Tullverket

Frågor och svar om krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

Denna sida kommer att uppdateras med ytterligare frågor och svar.

I Tullverkets information står: ”Observera att du bara kan använda förenklade och kompletterande deklarationer om det i företagets tillstånd till förenklad deklaration (SDE) står att det får användas för restriktionsvaror”. Gäller detta även om importören kan dokumentera att insatsvaran inte är av ryskt ursprung?

För att företaget ska kunna skicka förenklade och kompletterande deklarationer för dessa varor måste det stå i företagets tillstånd till förenklad deklaration (SDE) att det får användas för restriktionsvaror. Annars måste företaget skicka en standardtulldeklaration.

Får man anmäla varan till transiteringsförfarande om det inte finns dokumentation på att insatsvaran inte är av ryskt ursprung?

  • Varor kan fortsatt transiteras till en anläggning för tillfällig lagring i väntan på att du får dokumentation som styrker att varorna inte har ryskt ursprung.
  • Det är möjligt att deklarera varor som befinner sig på tullager innan förbudet trädde ikraft och få dem frigjorda för övergång till fri omsättning förutsatt att kraven i artikel 12e och villkoren för frigörande enligt tullkodex är uppfyllda. Du anger kod Y859 i fält 44/dataelement 12 04 000 000 i deklarationen.

Vad gäller för varor på tullager? Krävs intyg på dessa varor även om de lades upp på tullager före den 30 september?

Om varorna hänfördes till tullagerförfarandet före den 30 september kan varorna frigöras utan intyg.

Vid import från tredjeland, räcker det med att det står ursprung CN på alla dokument eller kommer det hamna i röd kanal ändå? Kommer det räcka med Y-koden - eller kommer det genomföras extra dokumentkontroller?

Alla ärenden som innehåller KN-nummer som framgår av bilaga XVII faller ut för manuell handläggning. I importdeklarationen anger du kod Y824 samt referensnumret till den dokumentation som styrker icke ryskt ursprung.

Förenklade deklarationsförfaranden får inte användas för restriktionsvaror. Detta oavsett om importören kan styrka att varan och materialet som omfattas av bilaga XVII i förordning 833/2014 inte har ryskt ursprung.

Alla ärenden som innehåller KN-nummer som framgår av bilaga XVII faller ut för manuell handläggning. I importdeklarationen anger du kod Y824 samt referensnumret till den dokumentation som styrker icke ryskt ursprung.

Godkänner Tullverket att vi i importdeklarationen skriver Y824 med referens ”GB/EFTA”, istället för att leta fram dessa certifikat vid varje import?

Nej, Tullverket kräver dokumentation på att varorna inte har ryskt ursprung.

Vi använder bara förenklad deklaration och har ingen systemlösning för att lämna standardtulldeklaration. Hur ska vi göra?

Förenklad deklaration får bara användas för restriktionsvaror om det står i ert tillstånd (SDE). Står det inte i ert tillstånd kan ni ansöka om en ändring av ert tillstånd i Systemet för tullbeslut, CDS. Ni kan alltid anlita ett ombud som lämnar standardtulldeklarationer för er räkning.

Kan företag skicka in ett exempel på hur man i dokumentationen kan formulera styrkandet som ni kan godkänna i förväg?

Nej, dokumentationen ska bifogas vid importtillfället och det är handläggaren som hanterar deklarationen som bedömer om det går att styrka att varorna inte har ryskt ursprung.

Hur kan man styrka att varan inte har ryskt ursprung?

Du måste vid importtillfället kunna styrka att varorna som omfattas av bilagan XVII inte innehåller material av ryskt ursprung genom att lämna in relevanta uppgifter. Det kan du göra genom ett MTC (Mill test certificate), faktura, följesedel, leverantörsdeklaration eller en produktionsbeskrivning. Dessa dokument måste innehålla uppgifter som visar ursprunget för det järn och stål som använts i produkten. Finns ingen dokumentation som styrker icke ryskt ursprung eller om denna inte innehåller tillräckliga uppgifter så kan varan inte övergå till fri omsättning. Informationen ska visa vilket land/länder det bearbetade materialet har ursprung från och inte själva varans ursprung. Innehåller en vara (som finns nämnd i bilaga XVII) bearbetat material enligt bilaga XVII så ska man kunna uppvisa ursprungsland.

Insatsvarornas ursprung kan fastställas på annat sätt, exempelvis genom en skriftlig försäkran eller deklaration från exportören eller tillverkaren som bekräftar att den importerade produkten inte innehåller något ryskt stål eller järn.


Omfattar sanktionen retur av gods, exempelvis emballage eller fraktutrustning av järn eller stål som kommer tomma i retur efter att ha exporterats fyllda?

Förbudet i artikel 3g.1d i förordningen 833/2014 gäller för de varor som deklareras i deklarationen. Gods som kan anses vara återanvändbara metallförpackningar och som används regelbundet i en verksamhet och endast används för att innehålla de varor som importeras omfattas inte av förbudet.

Är godset själva föremålet för importen, exempelvis tomma behållare som ska släppas till fri omsättning och då inte bara är en behållare för en vara, så omfattas de av förbudet.

Man bör i de fall man yrkar på att godset är returgods kunna styrka detta samt om behållaren i sig kan anses vara en vara så krävs intyg av ursprung av det material som finns i varan.


Jag ska deklarera varor som befinner sig på tullager. Varorna har lagts upp innan den 30 september 2023. Omfattas dessa varor av dokumentationskravet?

  • Det är möjligt att deklarera varor som befinner sig på tullager innan förbudet trädde ikraft och få dem frigjorda för övergång till fri omsättning förutsatt att kraven i artikel 12e i förordning 833/2014 och villkoren för frigörande enligt tullkodex är uppfyllda. Du anger kod Y859 i fält 44/dataelement 12 04 000 000 i deklarationen.
  • För det fall du inte har angett kod Y859 i fält 44/dataelement 12 04 000 000 i deklarationen kommer deklarationen att tas ut för kontroll av Tullverket. Du ska vid kontrollen uppge att varorna lagts upp på tullager innan den 30 september 2023. För det fall kraven i artikel 12e och villkoren för frigörande enligt tullkodex är uppfyllda kommer varorna att frigöras utan styrkande handlingar om att varorna inte har ryskt ursprung då dessa inte omfattas av dokumentationskravet.

Vad gäller för järn- och stålvaror som ska transiteras genom EU?

Det går inte att ge ett generellt svar. Först och främst behöver du ta reda på om de aktuella järn-och stålvarorna omfattas av sanktionsförbuden. I artikel 3 g i rådets förordning 833/2014 särskiljer man på olika järn- och stålprodukter under punkterna 1a och 1d. Första frågan du ska ställa sig är om de aktuella järn-och stålvarorna omfattas av antingen

  • artikel 3 g. 1a) järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII om de har ryskt ursprung eller exporterats från Ryssland eller,
  • artikel 3 g. 1d) järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål. Produkterna ska omfattas av bilaga XVII.

Artikel 3 g. 1 a)
Om det är fråga om järn- och stålprodukter som avses i artikel 3 g. 1 a) och förteckningen i bilaga XVII och som har ursprung i Ryssland eller har exporterats från Ryssland, är det förbjudet att transportera dessa varor till något annat land. Kan du som importör visa att varorna inte är av ryskt ursprung eller exporterats från Ryssland är det tillåtet att transitera varorna.

Artikel 3 g. 1 d)
När det gäller sådana varor som avses i artikel 3 g. 1d) får transitering ske till ett annat EU-land. Varorna får alltså i dessa fall transiteras till en anläggning för tillfällig lagring i väntan på dokument som styrker att varorna inte har ryskt ursprung.

Vad händer om jag inte kan presentera styrkande handlingar som visar på icke ryskt ursprung för insatsvaror när jag anmäler varan till ett tullförfarande?

Du kan lägga upp varan på anläggning för tillfällig lagring i 90 dagar i väntan på dokumentationen.

Behöver jag styrka icke ryskt ursprung på insatsvaror om varorna är tillverkade för den 23 juni 2023?

Om du kan styrka att varorna är tillverkade före den 23 juni så behöver du inte det.

Behöver jag ha styrkande handlingar som visar på icke ryskt ursprung på insatsvaror när jag lägger upp varor på tullager?

Ja, du behöver ha styrkande handlingar. De styrkande handlingarna visas upp på begäran av Tullverket.

Får varor som omfattas av importförbud återexporteras till Ryssland eller tredjeländer?

Nej, varor som omfattas av importförbud (”stoppbeslut”) får inte återexporteras till Ryssland eller tredjeländer. Tullverket bedömer att transitering i sådana fall inte heller är tillåten med anledning av att det skulle möjliggöra kringgående av sanktioner. Det vill säga, ett förfaringssätt där importören skulle få transitera varor efter att ha fått importförbud (”stoppbeslut”) skulle innebära att sanktioner mot Ryssland kan kringgås.

Omfattar sanktionen retur av gods, exempelvis emballage eller fraktutrustning av järn eller stål som kommer tomma i retur efter att ha exporterats fyllda?

Förbudet i artikel 3g.1d) i förordningen 833/2014 gäller för de varor som deklareras i deklarationen. Gods som kan anses vara återanvändbara metallförpackningar och som används regelbundet i en verksamhet och endast används för att innehålla de varor som importeras omfattas inte av förbudet.

Är godset själva föremålet för importen, exempelvis tomma behållare som ska släppas till fri omsättning och då inte bara är en behållare för en vara, så omfattas de av förbudet.

Man bör i de fall man yrkar på att godset är returgods kunna styrka detta samt om behållaren i sig kan anses vara en vara så krävs intyg av ursprung av det material som finns i varan.

Notera dock att även om varorna som är returgods inte omfattas av förbudet som framgår av artikel 3g.1d) kan de fortsatt omfattas av förbud som framgår av en annan bestämmelse i förordningen 833/2014, exempelvis artikel 3k. Enligt den sistnämnda bestämmelsen omfattas bland annat all export av gods som förtecknas i bilaga XXIII av förbudet. Det vill säga, även gods som kan anses vara återanvändbara metallförpackningar och som används regelbundet i en verksamhet omfattas av förbudet.

Vad gäller för järn- och stålvaror som kommer från partnerländerna Norge, Schweiz, Storbritannien och Liechtenstein?

Enligt artikel 3g1d i Förordning 833/2014 så krävs inte intyg från de partnerländer som anges i förordningens bilaga XXXVI, vilka för tillfället är Norge, Schweiz, Storbritannien och Liechtenstein.

Vid import på varor enligt bilaga XVII som kommer från partnerländerna Norge, Schweiz, Storbritannien och Liechtenstein så ska man ange kod Y878.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Liechtenstein är tillagt som partnerland när det gäller järn- och stålvaror.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)