Tullverket

Frågor och svar om det nya importsystemet för standardtulldeklaration

Vi svarar på de vanligaste frågorna om det nya importsystemet.

Vi har ännu inte det nya importsystemet på plats. Hur ska vi göra efter årsskiftet?

Om ni inte hinner få systemet på plats kan ni antingen deklarera via e-tjänsten Tulldeklaration import eller anlita ett ombud. Ni kan inte lämna deklarationer i det gamla importsystemet efter den 31 december 2023.

Tulldeklaration import, e-tjänsten

Vad händer om vi gör fel efter årsskiftet och skickar en tulldeklaration i det gamla importsystemet?

Varorna kommer inte att frigöras eftersom det inte är tillåtet att deklarera standardtulldeklarationer i det nya importsystemet efter den 31 december 2023.

Vi har fått en felkod men vi förstår inte vilket dataelement eller uppgift som felkoden pekar på. Hur kan man ta reda på det?

Du hittar koderna i regelspecifikationen:

Regelspecifikation standardtulldeklaration import Pdf, 614.4 kB.

För att du ska hitta information om vilka dataelement som påverkas går du in i meddelandespecifikationen:

Meddelandespecifikation Pdf, 1014.5 kB.

I vilket dataelement anger jag information om licenser?

Det gör du i dataelement 12 03 000 000.

Läs mer i deklarationshandledningen

Vad ska jag tänka på när det gäller kvoter i nya importsystemet?

Du som ska söka kvoter med startdatum 1 januari 2024 i det nya importsystemet ska tänka på att för meddelandetyp IMDP, IMDR, IMDA och IMDS med kvotansökan, måste kvoten vara öppen och det måste finnas balans kvar på kvoten.

Om kvoten är uttömd men slutdatum inte har passerat kommer felutpekning att ske. För att underlätta er hantering kan ni, om ni har möjlighet, förbereda tulldeklarationen i ert eget system för att sedan skicka in den till Tullverket den 1 januari 2024 för kvoter med startdatum 1 januari 2024.

Läs mer på sidan Tullkvoter

Jag är osäker på vilka olika statusar ett ärende kan ha och vad de innebär.

Ett ärende kan ha status ingiven, godtagen och frigjord. Det är först vid status frigjord som varorna får lämnas ut.

Vad ska man tänka på när man ansöker om tillstånd till ett särskilt förfarande direkt i deklarationen?

Här kommer några exempel. Det är viktigt att du anger rätt förfarande i dataelement 11 09 000 000. Du kan också behöva ange ytterligare förfarande i dataelement 11 10 000 000. I dataelement 12 02 000 000 Ytterligare uppgifter ska du ange en kod. Följ deklarationshandledningen så undviker du att göra fel.

Behöver man ange kontaktuppgifter i deklarationen?

Kontaktuppgifter i deklarationen är ett frivilligt fält. Det underlättar dock hanteringen om Tullverket enkelt kan få kontakt med den som lämnat deklarationen.

Hur laddar jag upp en handling i e-tjänsten?

Här en kort film som visar hur du gör.

Vid vilken tidpunkt ska man komplettera en deklaration som är inlämnad i förväg?

Det ska ske innan ankomstanmälan av varorna görs.

När anmälan görs kontrollerar Tullverket att ärendet (deklaration i förväg + anmälan av varors ankomst) innehåller alla uppgifter som är nödvändiga för att deklarationen ska kunna handläggas.

 • Om ärendet inte innehåller alla nödvändiga uppgifter sammanställs behovet av rättning och meddelanden om detta skickas både till deklaranten i tulldeklarationen (för åtgärd) och deklaranten i anmälan av varors ankomst (för information). Deklaranten i tulldeklarationen har då tre kalenderdagar på sig att rätta ärendet. Om en begärd rättning inte inkommer inom tre dagar avvisas tulldeklarationen.

 • Om ärendet innehåller alla nödvändiga uppgifter kan Tullverket påbörja handläggningen av deklarationen.

Kommer man att kunna se i e-tjänsten att det finns deklarationer inlämnade i förväg, så som klarerade förenklade deklarationer fungerar idag?

I ärendelistan i den nya e-tjänsten kan man filtrera ut deklaration i förväg (IMDP). Filtreringen visar den senast uppdaterade deklarationen överst i listan.

Hur sent kan man lämna in en standardtulldeklaration i förväg?

En standardtulldeklaration i förväg kan lämnas 30 dagar före varornas förväntade ankomst (artikel 171 i tullkodexen).

Har varorna redan ankommit till exempelvis hamnen eller flygplatsen ska ankomstanmälan göras (artikel 139 i tullkodexen). Därefter kan en standardtulldeklaration lämnas.

Jag har förstått att den nya uppgiftslämningen sker på olika nivåer. Vad innebär det?

Uppgiftslämning enligt den reviderade bilaga B bygger på WCO:s datamodell. Det finns i huvudsak två strukturer:

 • consignment-strukturen som används för till exempel transitering och deklaration för tillfällig lagring
 • shipment-strukturen som används för tulldeklarationer.
Consignment-strukturen används i de fall då det främst är uppgifter från transportdokument som ska lämnas till tullen, medan shipment-strukturen används där det är uppgifter om varan som ska lämnas.

När det gäller importsystemet så bygger det alltså på shipment-strukturen. Den består av tre nivåer:

 • Declaration är den högsta huvudnivån. Här anges i de flesta fall uppgifter som bara kan repeteras en gång i en deklaration. Till exempel LRN-nummer.

 • Goods shipment (försändelsenivå) är också att betrakta som en huvudnivå. Uppgifter på denna nivå anses gälla för samtliga varuposter. Exempelvis ska en faktura som anges här vara relevant för alla varuposter. Gäller en faktura bara en specifik varupost, ska uppgiften i stället anges på varupostnivå. I en standardtulldeklaration kan inte Goods shipment-nivån upprepas.

 • Government Agency Goods Item (varupostnivå). Här återfinns uppgifter som gäller för en specifik varupost. Till exempel varukod. Har du flera fakturor som gäller för specifika varuposter, ska respektive faktura anges på respektive varupost.

Hur ska man lämna tullvärdedeklarationen i det nya importsystemet?

Tullvärdedeklarationen D.V.1 ska inte användas i det kommande importsystemet. I stället ska uppgifter anges direkt i tulldeklarationen, bland annat i Tillägg och Avdrag.

Möjligheten att använda sig av en generell tullvärdedeklaration kommer dock fortsatt att finnas kvar. I så fall anges dokumentkod och referensnummer under Styrkande handlingar (dataklass 12 03).

Enligt deklarationshandledningen omfattar Ytterligare referensuppgifter (12 04 000 000) endast dokumentkoder under kategori Y. Under vilken del ska andra dokumentkoder redovisas?

Dokumentkoder ska redovisas i 12 03 000 000 – Styrkande handlingar, förutom de dokumentkoder som utgör

 • transportdokument (12 05 000 000)
 • tidigare dokument (12 01 000 000)
 • ytterligare referensuppgifter – Y-koder (12 04 000 000).

I Tillstånd (12 12 000 000) ska olika typer av tillstånd anges. Koderna för de olika tillstånden hittar du i kodförteckningen i tulltaxan.

Om det finns en sändning med flera fakturor men olika valutaslag krävs en deklaration per valutaslag. Stämmer det?

Uppgift om valutaslag kan endast lämnas en gång per standardtulldeklaration på huvudnivå (Goods shipment). Det fungerar på samma sätt i dag i nuvarande uppgiftslämning i TDS.

Kommer internationella postnummer för exportör/säljare att valideras direkt vid deklaration i det nya importsystemet?

Det sker en formatvalidering av alla inskickade uppgifter.

Hur kommer ni att hantera omprövningar av tulldeklarationer som är inskickade i det gamla systemet efter ni har gått över helt och hållet till det nya? Måste inte dessa skickas in i det gamla systemet? Det finns ju möjlighet att ompröva en förtullning inom 3 år.

Tills vidare gäller följande: Om tulldeklarationen har lämnats in i TDS så skall även ändringen av den ske i samma system. Vi återkommer med besked när det blir aktuellt med annan hantering.

Under Tullnytt live den nämnde ni att man i tulltaxan kan välja mellan 2 olika lagstiftningar. Hur ska man veta vilken och varför?

Det nya importsystemet är det första systemet där du ska välja den nya lagstiftningen. För övriga deklarationstyper väljer du att deklarera enligt äldre lagstiftning.

När det gäller tullager, är det meningen att man ska ta emot både utlämningssedel och medgivande om bortförande? Vad menas med det sista meddelandet?

Det är i princip samma typ av meddelande. Lagret måste fortsatt kunna ta emot utlämningssedeln så länge företag deklarerar i det gamla systemet. Övriga meddelanden som är aktuella beroende på vilken typ av lager det är, TSPR (medgivande om bortförande) när det gäller anläggning för tillfällig lagring och CWPR (medgivande om utlämning) när det gäller tullager.

Om man använder sig av förenklad deklaration och i det gamla systemet, hur gör man med steg 2 (kompletterande deklaration)?

Du lämnar förenklad och kompletterande deklaration på samma sätt som i dag fram till att det finns nya system på plats. Det beräknas ske under 2024.

Ska en återimport efter passiv förädling (6121) göras i det nya systemet, standardtulldeklaration? Vilka 61-koder gäller? Till exempel 6110 (retur).

Återimport, även returer, ska göras i det nya importsystemet. Följande kombinationer kan deklareras:

 • 6110
 • 6111
 • 6121
 • 6122
 • 6123
 • 6131
 • 6171.

Vilka behörigheter behöver en användare i TID som skickar in importdeklarationer ha för att kunna skicka in och hantera importen i den nya e-tjänsten?

Tillgång till Tullverkets e-tjänster med behörigheten Import. Behörighetsadministratören på varje företag skapar och delar själv ut behörigheter till sina medarbetare.

Kommer Tullverket ta fram en utskriftsmall för det nya importsystemet motsvarande den som tidigare byggde på enhetsdokumentet?

Nej. Den tidigare utskriftsmallen motsvarade Enhetsdokumentet enligt bilaga B1 i den gamla lagstiftningen, EU-kommissionens förordning (EU) 2016/341 (TXÖ) . I den nya lagstiftningen, kommissionens förordning (EU) 2015/2446 med reviderad bilaga B finns ingen lagstiftad utskriftsmall, all kommunikation bygger på elektronisk uppgiftslämning mellan uppgiftslämnare och tullmyndigheter. Frågan kring behovet av en EU-gemensam utskriftsmall har lyfts till EU- kommissionen, men i dagsläget finns ingen information kring om och i så fall när en sådan mall ska tas fram. Tullverket har därför beslutat att inte ta fram en egen utskriftsmall då den i så fall skulle behöva ändras i händelse av att kommissionen tar fram en sådan. I händelse av att reservrutin behöver tillämpas behöver berörda aktörer säkerställa att man kan presentera samtliga uppgifter från deklarationen i pappersform.

Finns det behov av förslag på mall för utskrift har Tullverket tagit fram en mall för de som deklarerar via Tullverkets e-tjänst. Notera dock att denna mall främst är anpassad för mindre sändningar med ett fåtal varuposter.

Exportör är en obligatorisk uppgift i den nya standardtulldeklarationen I tullagerdeklarationen anger man inte exportör. Hur gör vi med alla varor som finns på tullager idag?

Vi förstår att det ibland kan vara svårt att få fram uppgiften för varor som legat flera år på tullager. Uppgift om exportör är ju inte en obligatorisk uppgift vid hänförande till tullager, det är inte heller en obligatorisk uppgift i tullagerbokföringen men kan vara en del av de styrkande handlingar som krävs enligt 178.1 c i kompletteringsförordningen (t.ex. genom en leverantörsfaktura). Det är en uppgift som kan läggas in i bokföringen om tillståndshavaren så önskar. Om Tullverket gör en tillståndsövervakning och begär styrkande handlingar för att säkerställa att det är rätt gods kan t.ex. handlingar som styrker exportörens identitet krävas i form av bland annat en leverantörsfaktura. Det finns inget som hindrar att man som tillståndshavare lägger in uppgift om exportör i den form som krävs i importdeklarationen på egen hand om detta underlättar.

Ska tullvärdedeklaration lämnas in om värdet överstiger 20 000 Euro eller räcker det med särredovisningen i systemet?

Tullvärdedeklarationen kan inte lämnas på papper för en deklaration som lämnas i det nya importsystemet. Uppgifterna ska istället anges direkt i importdeklarationen i dataelement 14 07 000 000 (värderingsindikatorer) samt 14 04 000 000 (tillägg och avdrag).

Hur hänvisar man till den generella tullvärdedeklarationen när man lämnar en standardtulldeklaration?

För generell tullvärdedeklaration använder du koden N934 tillsammans med diarienumret du har fått av Tullverket.

I deklarationshandledningen står att om du yrkar på förmånstull i dataelement 14 11 000 000 med en kod som börjar på 2, 3 eller 4 är uppgift om förmånsursprungsland obligatorisk. Förmånsursprungsland anges med landkoden. Det kan inte vara samma landkod som i ursprungsland. Kan ni ge exempel på tillfällen när förmånsursprungsland och ursprungsland inte är samma?

Förmånsursprungsland ska endast anges om man yrkar på en förmån, dvs med förmånskod 2xx, 3xx eller 4xx. Yrkar man på en förmån, ska inte ursprungsland lämnas om det är samma som förmånsursprungsland. När det gäller varor med ursprung enligt EES-avtalet blir det lite annorlunda, främst eftersom en åtgärd krävs i tulltaxan. I dessa fall ska uppgift om förmånsursprungsland lämnas tomt, och istället ska Y-koden lämnas i dataelement 12 04 000 000. Eftersom det är olika regelverk för förmånsursprungsland och ursprungsland så kan det i vissa undantagsfall vara så att dessa blir olika. Reglerna som avgör vilket förmånsursprungslandet blir finns i aktuellt frihandelsavtal medan reglerna för ursprungsland finns i EU:s allmänna ursprungsregler.

Hur går det till rent praktiskt när en transportör ankomstanmäler varorna?

En IMDP (importdeklaration i förväg) kan ”aktiveras” antingen över disk eller med hjälp av det elektroniska meddelandet IMDA beroende på vilken plats som varorna ankommit till.

Lager eller annan godkänd plats

Om platsen dit varorna har ankommit (varornas förvaringsplats) är ett lager (tullager, anläggning för tillfällig lagring) eller en annan godkänd plats används det elektroniska meddelandet IMDA.

Tullkontor vid Norgegränsen

Om platsen dit varor har ankommit (varornas förvaringsplats) är ett tullkontor vid Norgegränsen kan i dagsläget en tulldeklaration som har ingetts innan varornas ankomst anmäls (IMDP) aktiveras antingen av en tulltjänsteman eller med hjälp av ett elektroniskt meddelande (IMDA). För båda alternativen krävs att chauffören besöker tullkontoret för manuell hantering av ärendet.

 • Det enklaste är att chauffören går in på tullkontoret, där tulltjänstemannen aktiverar tulldeklarationen manuellt och frigör varorna. Du behöver då inte ha aktiverat deklarationen genom det elektroniska meddelandet IMDA.

 • Om du har aktiverat tulldeklarationen genom en IMDA faller ärendet ändå ut för manuell handläggning och tulltjänstemannen måste frigöra varorna. Chauffören måste därför fortfarande besöka tullkontoret för manuell hantering av ärendet.

  Tänk också på att du i dessa fall måste göra en ändring av den ursprunglig tulldeklarationen och lämna uppgift om IG- eller MRN-nummer i dataelement 12 01 000 000 – Tidigare dokument. Har du inte dessa uppgifter behöver du kontakta lagret eller tullkontoret för att få dem.

Använd fordonsanmälan för snabbare handläggning

För att underlätta handläggningen rekommenderar vi att du använder blanketten ”Fordonsanmälan” (Tv 650.1) som chauffören lämnar över disk. I fordonsanmälan refererar du till den sedan tidigare ingivna tulldeklarationen (LRN) tillsammans med uppgifter om transportmedlet och andra eventuella varor i lasten.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)