Tullverket

Frågor och svar om tullager

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om tullager.

Tullagerförfarandet

Kan brist på plats vara en anledning till att föra bort varor från mitt tullager? Ska jag i så fall justera ner saldot i bokföringen under den tid som varan är bortförd?

Platsbrist kan vara en anledning till att du tillfälligt för bort varor från ditt tullager. Det är viktigt att tänka på att varorna står under tullagerförfarandet även under den tid de är bortförda. Varorna måste föras tillbaka till lagringsanläggningen innan tullagerförfarandet avslutas. Följande måste framgå av bokföringen:

  • vilka varor som är tillfällig bortförda
  • varornas förvaringsplats under denna tid
  • den tidpunkt då varorna kommer att föras tillbaka.

Hur detta ska framgå av bokföringen kan beskrivas på olika sätt och bedöms därför av Tullverket vid tillståndsgivningen.

Hur kommer Tullverket att hantera förstöring?

Det är oklart hur Tullverket kommer att hantera förstöring eftersom frågan fortfarande diskuteras inom EU.

Kommer det att finnas en specifik Excel-mall för granskningsändamål?

En mall för inventeringsprotokoll kommer att tas fram. Eventuellt kommer även en mall för utdrag ur tullagerbokföringen att tas fram.

Hur ska de aktörer som saknar tillstånd till godkänd exportör (UGE-meddelande) att avsluta förfarandet vid återexport? Vad gäller om dessa aktörer till exempel inte hunnit ansöka om tillstånd till förenklad deklaration?

När det gäller avslut av tullagerförfarandet vid export så innebär det återexport.  Till dess Tullverket har exportsystemet på plats måste du avsluta med både en deklaration för återexport och en deklaration för transitering.

Möjligheten att få tillståndet Godkänd exportör upphörde den 1 maj 2016 när den nya tullagstiftningen började tillämpas. De aktörer som har ett sådant tillstånd beviljat kan fortsätta att använda tillståndet fram till dess att det är omprövat, men som längst till den 1 maj 2019. De aktörer som inte har ett giltigt tillstånd och som behöver ha mer information är välkomna att kontakta Tullverket.

Vad gäller vid överföring från ett tullager till ett annat?

Begreppet ”överföring” försvann i och med att den nya tullagstiftningen började tillämpas.  Det nya begreppet för förflyttning av varor inom tullagerförfarandet är ”befordran”. Det är möjligt att göra en befordran mellan två lagringsplatser (godslokalkoder) som omfattas av samma tullagertillstånd.

Om lagringsplatserna har olika tullagertillstånd måste varorna antingen förflyttas med transitering eller hänföras till ett nytt tullagerförfarande där det nya lagret anges som lager-id. Då behöver du även en ny tulldeklaration.

I det sistnämnda fallet kan varorna befordras under det nya tullagerförfarandet.

Finns det någon tidsbegränsning för att lämna en tulldeklaration när mina varor är vid gränsen?

Varorna får inte lämna gränsen innan deklarationen har fått statusen "frigjord". Det gäller även om varorna är på ett tillfälligt lager.

När mina varor befordras från ett tillfälligt lager eller ett tullager till mitt tullager, finns det något elektroniskt meddelande som visar att varorna fått status frigjord och att lagret kan lämna ut dem?

När dina varor är på ett tillfälligt lager eller på ett annat tullager och ska hänföras till tullagerförfarandet genom en elektronisk tulldeklaration, måste det lager där varorna fysiskt befinner sig få information om att varorna är frigjorda för tullagerförfarandet och kan lämnas ut.

Beroende på vilken typ av lagringstillstånd du har är det olika meddelanden som ska användas. Du som har ett tullager med någon av tillståndskoderna EUCWP, EUCW1 eller EUCW2 kan hämta meddelandet om utlämning till tullager via tjänsten "Medgivande om bortförande eller utlämnande" eller få det automatiskt via en system-till-systemlösning.

Har du tillfälligt lager med koderna EUTST eller TVTFL ska du använda meddelandet medgivande om bortförande vilket du kan hämta via tjänsten "Medgivande om bortförande eller utlämnande" eller få det automatiskt via en system-till-systemlösning.

För tillfälliga lager är det viktigt att tänka på att uppgradera systemen när man ska ta emot det nya meddelandet. De nya formaten är i XML. Systemen måste alltså under en perioden kunna hantera både EDIFACT och XML.

Finns det något jag inte kan göra i en system-till-systemlösning?

Det finns aktiviteter som du inte kommer att kunna göra i system-till-systemlösningen vilket betyder att du även behöver ha en inloggning till våra webbtjänster. Det är endast i webbtjänsten som följande aktiviteter kommer att finnas tillgängliga:

  • att informera om planerad inventering
  • ladda upp inventeringsprotokoll
  • skicka in underlag till tulldeklarationen
  • ladda upp viktintyg
  • begära tillfälligt bortförande.

Vilka meddelanden och tillstånd påverkas om jag ändrar godslokalkod i mitt tillstånd till tullager?

Om ni får en ny godslokalkod måste ni tänka på att komplettera de tillstånd ni använder med den godslokalkoden. Det gäller alla tillstånd som är knutna till en godslokalkod, till exempel godkänd avsändare och mottagare, elektronisk utlämningssedel eller godkänd exportör. Tänk även på att informera era eventuella samarbetspartner om bytet.

De EDI-meddelanden som kan påverkas är UTL, CWPR, CWRA och TSPR. Ändringar eller kompletteringar för registrering av dessa meddelanden ska anmälas separat till EDI-tillstånd.

Tullagerbokföring

Vad menas med att tullagerbokföringen ska omfatta hela anläggningen?

Ett tullager kan till exempel vara en hel byggnad eller en del av byggnaden. Oavsett vad som utgör ett tullager innebär tillståndet att något definieras som ett tullager. Alla varor som finns inom detta definierade område omfattas av bokföringen.

Det ska alltid finnas en spårbarhet mellan företagets olika affärssystem eller moduler. Det kan variera mellan olika företag vilka referenser som används i deras respektive system. Huvudsaken är att det går att följa ett ärende från ett system till ett annat. Exempel på referens kan vara ordernummer, speditionsnummer, fakturanummer eller HWB-nummer.

Ett annat exempel på olika bokföringar är när tillståndshavaren i sitt affärssystem har hand om lagersaldot för hela sin verksamhet och för anläggningen. Där kan ordernumret motsvara en inkommande sändning och ett MRN-nummer som inte finns med i affärssystemet (tullagerdeklarationen får ett unikt så kallat Master Reference Number, MRN-nummer, i samband med att tullagerdeklarationen får statusen "godtagen").

Genom referensen "ordernummer" är det möjligt att använda tullsystemet, som är en del av den totala bokföringen, för att ta fram tullspecifika uppgifter som till exempel MRN-nummer.

Vad krävs för att lagra unionsvaror och icke unionsvaror på samma anläggning?

Om en du avser att lagra både unionsvaror och icke unionsvaror på samma anläggning måste det godkännas i samband med ansökan om tullagertillstånd. Det räcker att du kan ta fram ett saldo ur bokföringen.

Tullverket har inga särskilda krav, utifrån tullagerperspektivet, på unionsvaror.

För icke unionsvaror (det vill säga varor inom tullagerförfarandet) behöver du däremot kunna hänvisa till ett MRN-nummer för deklarationen.

Det är viktigt är att du vid varje tillfälle kan visa anläggningens varusaldo och varans tullstatus.

Vilka krav ställer Tullverket på tullagerbokföringen?

Tullverket godkänner enbart tullagerbokföringen för den aktuella tillståndshavaren och ger inga generella godkännanden för specifika system.

Läs om kraven på tullagerbokföringen.

Vi har ett affärs- och lagersystem som hanterar alla varor oavsett tullstatus. Detta är integrerat med ett tullagersystem som enbart håller saldo på varor som finns på tullager. Affärssystemet skiljer inte på unionsvaror och icke unionsvaror. Betraktas detta som olika moduler och är det tillåtet enligt den nya lagstiftningen?

Tullverket behöver titta på de individuella förutsättningarna men troligtvis kommer det att godkännas. Vi behöver kontrollera hur kopplingen mellan systemen ser ut, det vill säga hur vi ser att varorna X i tullagersystemet motsvarar varorna X även i affärssystemet.

Vilka elektroniska fält är obligatoriska i bokföringen? Finns det någon lista över dessa?

Vilka fält som ingår och hur man bygger upp bokföringen systemmässigt har Tullverket inga synpunkter på. Tullverket kontrollerar att samtliga uppgifter som krävs finns med. Systemen kan alltså se olika ut för olika aktörer.

Läs mer om kraven på vilka uppgifter som ska ingå i bokföringen.

Tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet

Kommer ALI och ALE att användas i det nya tullagerförfarandet?

Nej, meddelandena ALI och ALE kommer inte att användas vid hänförande till tullagerförfarandet. 

Meddelandet ALI är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande. Meddelandet ALE är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande.

Vilka meddelanden kan jag lämna eller ta emot via en systemlösning?

Tekniska frågor

Kommer det att finnas testscenarion för att få systemet och kunderna godkända för att börja köra? Är det olika för systemleverantörer och för ekonomiska aktörer?

Slutprov för både systemutvecklare och ekonomiska aktörer finns publicerade på tullverket.se.

Testa det valda EDI-systemet

EDI slutprov för import, export, föranmälan och tullager

Läs mer om testfall för tullager

Kommer det att krävas en ny systembeskrivning som ska godkännas av Tullverket innan systemleverantörer kan driftsätta hos kund? 

Normalt ska systembeskrivningarna uppdateras i samband med att en ny funktionalitet läggs till i det godkända systemet. Systemet ska sedan granskas och godkännas av Tullverket. Vi kommer inte att rutinmässigt granska systembeskrivningarna avseende tullager. Godkänt system innebär i det här fallet endast godkända tester.

Tullverket rekommenderar att ni uppdaterar företagets systembeskrivning eftersom vi kan komma att begära in systembeskrivningen.

Läs mer om it-system för tullager.

Finns det något verktyg för XAdES eller bibliotek för XAdES-signering i Java? Vi tänkte använda oss av Java Standard Edition för vårt XML API i övrigt där vi hittat flera stödfunktioner. Vet ni om detta kan vara en framkomlig väg?

I Javas standard finns det tyvärr inget färdigt verktyg för XAdES.

Går det att förtydliga vad det innebär att SignedProperties med tidsstämpeln ska följa standarden XAdES? Räcker det med att skapa SignedProperties-objektet så att det överensstämmer med XML-schemat (XAdES.xsd) och räkna ut digest värde på samma sätt som för KeyInfo och verksamhetsmeddelande-objektet, eller krävs något mer utöver det? De verktyg som vi har tittat på som har specifikt stöd för XAdES tillåter inte att man explicit anger någon transform algoritm för referensen till SignedProperties, krävs det?

Det som används är Basic Electronic Signature (XAdES-BES).  Det räcker med att skapa SignedProperties och räkna ut DigestValue på samma sätt som för KeyInfo. Transform Algorithm måste anges, annars används ”inklusiv” kanonisering. Poängen med exklusiv kanonisering är att signaturen inte påverkas av förändringar i omslutande kuvertering.

Läs mer om Basic Electronic Signature (XAdES-BES)

Finns det några konkreta planer om ett annat överföringsprotokoll än OFTPv2, typ web service?

Inga konkreta planer om annat överföringsprotokoll finns i dagsläget. Tullverket återkommer med mer information.

Hur utförs versionsuppdatering? Anta att fält X per leverans är valfri men blir ändrad vid leverans 3 till att bli obligatorisk. Kommer det stödja att läsa in filer levererade version 2, utan fält X, efter att leverans 3 är implementerad?

Tullverkets beslut om hård uppgradering, eller inte kommer att ske från fall till fall. Det är viktigt att du hänvisar till vilken version du utgår ifrån. Tullverket kommunicerar detta  i samband med versionsuppdateringen.

Uppdaterad: 2018-02-14Captcha * (obligatorisk)