Tullverket

EU:s allmänna preferenssystem (GSP)

För att styrka ursprunget för varor som du importerar från utvecklingsländer inom GSP används en ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör (Rex).

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP). För varor som har ursprung i något av de utvecklingsländer som omfattas av GSP måste du ha ett ursprungsintyg när du ansöker om förmånsbehandling vid import.

Ursprungsintyg

Det ursprungsintyg som används för varor med ursprung i GSP-länder är ursprungsförsäkran, som ska vara upprättad av en registrerad exportör (Rex). Tidigare användes ursprungsintyget GSP-certifikat form A, men från den 1 januari 2021 är det bara ursprungsförsäkran som kan upprättas.

Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för de GSP-länder du importerar från. Detta eftersom det finns ett fåtal länder som ännu inte anslutit sig till Rex och därför just nu inte kan utfärda eller upprätta någon form av ursprungsintyg. Du hittar en förteckning över de olika ländernas anslutning till Rex på EU-kommissionens webbplats. Så här ser det ut i förteckningen då ett land inte kan utfärda några ursprungsintyg:

Så här ser det ut i förteckningen då ett land inte kan utfärda några ursprungsintyg

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Landets namn

REX system not yet applied

DD/MM/ÅÅÅÅ

Se förteckningen över de olika ländernas anslutning till Rex på EU-kommissionens webbplats.

Ursprungsförsäkran och värdegräns

En ursprungsförsäkran upprättas genom att fakturan eller ett annat kommersiellt dokument förses med en specifik text på engelska, franska eller spanska (se nedan). En ursprungsförsäkran får upprättas av alla exportörer i ett GSP-land som har anslutit sig till Rex-systemet om det totala värdet av ursprungsprodukterna i sändningen inte överstiger 6 000 euro. Är värdet över 6 000 euro behöver exportören har ett Rex-nummer. Det numret ska anges i själva ursprungsförsäkran.

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Franska

L'exportateur … (Nombre d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [1] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Spanska

El exportador … (Número de exportador registrado) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... [1] en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Ursprungscertifikat Form A (GSP-certifikat)

Från 1 januari 2021 kan inga nya GSP-certifikat utfärdas. För ett fåtal länder kan dock certifikat som utfärdades innan dess användas inom certifikatets giltighetstid. Det förutsätter att landet fortfarande hade rätt att utfärda GSP-certifikat vid det tillfälle det utfärdades.

Läs om hur du kontrollerar vad som gäller för ditt GSP-land.

Certifikatet ska ha utfärdats av en behörig statlig myndighet i utvecklingslandet. Landet måste ha uppfyllt villkoret om så kallad meddelandeskyldighet. Det innebär att EU-kommissionen har fått information om  vilken myndighet i förmånslandet som är ansvarig för efterkontrollen av ursprungsintyg och vet vilka stämplar myndigheterna använder när de utfärdar intyg.

Se vilka GSP-länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

På baksidan av certifikatsblanketten framgår att i fält 8 på GSP-certifikatet ska exportören tala om hur varorna har fått sitt ursprung. Det kan vara med ett ”P” som betyder att varorna är helt framställda eller ”W” som står för tillräcklig bearbetning. ”W” ska kompletteras med ett HS-nummer. Det HS-numret måste överensstämma med det som gäller för varorna i EU.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: GSP-certifikat får inte längre utfärdas.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)