Tullverket

Varucertifikat A.TR. – tillstånd att utfärda

Tillståndskod: TVFPT

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

 • Företaget bedriver eller har planer på att starta import- eller exportverksamhet.
 • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma).
 • Företaget måste ha Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer
 • Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och skickas i original till Tullverket.

Export av varor som omfattas av tullunionsfördraget mellan EU och Turkiet

När varor som omfattas av tullunionsfördraget exporteras till Turkiet kan ett intyg, varucertifikat A.TR., utfärdas om varan är i fri omsättning. Att varan är i fri omsättning innebär att tull i förekommande fall har tagits ut och att ingen tullformalitet återstår för varorna eller för de material, delar med mera som varorna tillverkats av. Certifikatet stämplas av Tullverket i samband med export.

En exportör kan ansöka om att få tillstånd att själv utfärda varucertifikat A.TR. enligt förenklat förfarande. För att få detta tillstånd krävs regelbunden export, och att det på ett tillfredsställande sätt kan visas att exportvarorna uppfyller föreskrivna villkor. Den som får tillstånd tilldelas ett tillståndsnummer och kan själv stämpla A.TR-certifikatet med en särskild av Tullverket godkänd stämpel.

Tullunionsfördraget gäller inte för kol- och stålprodukter samt vissa jordbruksvaror. För dessa produkter finns särskilda frihandelsavtal mellan EU och Turkiet. För varor som uppfyller villkoren i dessa avtal får ursprungsintyg utfärdas.

Så här ansöker du om tillstånd att utfärda varucertifikat A.TR.

 • Använd ansökningsblanketten nedan. Observera att även frågorna i formuläret på sidan två av ansökningsblanketten ska besvaras.
 • Det är företagets huvudkontor som ska ansöka även om den avser verksamhet vid en annan del av företaget.
 • Den juridiska personen i fråga är ansvarig för användningen av tillståndet.
 • Hos företag som ansöker om tillstånd måste en eller flera personer vara utsedda att ansvara för att varucertifikat A.TR bara utfärdas för varor som uppfyller villkoren i tullunionsavtalet EU - Turkiet.

Så här använder du ditt tillstånd att utfärda varucertifikat A.TR.

Tillståndsnummer

De varucertifikat A.TR. som ni utfärdar med stöd av ert tillstånd ska i fält 12 förses med ett avtryck av en stämpel som har godkänts av Tullverket. Stämpelns utseende och format anges i ert tillstånd.  

Som tillståndshavare ska du

 • fortlöpande hålla dig underrättad om och iaktta de bestämmelser som gäller för utfärdande av varucertifikat A.TR.
 • på Tullverkets begäran kunna styrka riktigheten av utfärdade varucertifikat A.TR. och godta kontroll från oss av bokföringen och de omständigheter som åberopas som grund för certifikaten
 • bevara kopior av utfärdade varucertifikat A.TR. under minst tre år
 • förvara de bevismaterial som styrker varucertifikatens riktighet under minst tre år efter intygens utfärdande.

Uppföljning och kontroll

Tullverket kan göra uppföljningar hos tillståndshavare och kontrollera hur tillståndet används. Vi kan i så fall behöva besöka företaget eller begära in de handlingar som behövs för kontrollen.

På begäran från tullmyndighet i Turkiet ska Tullverket kontrollera bevisningen för de upprättade varucertifikat A.TR. som begäran omfattar. Detta kan vi, beroende på omständigheterna, göra antingen vid ett besök hos företaget eller genom att begärda handlingar skickas till oss. Tullverket kan återkalla tillståndet med omedelbar verkan om det visar sig att det används på ett felaktigt sätt.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000