Tullverket

EU:s allmänna preferenssystem (GSP)

Ursprungsförsäkran, eller i vissa fall ursprungscertifikat GSP form A, används för att styrka ursprung för varor som du importerar från utvecklingsländerna.

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP). För varor som har ursprung i något av de utvecklingsländer som omfattas av GSP måste du ha ett ursprungsintyg när du ansöker om förmånsbehandling vid import.

Inom GSP används ursprungsförsäkran (upprättad av en registrerad exportör, Rex) eller för ett fåtal länder ursprungsintyget GSP-certifikat form A för varor med ursprung i GSP-länder. De båda systemen har till viss del fungerat parallellt från 2017. Nu är det endast ett fåtal länder som fram till och med december 2020 kan utfärda GSP-certifikat. Därefter är det bara ursprungsförsäkran som kan upprättas.

Observera att de GSP-länder som skulle ha infört Rex sista juni 2020 har möjlighet att begära förlängning till årsskiftet med anledning av coronaviruset.

Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för de GSP-länder du importerar från. Många GSP-länder har nu gått över till att bara använda ursprungsförsäkran och Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.

Läs om hur du kontrollerar vad som gäller för ditt GSP-land.

Ursprungsförsäkran

En ursprungsförsäkran upprättas genom att fakturan eller ett annat kommersiellt dokument förses med en specifik text på engelska, franska eller spanska (se nedan). Från 1 januari 2017 får ursprungsförsäkringar upprättas av alla exportörer i ett GSP-land som har anslutit sig till Rex-systemet om det totala värdet av ursprungsprodukterna i sändningen inte överstiger 6 000 euro. Är värdet över 6 000 euro så behöver exportören har ett Rex-nummer.

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Franska

L'exportateur … (Nombre d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [1] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Spanska

El exportador … (Número de exportador registrado) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... [1] en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Ursprungscertifikat Form A (GSP-certifikat)

Certifikatet ska utfärdas av en behörig statlig myndighet i utvecklingslandet. Landet måste ha uppfyllt villkoret om så kallad meddelandeskyldighet. Det innebär att EU-kommissionen  har fått information om  vilken myndighet i förmånslandet som är ansvarig för efterkontrollen av ursprungsintyg och vet  vilka stämplar myndigheterna använder när de utfärdar intyg.

Se vilka GSP-länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

På baksidan av certifikatsblanketten framgår att i fält 8 på GSP-certifikatet ska exportören tala om hur varorna har fått sitt ursprung. Det kan vara med ett ”P” som betyder att varorna är helt framställda eller ”W” som står för tillräcklig bearbetning. ”W” ska kompletteras med ett HS-nummer. Det HS-numret måste överensstämma med det som gäller för varorna i EU.

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000