Tullverket

Avbetalningsplaner för tullräkningar

Tullverket kan i vissa fall bevilja betalningslättnader avseende tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska betalas till Tullverket.

Lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall omfattar inte betalningar till Tullverket utan bara betalningar till Skatteverket.

Den lagstiftning som reglerar betalningar till Tullverket har inte förändrats med anledning av coronaviruset och dess påverkan. Den påverkan coronaviruset för med sig är i sig inte ett automatiskt skäl för att inte betala tullavgifter med mera till Tullverket.

Tullverket har under en period beviljat kortare anstånd med betalningar. Det har nu gått en tid sedan coronaviruset började påverka Sverige. Mot bakgrund av detta avser Tullverket att fortsättningsvis i huvudsak medge betalningslättnader i form av avbetalningsplaner. Tullverket gör alltid en bedömning av inkomna ansökningar beroende på de omständigheter som uppges i ansökan.

Ansökan om avbetalningsplan

Du måste i din ansökan ange vilken tullräkning eller vilket tull-id som du vill att avbetalningsplanen ska avse. Om detta saknas kan Tullverket inte pröva ditt företags ansökan.

I ditt företags ansökan om avbetalningsplan måste du utförligt beskriva hur coronaviruset påverkar företagets verksamhet och specifikt företagets förmåga att betala. För att en avbetalningsplan ska beviljas krävs att företaget efter en kortare tid kommer att kunna betala beloppet. Därför behöver du i ansökan, även om det kan vara svårt, redogöra för företagets framtida betalningsförmåga. För att Tullverket ska kunna bevilja en avbetalningsplan krävs dessutom att du bifogar en aktuell balans- och resultatrapport till ansökan. Avbetalningstiden ska vara så kort som möjligt och maximalt sex månader.

För att få en avbetalningsplan behöver du ställa en garanti

En avbetalningsplan kräver som huvudregel att du ställer en garanti som motsvarar det belopp som företaget ska betala.

Garantier

Om du kan visa att ställande av garanti medför allvarliga ekonomiska svårigheter kan kravet på garanti helt eller delvis sättas ned. Det kan du göra genom att be din bank att uttala sig om hur den ställer sig till att ställa en garanti. Om företaget inte kan ställa en full garanti bör du skriva hur stor garanti du anser att företaget kan ställa.

Om Tullverket beviljar en avbetalningsplan måste ni betala de belopp och vid de tidpunkter som framgår av beslutet, annars kommer avbetalningsplanen att upphöra och du blir skyldig att betala hela det obetalda beloppet.

För dig med tillstånd till betalningsanstånd

Om du har tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) och beviljas en avbetalningsplan utan krav på en full garanti, kommer Tullverket att skicka ett övervägande om beslut om att återkalla tillståndet. Du kommer att få 30 dagar på dig att svara på övervägandet. Om du svarar på övervägandet är det viktigt att du skriver att du vill ha möjligheten att komma in med fler synpunkter.

Att du får ett övervägande om beslut medför inte automatiskt att Tullverket kommer att återkalla tillståndet till betalningsanstånd. Det är förutsättningarna som finns när tidsfristen för att svara har löpt ut som kommer att avgöra om tillståndet kommer att återkallas.

Skicka in ansökan

Välj hur du vill skicka in din ansökan:

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare eller skickas från dennas mejladress.

Ansökan ska även innehålla uppgifter om vilken tullräkning eller vilket tull-id som ansökan avser, samt en utförlig beskrivning av företagets förmåga att betala.

Sidan uppdaterades: 2020-04-27

Vad är ändrat:


4000