Tullverket

Lagring på en anläggning för tillfällig lagring

En vara kan lagras maximalt 90 dagar på en anläggning för tillfällig lagring från och med den tidpunkt då den ankom till anläggningen.

Tillståndshavaren har ansvar för lagring av varorna samt för att säkerställa att tidsgränsen på 90 dagar inte överskrids. Tillståndshavaren ansvarar också för att inga varor undandras tullens övervakning samt för att säkerställa att alla skyldigheter som hör samman med tillfällig lagring fullgörs. Dessutom är tillståndshavaren ansvarig för att säkerställa att de villkor som angetts i tillståndet åtföljs.

Befordran

Befordran under tillfällig lagring måste godkännas av Tullverket i tillståndet till anläggning för tillfällig lagring. Tullverket ska i dessa fall bedöma om det finns en risk för bedrägeri i och med att befordran beviljas. Befordran kan ske både inom den egna anläggningens lagringsplatser och till andra aktörer. För att en sådan befordran ska kunna beviljas är det viktigt att den som ansöker så detaljerat som möjligt beskriver i sin rutin hur befordran kommer att användas. Exempelvis kan du behöva svara på följande frågor.

  • Hur ofta kommer befordran att ske?
  • Hur många operatörer är inblandade?
  • Kommer befordran att ske löpande?
  • Hur bokförs den befordran som sker?

Tidsgränsen för tillfällig lagring börjar inte om i och med att varorna befordras till en annan anläggning. Det är tillståndshavarens ansvar att säkerställa att tidsgränsen på 90 dagar inte löper ut utan att varorna hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats.

Inledningsvis kommer Tullverket enbart att bevilja befordran mellan platser som omfattas av samma tillstånd, då vi inväntar den process som just nu arbetas fram i TULL 2020-samarbetet inom EU.

Hantering

På en anläggning för tillfällig lagring får man ta emot och lagra varor som befinner sig i tillfällig lagring. Man får utföra sådan hantering som syftar till att varornas skick bibehålls, exempelvis laga trasigt emballage. Däremot får man inte utföra någon ytterligare hantering, så som man får göra på ett tullager. Ifall någon hantering utförs, utöver normal lossning, lagring och lastning av varor, så måste detta framgå av bokföringen.

Avvikelserapport

Vid behov ska tillståndshavaren skicka en avvikelserapport till Tullverket.

Tillståndshavaren kan genom denna rapport meddela avvikelser från deklarationen för tillfällig lagring när uppgifterna i deklarationen inte stämmer överens med de varor som faktiskt ankommer till anläggningen.

Tillståndshavaren kan även meddela om det under lagringen framkommer en avvikelse, till exempel vid felaktig hantering.

Lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring

Unionsvaror får lagras på en anläggning för tillfällig lagring; dessa varor är då inte i tillfällig lagring. För att tillståndshavaren ska få lov att lagra unionsvaror på sin anläggning måste det framgå av tillståndet. Innan detta kan beviljas måste Tullverket bedöma dels om det finns ett ekonomiskt behov att lagra unionsvaror på anläggningen, dels att det inte påverkar tullövervakningen.

Även om du som tillståndshavare har tillstånd att lagra unionsvaror i din anläggning så måste du kunna skilja dem från de varor som är i tillfällig lagring. Det ska gå att skilja unionsvarorna och icke unionsvarorna åt enbart genom att titta på dem eller i bokföringen gå att skilja vilka kolli som är unionsvaror och vilka som inte är unionsvaror. Om du vill blanda varorna så att du inte kan skilja dem åt måste du i stället ha ett tullager, exempel på sådana varor är olja.

Läs mer om hur du hanterar likvärdiga varor i tullagerbokföringen.

Avslut av tillfällig lagring

Tillfällig lagring avslutas när varorna är frigjorda till ett tullförfarande eller återexporteras från EU. Du som tillståndshavare ska kontrollera att de varor som lämnas ut är samma varor som har frigjorts till ett nytt förfarande genom en tulldeklaration. Du ska också uppdatera din bokföring när varorna har lämnats ut.

Du som tillståndshavare har ansvar för att varor som du lämnar ut har hänförts till ett tullförfarande. Till din hjälp tillhandahåller Tullverket olika meddelanden som du kan prenumerera på via EDI eller i vissa fall hämta i Tullverkets e‑tjänst. Dessa är elektroniskt utlämningssedel (TVEMU) eller medgivande om bortförande.

Läs mer om tillstånd till elektroniskt utlämningssedel.

Läs mer om e‑tjänsten för medgivande om bortförande.

Läs mer om hur du kan prenumerera på meddelandena via EDI.

När du återexporterar varor som är i tillfällig lagring kan du göra det efter en omlastning, så kallad transshipment. Du kan då använda dig av utgående fartygsmanfest eller flygmanifest.

Det finns dock tillfällen då det vid en återexport är obligatoriskt att använda sig av en summarisk utförseldeklaration (SUD).

Läs mer om summarisk utförseldeklaration och när du behöver använda en sådan.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000