Tullverket

Summarisk införseldeklaration

När en vara ska föras in i EU behöver vissa uppgifter om varan lämnas i förväg till en tullmyndighet. Det är vanligtvis transportören som lämnar dessa uppgifter. Uppgifterna kan lämnas i en summarisk införseldeklaration.

Det är viktigt att skilja en summarisk införseldeklaration från en importdeklaration. En summarisk införseldeklarationska skickas av transportören innan varorna når EU och en importdeklaration ska lämnas av deklaranten.

Det går att göra en summarisk införseldeklaration för hela sändningen även om sändningen har flera avsändare och flera mottagare.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete som innebär ett förändrat uppgiftslämnande.

För flyg gäller sedan den 1 mars 2023 andra regler, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

För sjö gäller sedan den 3 juni 2024 andra regler för maritime carriers, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö.

År 2025 kommer förändringarna även att omfatta väg och järnväg, se Framtida tullhantering, transportera och lagra varor, summarisk införseldeklaration.

Transportören lämnar den summariska införseldeklarationen

Det är transportören som är ansvarig för att lämna in den summariska införseldeklarationen på ett införseltullkontor i det första EU-land som transporten kommer till.

Olika tidsfrister och uppgiftslämning beroende på transportsätt

Beroende på hur varorna transporteras gäller olika tidsfrister för när transportören behöver lämna en summarisk införseldeklaration för varorna. Vilka uppgifter som ska lämnas skiljer sig också åt.

Sjötrafik

Tidsfrister

För transport sjövägen beror tidsfristen på hur varorna är packade på fartyget

  1. i container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
  2. i bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer till en hamn i EU.

Det finns några undantag från ovanstående regler där den summariska införseldeklarationen kan lämnas senast två timmar innan varorna ankommer till den första hamnen i EU

  • om varorna ankommer från Grönland, Färöarna, Island, Marocko, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet eller Medelhavet
  • vid befordran mellan ett territorium utanför unionens tullområde och de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och resan varar mindre än 24 timmar.

Uppgiftslämning

Summarisk införseldeklarationen ska lämnas till det EU-gemensamma importkontrollsystemet ICS2. Uppgiftslämningen i systemet sker i två etapper:

  • Transportörer (carrier) sjö 3 juni – 4 december 2024
  • House filers sjö 4 december 2024 – 1 april 2025

Läs mer om ICS2 och summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö.

För trafik från Norge och Schweiz krävs ingen anmälan om transportmedels ankomst eller summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Aktörer som ännu inte är anslutna till ICS2 ska lämna summariska införseldeklarationer i det gamla importkontrollsystemet, ICS under övergångsperioden.

Deklarationshandledning för det gamla importkontrollsystemet, ICS

Flygtrafik

Tidsfrist

För transport via flyg ska uppgifterna lämnas före avgång i tredje land.

Uppgiftslämning

Summarisk införseldeklarationen ska lämnas till det EU-gemensamma importkontrollsystemet ICS2.

Läs mer om Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

För trafik från Norge och Schweiz krävs ingen anmälan om transportmedels ankomst eller summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Väg

Tidsfrist

För transport på väg behöver du lämna en summarisk införseldeklaration senast en timme innan varorna anländer till gränsen.

Uppgiftslämning

Summarisk införseldeklarationen ska lämnas till det gamla importkontrollsystemet, ICS.

Det nya importkontrollsystemet ICS2 införs i vägflödet den 1 april – 1 september 2025.

För trafik från Norge och Schweiz krävs ingen anmälan om transportmedels ankomst eller summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Deklarationshandledning för det gamla importkontrollsystemet, ICS

Järnväg

Tidsfrist

För transport via järnväg behöver du lämna en summarisk införseldeklaration senast två timmar innan varorna anländer till gränsen.

Uppgiftslämning

Summarisk införseldeklarationen ska lämnas till det gamla importkontrollsystemet, ICS.

Det nya importkontrollsystemet ICS2 införs i järnvägsflödet den 1 april – 1 september 2025.

För trafik från Norge och Schweiz krävs ingen anmälan om transportmedels ankomst eller summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Deklarationshandledning för det gamla importkontrollsystemet, ICS

Undantag från kravet på summarisk införseldeklaration

Det finns tillfällen då någon summarisk införseldeklaration inte behöver lämnas. Det gäller bland annat varor som förs in från Norge och Schweiz och vissa post- och expressförsändelser.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor från Norge eller Schweiz.

Undantag för vissa post- och expressförsändelser som ankommer med flyg

När det gäller post- och expressförsändelser som ankommer med flyg finns det ett större antal kategorier av varor där kravet på att inge en summarisk införseldeklaration ska frångås.

Det gäller bland annat

  • brevförsändelser – med brevförsändelse menas brev, vykort och brev med blindskrift och trycksaker som inte är belagda med import- eller exporttull
  • diplomatpost enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser

  • varor som förts in i unionens tullområde från Ceuta och Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republiken San Marino, Vatikanstaten eller kommunen Livigno

  • övriga varor som nämns i artikel 104 i kompletteringsförordningen.

Läs mer i kompletteringsförordningen.

Deklarera i det gamla importkontrollsystemet, ICS

Du kan lämna den summariska införseldeklarationen på flera olika sätt.

Läs mer om hur du deklarerar digitalt.

Hjälp att fylla i den summariska införseldeklarationen i det gamla importkontrollsystemet, ICS

Deklarationshandledning för att fylla i en summarisk införseldeklaration i det gamla importkontrollsystemet, ICS

Deklarationshandledningen gäller inte för ICS2.

För varor fraktade med flyg, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

För varor fraktade via sjö, se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om uppgiftslämning för sjö i det nya importkontrollsystemet, ICS2, med start den 3 juni 2024.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)