Tullverket

EU:s allmänna preferenssystem (GSP)

Ursprungsförsäkran, ursprungscertifikat GSP form A, eller i vissa fall fakturadeklaration används för att styrka ursprung för varor som du importerar från utvecklingsländerna.

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP). För varor som har ursprung i något av de utvecklingsländer som omfattas av GSP måste du ha ett ursprungsintyg när du ansöker om förmånsbehandling vid import.

Inom GSP används ursprungsförsäkran (upprättad av en registrerad exportör) eller ursprungsintyget GSP-certifikat form A för varor med ursprung i GSP-länder. De båda systemen fungerar parallellt fram till juli 2020. Därefter är det bara ursprungsförsäkran som ska användas.

Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Många GSP-länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.

Läs om hur du kontrollerar vad som gäller för ditt GSP-land.

Ursprungsförsäkran

En ursprungsförsäkran upprättas genom att fakturan eller ett annat kommersiellt dokument förses med en specifik text på engelska, franska eller spanska (se nedan). Från 1 januari 2017 får ursprungsförsäkringar upprättas av alla exportörer i ett GSP-land som har anslutit sig till Rex-systemet om det totala värdet av ursprungsprodukterna i sändningen inte överstiger 6 000 euro. Är värdet över 6 000 euro så behöver exportören har ett Rex-nummer.

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Franska

L'exportateur … (Nombre d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [1] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Spanska

El exportador … (Número de exportador registrado) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... [1] en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Ursprungscertifikat Form A (GSP-certifikat)

Certifikatet ska utfärdas av en behörig statlig myndighet i utvecklingslandet. Landet måste ha uppfyllt villkoret om så kallad meddelandeskyldighet. Det innebär att EU-kommissionen  har fått information om  vilken myndighet i förmånslandet som är ansvarig för efterkontrollen av ursprungsintyg och vet  vilka stämplar myndigheterna använder när de utfärdar intyg.

Se vilka GSP-länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

På baksidan av certifikatsblanketten framgår att i fält 8 på GSP-certifikatet ska exportören tala om hur varorna har fått sitt ursprung. Det kan vara med ett ”P” som betyder att varorna är helt framställda eller ”W” som står för tillräcklig bearbetning. ”W” ska kompletteras med ett HS-nummer. Det HS-numret måste överensstämma med det som gäller för varorna i EU.

Fakturadeklaration

Om sändningens värde inte överstiger 6 000 euro kan en exportör i ett GSP-land som inte påbörjat övergången till Rex-systemet i stället för att ansöka om ett GSP-certifikat välja att upprätta en fakturadeklaration enligt en fastställd lydelse. En fakturadeklaration upprättas genom att fakturan eller ett annat kommersiellt dokument förses med en specifik text på engelska, franska eller spanska (se nedan).

Engelska

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community and ........   

................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Franska

L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ....... au sens de règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne et ......

................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Spanska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y ….

................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Uppdaterad: 2019-12-02


4000