Tullverket

Remissvar 2020

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2020.

Tullverkets yttrande om en ny växtskyddslag (Ds 2020:8) och förslag till ersättningsbestämmelser på förordningsnivåPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om kompletterande förslag inför ett tillträde till BudapestkonventionenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om förtjänstutredningen - begäran om underlag från statliga myndigheterPDF
Underlag från Tullverket - begäran om underlag från statliga myndigheterPDF

Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänsterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)PDF

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2020-05-26

Tullverkets yttrande över promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbetePDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-05-12

Tullverkets yttrande om promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmålPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-05-06

Tullverkets yttrande om promemorian Beskattning av högkoncentrerade e-vätskorPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-28

Tullverkets yttrande om de brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasenPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighetPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss Utvidgad förundersökningsrätt för TullverketPDF

Mottagare: Regeringskansliet, Finansdepartementet
Datum: 2020-04-15

Tullverkets yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-04-05

Tullverkets yttrande om säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringenPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-07

Tullverkets yttrande om en ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-03-03

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metallerPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifterPDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om Promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-18

Tullverkets yttrande om Folkhälsomyndighetens hemställan om att infektion med 2019-nCoV bör klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdomPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-02-14

Tullverkets yttrande om Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat.PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-02-13

Tullverkets yttrande om Polismyndighetens hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-11

Tullverkets yttrande om remissen Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-01-14

Tullverkets yttrande om Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.PDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2020-01-16


Uppdaterad: 2020-07-23


4000