPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om kompletterande förslag inför ett tillträde till BudapestkonventionenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om förtjänstutredningen - begäran om underlag från statliga myndigheterPDF
Underlag från Tullverket - begäran om underlag från statliga myndigheterPDF

Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänsterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)PDF

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2020-05-26

Tullverkets yttrande över promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbetePDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-05-12

Tullverkets yttrande om promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmålPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-05-06

Tullverkets yttrande om promemorian Beskattning av högkoncentrerade e-vätskorPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-28

Tullverkets yttrande om de brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasenPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighetPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss Utvidgad förundersökningsrätt för TullverketPDF

Mottagare: Regeringskansliet, Finansdepartementet
Datum: 2020-04-15

Tullverkets yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-04-05

Tullverkets yttrande om säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringenPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-07

Tullverkets yttrande om en ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-03-03

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metallerPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifterPDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om Promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-18

Tullverkets yttrande om Folkhälsomyndighetens hemställan om att infektion med 2019-nCoV bör klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdomPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-02-14

Tullverkets yttrande om Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat.PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-02-13

Tullverkets yttrande om Polismyndighetens hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-11

Tullverkets yttrande om remissen Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-01-14

Tullverkets yttrande om Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.PDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2020-01-16


Sidan uppdaterades: 2021-02-22

Vad är ändrat: Nytt yttrande publicerat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000