Tullverket

Remissvar 2020

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2020.

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-21

Tullverkets yttrande om utredning av skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-15

Tullverkets yttrande om betänkandet Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (STY 2020-590)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-14

Tullverkets yttrande om betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-12-01

Tullverkets yttrande om remissen Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information SOU 2020:55PDF

Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2020-12-01

Tullverkets yttrande om promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-11-24

Tullverkets yttrande om En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-11-03

Tullverkets yttrande om skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-11-03

Tullverkets yttrande om promemorian Ändring i det tillfälliga inreseförbudet till SverigePDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-23

Tullverkets yttrande om slutbetänkandet En ny myndighet för att stärka detPDF
psykologiska försvaret (SOU 2020:29)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-22

Tullverkets yttrande om promemorian Registrering av kontantkort m.mPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-12

Tullverkets yttrande om betänkandet Ökad trygghet för visselblåsarePDF

Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2020-10-01

Tullverkets yttrande om Läkemedelsverkets förslag om att föra in tre nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotikaPDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2020-09-30

Tullverkets yttrande om kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordningPDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-09-29

Tullverkets yttrande om utredningen Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalierPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-09-15

Tullverkets yttrande om promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och dieselPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-09-23

Tullverkets yttrande om promemorian Ny punktskatt på övrig tobakPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-08-25

Tullverkets yttrande om promemorian Några ändringar i tillträdesförordningenPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-08-25

Tullverkets yttande om frihandelsdelen i Associationsavtalet mellan EU och MercosurPDF

Mottagare: Kommerskollegium
Datum: 2020-08-20

Tullverkets yttrande om en ny växtskyddslag (Ds 2020:8) och förslag till ersättningsbestämmelser på förordningsnivåPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om kompletterande förslag inför ett tillträde till BudapestkonventionenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om förtjänstutredningen - begäran om underlag från statliga myndigheterPDF
Underlag från Tullverket - begäran om underlag från statliga myndigheterPDF

Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänsterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)PDF

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2020-05-26

Tullverkets yttrande över promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbetePDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-05-12

Tullverkets yttrande om promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmålPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-05-06

Tullverkets yttrande om promemorian Beskattning av högkoncentrerade e-vätskorPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-28

Tullverkets yttrande om de brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasenPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighetPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss Utvidgad förundersökningsrätt för TullverketPDF

Mottagare: Regeringskansliet, Finansdepartementet
Datum: 2020-04-15

Tullverkets yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-04-05

Tullverkets yttrande om säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringenPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-07

Tullverkets yttrande om en ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-03-03

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metallerPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifterPDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om Promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-18

Tullverkets yttrande om Folkhälsomyndighetens hemställan om att infektion med 2019-nCoV bör klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdomPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-02-14

Tullverkets yttrande om Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat.PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-02-13

Tullverkets yttrande om Polismyndighetens hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-11

Tullverkets yttrande om remissen Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-01-14

Tullverkets yttrande om Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.PDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2020-01-16


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt yttrande publicerat