Tullverket

Framtida tullhantering

Frågor och svar om det nya importsystemet för standardtulldeklaration

Vi svarar på de vanligaste frågorna om det nya importsystemet.

Vid vilken tidpunkt ska man komplettera en deklaration som är inlämnad i förväg?

Det ska ske innan ankomstanmälan av varorna görs.

När anmälan görs kontrollerar Tullverket att ärendet (deklaration i förväg + anmälan av varors ankomst) innehåller alla uppgifter som är nödvändiga för att deklarationen ska kunna handläggas.

  • Om ärendet inte innehåller alla nödvändiga uppgifter sammanställs behovet av rättning och meddelanden om detta skickas både till deklaranten i tulldeklarationen (för åtgärd) och deklaranten i anmälan av varors ankomst (för information). Deklaranten i tulldeklarationen har då tre kalenderdagar på sig att rätta ärendet. Om en begärd rättning inte inkommer inom tre dagar avvisas tulldeklarationen.

  • Om ärendet innehåller alla nödvändiga uppgifter kan Tullverket påbörja handläggningen av deklarationen.

Kommer man att kunna se i e-tjänsten att det finns deklarationer inlämnade i förväg, så som klarerade förenklade deklarationer fungerar idag?

I ärendelistan i den nya e-tjänsten kan man filtrera ut deklaration i förväg (IMDP). Filtreringen visar den senast uppdaterade deklarationen överst i listan.

Hur sent kan man lämna in en standardtulldeklaration i förväg?

En standardtulldeklaration i förväg kan lämnas 30 dagar före varornas förväntade ankomst (artikel 171 i tullkodexen).

Har varorna redan ankommit till exempelvis hamnen eller flygplatsen ska ankomstanmälan göras (artikel 139 i tullkodexen). Därefter kan en standardtulldeklaration lämnas.

Jag har förstått att den nya uppgiftslämningen sker på olika nivåer. Vad innebär det?

Uppgiftslämning enligt den reviderade bilaga B bygger på WCO:s datamodell. Det finns i huvudsak två strukturer:

  • consignment-strukturen som används för till exempel transitering och deklaration för tillfällig lagring
  • shipment-strukturen som används för tulldeklarationer.
Consignment-strukturen används i de fall då det främst är uppgifter från transportdokument som ska lämnas till tullen, medan shipment-strukturen används där det är uppgifter om varan som ska lämnas.

När det gäller importsystemet så bygger det alltså på shipment-strukturen. Den består av tre nivåer:

  • Declaration är den högsta huvudnivån. Här anges i de flesta fall uppgifter som bara kan repeteras en gång i en deklaration. Till exempel LRN-nummer.

  • Goods shipment (försändelsenivå) är också att betrakta som en huvudnivå. Uppgifter på denna nivå anses gälla för samtliga varuposter. Exempelvis ska en faktura som anges här vara relevant för alla varuposter. Gäller en faktura bara en specifik varupost, ska uppgiften i stället anges på varupostnivå. I en standardtulldeklaration kan inte Goods shipment-nivån upprepas.

  • Government Agency Goods Item (varupostnivå). Här återfinns uppgifter som gäller för en specifik varupost. Till exempel varukod. Har du flera fakturor som gäller för specifika varuposter, ska respektive faktura anges på respektive varupost.

Hur ska man lämna tullvärdedeklarationen i det nya importsystemet?

Tullvärdedeklarationen D.V.1 ska inte användas i det kommande importsystemet. I stället ska uppgifter anges direkt i tulldeklarationen, bland annat i Tillägg och Avdrag.

Möjligheten att använda sig av en generell tullvärdedeklaration kommer dock fortsatt att finnas kvar. I så fall anges dokumentkod och referensnummer under Styrkande handlingar (dataklass 12 03).

Enligt deklarationshandledningen omfattar Ytterligare referensuppgifter (12 04 000 000) endast dokumentkoder under kategori Y. Under vilken del ska andra dokumentkoder redovisas?

Dokumentkoder ska redovisas i 12 03 000 000 – Styrkande handlingar, förutom de dokumentkoder som utgör

  • transportdokument (12 05 000 000)
  • tidigare dokument (12 01 000 000)
  • ytterligare referensuppgifter – Y-koder (12 04 000 000).

I Tillstånd (12 12 000 000) ska olika typer av tillstånd anges. Koderna för de olika tillstånden hittar du i kodförteckningen i tulltaxan.

Om det finns en sändning med flera fakturor men olika valutaslag krävs en deklaration per valutaslag. Stämmer det?

Uppgift om valutaslag kan endast lämnas en gång per standardtulldeklaration på huvudnivå (Goods shipment). Det fungerar på samma sätt i dag i nuvarande uppgiftslämning i TDS.

Jag har förstått att det är tvärtom i den nya lagstiftningen – att det inte ska krävas två deklarationer om det finns flera fakturor med olika valutaslag.

I en kompletterande deklaration finns det möjlighet att repetera uppgiften
om valuta. Denna möjlighet finns inte i den vanliga standardtulldeklarationen.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000