Tullverket

Summarisk införseldeklaration

När en vara ska föras in i EU behöver vissa uppgifter om varan lämnas i förväg till en tullmyndighet. Det är vanligtvis transportören som lämnar dessa uppgifter. Uppgifterna kan lämnas i en summarisk införseldeklaration.

Det är viktigt att skilja en summarisk införseldeklaration från en importdeklaration. En summarisk införseldeklarationska skickas av transportören innan varorna når EU och en importdeklaration ska lämnas av deklaranten.

Det går att göra en summarisk införseldeklaration för hela sändningen även om sändningen har flera avsändare och flera mottagare.

Transportören lämnar den summariska införseldeklarationen

Det är transportören som är ansvarig för att lämna in den summariska införseldeklarationen på ett införseltullkontor i det första EU-land som transporten kommer till.

Olika tidsfrister beroende på transportsätt

Beroende på hur varorna transporteras gäller olika tidsfrister för när transportören behöver lämna en summarisk införseldeklaration för varorna.

Sjötrafik

För transport sjövägen beror tidsfristen på hur varorna är packade på fartyget:

  1. I container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
  2. I bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer till en hamn i EU.

Det finns några undantag från ovanstående regler där den summariska införseldeklarationen kan lämnas senast två timmar innan varorna ankommer till den första hamnen i EU:

  • om varorna ankommer från Grönland, Färöarna, Island, Marocko, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet eller Medelhavet
  • vid befordran mellan ett territorium utanför unionens tullområde och de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och resan varar mindre än 24 timmar.

Flygtrafik

För transport via flyg ska uppgifterna lämnas före avgång i tredje land.

Läs mer om Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

Väg

För transport på väg behöver du lämna en summarisk införseldeklaration senast en timme innan varorna anländer till gränsen.

Järnväg

För transport via järnväg behöver du lämna en summarisk införseldeklaration senast två timmar innan varorna anländer till gränsen.

Undantag från kravet på summarisk införseldeklaration

Det finns tillfällen då någon summarisk införseldeklaration inte behöver lämnas. Det gäller bland annat varor som förs in från Norge och Schweiz och vissa post- och expressförsändelser.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor från Norge eller Schweiz.

Undantag för vissa post- och expressförsändelser som ankommer med flyg

När det gäller post- och expressförsändelser som ankommer med flyg finns det ett större antal kategorier av varor där kravet på att inge en summarisk införseldeklaration ska frångås.

Det gäller bland annat

  • brevförsändelser – med brevförsändelse menas brev, vykort och brev med blindskrift och trycksaker som inte är belagda med import- eller exporttull
  • diplomatpost enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser

  • varor som förts in i unionens tullområde från Ceuta och Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republiken San Marino, Vatikanstaten eller kommunen Livigno

  • övriga varor som nämns i artikel 104 i kompletteringsförordningen.

Läs mer i kompletteringsförordningen.

Deklarera digitalt

Du kan lämna den summariska införseldeklarationen på flera olika sätt.

Läs mer om hur du deklarerar digitalt.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete som innebär ett förändrat uppgiftslämnande. För flyg gäller sedan den 1 mars 2023 andra regler, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.


År 2024 kommer förändringarna även att omfatta övriga transportsätt, se Framtida tullhantering, transportera och lagra varor, summarisk införseldeklaration.

Hjälp att fylla i den summariska införseldeklarationen

Deklarationshandledning för att fylla i en summarisk införseldeklaration

Deklarationshandledningen gäller inte för varor fraktade med flyg, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information om summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)