Tullverket

Krav på tullagerbokföringen

Du som har tillstånd att driva ett tullager måste föra en bokföring som är godkänd av Tullverket.

En godkänd bokföring är ett krav för att ett ett tullagertillstånd ska beviljas. Här kan du läsa om vilka krav som ställs på bokföringen.

Generella principer

Spårbarhet

Ett krav på bokföringen är att det finns en spårbarhet. Det ska gå att följa varorna från tulldeklarationen för hänförande till tullagerförfarandet, se alla händelser som sker under lagringen och se hur förfarandet avslutas. Det betyder också att bokföringen alltid ska följa god redovisningssed.

Bokföring i lämplig form enligt artikel 214 i tullkodexen ska vara en bokföring i en form som är godkänd av Tullverket. En lämplig form anses bland annat innefatta krav på spårbarhet och att inga ändringar ska kunna göras utan att de lämnar spår i bokföringen. Det innebär i normalfallet att det behövs ett automatiskt bokföringssystem, och därmed är exempelvis Excel inte en lämplig form.

Uppdaterad bokföring

Bokföringen ska uppdateras direkt i samband med att händelser sker på lagret och ska vid varje tidpunkt återge det aktuella återstående saldot.

Bokföringen ska innehålla den information och de uppgifter som gör det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet, i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

För att bokföringen ska uppfylla dessa krav måste uppgifter föras in i bokföringen omedelbart i samband med att varor hänförs till förfarandet och omedelbart i samband med att förfarandet avslutas. Även vid påbörjan och avslut av befordran, när vanliga former av hantering utförs eller vid tillfälligt bortförande behöver uppgifter föras in i bokföringen omedelbart i samband med händelsen. Görs inte det går det inte att identifiera de varor som har hänförts till förfarandet.

Spara tullhandlingar i fem år

De dokument och uppgifter som hör ihop med en tullagerdeklaration måste sparas i fem år. Tiden räknas från utgången av det år då tullagerförfarandet avslutas.

Vissa dokument eller uppgifter kan behöva sparas en längre tid om det bestäms av en annan lag eller författning.

Uppgifter som ska finnas med i bokföringen

Enligt vad vi kan se idag ska följande uppgifter finnas med i tullagerbokföringen. Observera att ytterligare förtydliganden kan tillkomma. Detaljerade krav på innehållet beskrivs nedan. Uppgifter ur bokföringen som du skickar in till Tullverket ska vara på svenska, engelska eller norska.

Hänvisning till tullagertillståndet

Bokföringen ska innehålla en hänvisning till det aktuella tullagertillståndet så att det syns tydligt vilken tillståndshavare som är ansvarig för lagret.

Referensnummer till tulldeklarationen

När tullagerdeklarationen skickas in får den ett unikt Master reference number (MRN) i samband med att tullagerdeklarationen får statusen godtagen.

I samband med att varorna sedan hänförs till tullagerförfarandet, det vill säga de får statusen frigjord, ska tullagerdeklarationens unika referensnummer, MRN, även noteras i tillståndshavarens bokföring. MRN finns sedan tidigare noterad i ansvarig för förfarandets bokföring där statusen nu ska uppdateras.

Samma sak gäller när tullagerförfarandet avslutas, dvs. när varorna tas ut från tullagret. Tull-id eller ett annat nummer som identifierar den deklaration som avslutar förfarandet ska antecknas i bokföringen. Detta ska göras i samband med att förfarandet avslutas.

Tänk på att om varorna återexporteras är tullagerförfarandet inte avslutat förrän det finns en bekräftelse på att godset har lämnat EU:s tullområde. Ett undantag är när återexporten sker via transitering. Tullagerförfarandet avslutas då i samband med att varorna övergår till transiteringsförfarandet.

Referens till styrkande handlingar

Bokföringen ska innehålla en referens till de styrkande handlingar som kompletterar tullagerdeklarationen. Styrkande handlingar ska kunna inkomma elektroniskt.

Detaljerad varubeskrivning

De uppgifter om varan som ska finnas med i bokföringen är:

 • antal och slag eller kvantitet
 • vikt
 • sedvanlig handelsbeskrivning.

Handelsbeskrivningen i den sista punkten ovan ska motsvara den varubeskrivning som har angetts på tullagerdeklarationen. Varubeskrivningen i tullagerdeklarationen ska motsvara varubeskrivningen i föregående handling, exempelvis en transiteringsdeklaration.

Varornas förvaringsplats och uppgift om befordran av varorna

Det ska alltid finnas en hänvisning till den förvaringsplats där godset förvaras fysiskt. Normalt ska detta vara en förvaringsplats som anges i tillståndet, men i vissa fall kan det även vara en annan plats. Det kan exempelvis handla om var varorna befinner sig vid befordran eller vid tillfälligt bortförande (se nedan).

Läs mer om befordran av varor och tillfälligt bortförande.

Uppgifter om vanliga former av hantering och eventuell ny klassificering

Om vanliga former av hantering utförs på lagret ska det framgå av bokföringen vad som utförts och hur det har påverkat de aktuella varorna. I samband med tillståndsgivningen ska bokföringen presenteras och godkännas. Hur vanliga former av hantering registreras i bokföringen är ett område som ingår i Tullverkets bedömning av bokföringen. Skulle det efter att tillståndet beviljats uppstå ett nytt behov av att utföra vanliga former av hantering och detta påverkar hur bokföringen förs, måste först en ansökan om ändring av tillståndet lämnas och den förändrade bokföringen godkännas innan den börjar tillämpas.

Huvudprincipen för bokföringen är att det ska gå att spåra all hantering från den inkommande tullagerdeklarationen till den utgående deklarationen för nästa förfarande. Ompackning är den mest frekventa typen inom vanliga former av hantering. Vid ompackning är följande uppgifter exempel på vad som ska finnas med i bokföringen:

 • antal och enhet innan ompackning sker
 • datum då ompackning sker
 • antal och enhet efter ompackningen
 • om hanteringen innebär att varans klassificering ändras ska även uppgift om den nya klassificeringen ingå (KN-nummer).

Läs mer om hantering av varor på tullager.

Varornas tullstatus

Uppgift om varornas tullstatus ska uppges i bokföringen om

 • företaget har tillstånd att lagra unionsvaror i ett tullagers lokaler
 • företaget har tillstånd för användning av likvärdiga varor (se nedan).

Läs mer om lagring av unionsvaror på ett tullager.

Bokföringsmässig uppdelning

I de fall unionsvaror och icke-unionsvaror lagras i samma lagringsutrymme och inte lagras fysiskt åtskilt, exempelsvis för att effektivisera lagerutrymmet, krävs det att det finns en bokföringsmässig uppdelning. Det ska då finnas med uppgifter om

 • varornas tullstatus
 • typ av varor
 • varornas ursprung (i tillämpliga fall).

Uppgifter om likvärdiga varor

I tullagerbokföringen ska det finnas uppgifter som gör det möjligt för Tullverket att övervaka och utföra tullkontroller av hanteringen av likvärdiga varor.

I tullagerbokföringen ska det finnas uppgifter som gör det möjligt för Tullverket att övervaka och utföra tullkontroller av hanteringen av likvärdiga varor. Det ska framgå vilket KN-nummer varorna har när de ankommer och vilket KN-nummer de har när förfarandet avslutas. Det ska även framgå vilka varor som har unionsstatus och vilka som har icke-unionsstatus. Det senare kan även uppges med en viss kvantitet, till exempel att 20 m³ har unionsstatus och 10 m³ har icke-unionsstatus.

Läs mer om lagring av likvärdiga varor på ett tullager.

Uppgifter om överföring av rättigheter och skyldigheter

Om en tillståndshavare får tillstånd från Tullverket att använda sig av överföring av rättigheter och skyldigheter ska uppgifter om detta finnas i bokföringen. För att en tillståndhavare ska få tillstånd att använda överföring av rättigheter och skyldigheter måste denne visa i ansökan att bokföringskraven är uppfyllda.

Hänvisning till den huvudsakliga bokföringen för tulländamål

Om tullagerbokföringen inte är en del av den huvudsakliga bokföringen för tulländamål ska det finnas en hänvisning till den huvudsakliga bokföringen. Det ska finnas en spårbarhet mellan de båda bokföringarna, vilket innebär att det ska gå att följa ett ärende från det ena systemet till nästa. Exakt vilka referenser som används för denna hänvisning kan variera från företag till företag.

Rapporter från tullagerbokföringen

För att kunna styrka tullagerbokföringen måste du kunna ta fram olika rapporter ur systemet och visa upp för Tullverket.

Läs mer om rapporter som du tar ut från tullagerbokföringen.

System för tullagerbokföring

Här får du veta vad du behöver tänka på när du ska skaffa ett system för tullagerbokföring.

Läs mer om system för tullagerbokföring.

Lär dig mer

I den här filmen får du en grundligare genomgång av kraven för bokföring.

Titta på filmen om bokföringskraven (8 min)

Lär dig några grundläggande begrepp inom tullagerförfarandet.

Gällande bestämmelser

Grundläggande krav för bokföring för särskilda förfaranden finns i artikel 214 i tullkodexen.

Detaljerade bestämmelser finns i artikel 178.1 i kompletteringsförordningen. Observera att punkterna 178.1 h–k och 178.1 n–o inte är aktuella för tullagerbokföring.

Vilken typ av hantering som är tillåten finns föreskrivet i bilaga 71–03 till kompletteringsförordningen. Där finns även uppgift om i vilka fall det är tillåtet att hantera varan i en sådan utsträckning att den ändrar klassificering.

Särskilda bestämmelser om likvärdiga varor finns i bilaga 71–04 till kompletteringsförordningen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)