Tullverket

Remissvar 2013

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2013

Tullverkets remissvar på promemorian om nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-12-16

Tullverkets remissvar på promemorian "Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-12-16

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningarPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-12-16

Tullverkets yttrande avseende slutrapport för projektet "Förstudie Ledningsstöd"PDFMottagare: Rikspolisstyrelsen
Datum: 2013-12-04

Betänkandet (SOU 2013:50) En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobakPDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2013-11-22

Svar på remiss angående MSB och Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om att stärka och utveckla transportsskyddet vid transport av farligt godsPDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-11-22

Betänkandet (SOU 2013:62) Förbudet mot dubbla förfarandenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-11-21

Remiss av aktörsgemensam strategi för området CBRNEPDF
Mottagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Datum: 2013-11-13

Remiss av Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall samt remiss av Länsstyrelsens i Västra Götalands län redovisning av regeringsuppdrag ”Gränsöverskridande avfallstransporter”PDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-11-08

Synpunkter på departementspromemorian (Ds 2013:39) Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer
PDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-10-14

Yttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (DS 2013:30)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-25

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)PDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-09-25

Yttrande på remiss om EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s handelspolitiska skyddsinstrumentPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2013-09-23

Yttrande över betänkandet (SOU) 2013:42 Tillsyn av polisenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-23

Yttrande över betänkandet Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (SOU 2013:39)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-18

Yttrande över promemorian (Ds 2007:14) Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustningPDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2013-09-12

Yttrande över promemorian (Ds 2013:28) Staffansvar för eftersupningPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-09

Yttrande över betänkandet Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ (SOU 2013:18)PDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-09-09

Synpunkter på lagrådsremissen förändrad hantering av importmomsPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-08-30

Yttrande En myndighet för alarmering (SOU 2013:33)PDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-08-29

Yttrande över promemoria med förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)PDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-08-22

Departementspromemorian (Ds 2013:34) Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringarPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-08-22

Promemorian Märkning av textilprodukterPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-08-07

Promemorian om vissa skattefrågor​PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-07-26

Yttrande om ansvarsfördelningen mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Ändring i ÅFS 2013:3PDF
Mottagare: Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö
Datum: 2013-07-30

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
PDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-07-18

Promemorian Ändrad beskattning av bränsle för viss värmeproduktionPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-07-18

Betänkandet (SOU 2013:21) Internationell straffverkställighetPDF
Mottagare: Justitiedepartemetenet
Datum: 2013-07-18

Promemorian Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-07-16

Yttrande över betänkandet BrottmålsprocessenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-07-11

Synpunkter på delbetänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-06-25

Synpunkter på betänkandena Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott (SOU 2012:85)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-06-25

Yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på vägPDF
Mottagare: Näringsdepartementet 
Datum: 2013-06-17​

Betänkandet Effektivare konkurrenstillsynPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-06-12

Yttrande över promemorian om genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv om rätten till information vid straffrättsliga förfarandenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-06-05

Yttrande över promemorian om domstolsdatalagPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-06-03

Yttrande över promemorian om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsynPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2013-06-03

Yttrande avseende remiss angående beskattning av etanolbränslePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-05-23

Remissvar angående Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnenPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-05-21

Yttrande avseende remiss om förslag till ändring i föreskrift (TFSF 2010-112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistretPDF
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2013-05-16

Yttrande över förslag till förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden (KOM (2012) 164)PDFMottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-05-14

EU–kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystemPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-05-08

Informationsutredningens delbetänkande Överskottsinformation vid direktåtkomstPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-05-08

Yttrande över promemorian Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvararo, tobaksvaror och energiprodukterPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-05-02

Yttrande över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-04-20

Yttrande över departementspromemorian Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslagPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-04-29

Tullverkets svar till UppgiftslämnarutredningenPDF
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2013-04-24

Yttrande gällande departementspromemorian Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiskePDF
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2013-04-12

Yttrande gällande promemorian Kvotplikt för biodrivmedelPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-04-11

Yttrande gällande förslag angående Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhetPDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-04-19

Tullverkets synpunkter på remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmomsPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-04-11

Yttrande gällande utkast till lagrådsremiss – Sekretess i det internationella samarbetetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-04-02

Yttrande gällande promemorian om fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedelPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-03-25

Yttrande gällande EU-kommissionens förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontrollPDF
Mottagare: Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet
Datum: 2013-02-22

Betänkandena (SOU 2012:77) En tydligare organisation för Säkerhetspolisen och (SOU 2012:78) En sammanhållen svensk polis – följdändringar i författningarPDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-03-11

Remiss av promemorian Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen (Ds 2012:53)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-03-04

Yttrande gällande rapporten Nationella åtgärder för att begränsa användningen av industriellt framställda transfettsyror i livsmedelPDF 
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2013-02-25

Remiss av promemoria om erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-02-20

Yttrande gällande Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet)PDFMottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-02-13

Remiss angående Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommunerPDF 
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-02-13

Yttrande gällande Trafikverkets rapport "Regeringsuppdrag att belysa skillnaden i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3"PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-02-06

Remissvar rörande förslag till förordning rörande flourerande växthusgaserPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-01-31

Yttrande gällande departementspromemorian (Ds 2012:47) Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EUPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-01-30

Remiss rörande Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustningPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-01-28

Yttrande gällande PM:an Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifieringPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-01-07

Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000