Tullverket

Deklarationshandledning för summarisk införseldeklaration

En summarisk införseldeklaration är ett elektroniskt meddelande som du använder för att föranmäla varor som ska föras in i EU. Här får du hjälp med vilka fält du behöver fylla i.

Deklarationshandledningen gäller inte för

När du fyller i den summariska införseldeklarationen elektroniskt är fälten inte numrerade. Vi har ändå valt att ange fältnummer för dig som jämför med en importdeklaration på blankett (Enhetsdokumentet).

2 Avsändare

Här skriver du vem som är avsändare av varorna enligt transportavtalet.

Om avsändaren har ett Eori-nummer skriver du det. Om avsändaren saknar Eori-nummer fyller du i fullständiga uppgifter om namn och adress, inklusive landkod och postnummer.

Om din summariska införseldeklaration omfattar en enda avsändare anger du denne på ärendenivå. Om din summariska införseldeklaration omfattar varor från flera olika avsändare anger du uppgifterna på varupostnivå.

5 Antal varuposter

Här skriver du det totala antalet varuposter. Varor som klassificeras med egen varukod i fält 33 skriver du som en varupost.

8 Mottagare

Här skriver du mottagarens Eori-nummer, med följande undantag:

 1. Om mottagaren är samma person som den som lämnar den summariska införseldeklarationen behöver du inte ange mottagare.
 2. Om varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement är mottagaren okänd. Skriv då koden 10600 i fält 44 ”Särskilda upplysningar – kod”.

Om mottagaren saknar Eori-nummer eller om den som lämnar den summariska införseldeklarationen inte har mottagarens Eori-nummer måste du lämna fullständiga uppgifter om namn och adress, inklusive landkod och postnummer.

Om din summariska införseldeklaration omfattar en enda mottagare anger du denne på ärendenivå. Om din summariska införseldeklaration omfattar varor till flera olika mottagare anger du uppgifterna på varupostnivå.

21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Identitet

Beroende på typ av transportmedel anger du identitet för det eller de transportmedel på vilket eller vilka varorna är direkt lastade när transportmedlet passerar EU:s yttre gräns. Om ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer används ska du skriva båda registreringsnumren.

Typ av transportmedel

Obligatorisk uppgift?

Identitet

Sjötransport och transport på inre vattenvägar

Ja

IMO-nummer eller ENI-kod (unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg)

Vägtransport

Frivillig

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Frivillig

Järnvägsvagnens nummer

Flygtransport*


Uppgiften ska inte lämnas

*se Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

Nationalitet

Du måste skriva nationalitet om du i fält 25 har du angett transportsättskod ”3 – Vägtransport” och fyllt i transportmedlets identitet. I andra fall lämnar du det här fältet tomt.

Du kan fylla i uppgifterna antingen på ärendenivå eller på varupostnivå.

Skriv det aktiva transportmedlets nationalitet med en landkod som består av två bokstäver.

25 Transportsättskod

Här anger du transportsättkoden för det aktiva transportmedel som dina varor förväntas transporteras in i EU:s tullområde med.

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

5

Postförsändelser

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

 

Om varorna är upptagna på en flygfraktsedel men transporteras på annat sätt än med flyg ska du ange det andra transportsättet.

För varor fraktade med flyg se, Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

31 Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – antal och slag

Skriv för varje varupost:

Godsmärkning

Här anger du hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk förutom vid något av följande två tillfällen då den är frivillig:

 1. när du angett koden "A" (Post- och expressförsändelser), "C" (Vägtransport), "D" (Järnvägstransport) eller "E" (Godkända ekonomiska operatörer) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" 
 2. när det gäller bulkvaror (med kollislag VR, VY, VO, VL, VG eller VQ).

Antal kolli/delar

Här skriver du antal kollin för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. Antal delar för oemballerade varor kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror (kod VR, VY, VO, VL, VG eller VQ) ska du lämna fältet tomt.

Om du har skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" är det frivilligt att lämna uppgift om antal kolli/delar.

Kollislag

Här skriver du en eller flera koder för hur dina varor är förpackade, i exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag anger du samtliga kollislag för varuposten tillsammans med antal och godsmärkning.

Om du har skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" är det frivilligt att lämna uppgift om kollislag.

Varubeskrivning

Här skriver du en varubeskrivning, det vill säga varans handelsbenämning. Denna beskrivning ska vara tillräckligt exakt för att vi ska kunna identifiera varan. Om du är osäker på hur du ska skriva kan du titta på en förteckning över godtagbara och icke-godtagbara varubeskrivningar för summariska införseldeklarationer.

Förteckning över godtagbara och icke-godtagbara varubeskrivningar för summariska införseldeklarationer

Om du skriver ett KN-nummer på 4-, 6- eller 8-ställig nivå i fält 33 behöver du inte fylla i någon varubeskrivning.

Containernummer

Om dina varor är packade i containrar skriver du samtliga containernummer här. Du kan skriva samtliga containernummer för deklarationen på den första varuposten.

Om du har skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" är det frivilligt att fylla i containernummer.

Flera varuposter

Om ett eller flera kollin – med samma kollislag och godsmärkning – innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kolliantalet på en varupost (summan i fältet "Antal kolli" måste alltså vara större än noll). På nästa eller de nästföljande varuposterna skriver du då "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerat gods (med förpackningskoder NE, NF och NG) kan du dock aldrig ange 0 som ”Antal kollin/delar”.

Exempel

Varupost 1

 1. "Del av kolli" + godsmärkning 
 2. Antal kollin = 1 
 3. Kollislagets förpackningskod

Varupost 2

 1. "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1) 
 2. Antal kollin = 0 
 3. Kollislagets förpackningskod (samma som varupost 1)

Förpackningskoder

Förpackningskoderna delas upp i emballerat gods och oemballerat gods.

Emballerat gods

På grund av det stora antalet förpackningskoder för emballerat gods hänvisar vi till en lista över förpackningskoder som du kan hitta i Tulltaxan.

Oemballerat gods

Oemballerat gods kan aldrig anges som 0 i ”Antal kollin/delar”.

Förpackningskod, oemballerat gods

Beskrivning

NE

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)


Förpackningskod, bulkvaror

Beskrivning

VR

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15 °C))

VQ

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

32 Varupostnummer

Varuposterna numreras löpande.

33 Varukod

Här fyller du i de 4, 6 eller 8 första siffrorna i varukoden (KN-numret) för den aktuella varuposten. Du hittar information om varukoder i Tulltaxan.

Denna uppgift är inte nödvändig när en godtagbar varubeskrivning lämnats i fält 31.

35 Bruttovikt (kg)

Det är obligatoriskt att fylla i uppgifter om bruttovikt per varupost, medan det är frivilligt att fylla i uppgifter om total bruttovikt för hela sändningen (alla varuposter).

Du som har angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fältet S32 (Särskild omständighet, kod) behöver inte fylla i bruttovikt per varupost.

Använd inte enheten kilo. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.  

Bruttovikter som överstiger 1 kilo och som inbegriper delar av kilo kan du avrunda på följande sätt:

 1. mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg) 
 2. mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).

Vi rekommenderar att du avrundar bruttovikter över 1 kg till heltal. Skriv bruttovikter under 1 kg med tre decimaler, exempelvis 0.123. Värdet 0 är inte tillåtet. Skriv punkt som decimaltecken.

44 Särskilda upplysningar/bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

I "Särskilda upplysningar" anger du 10600 i de fall du har ett blankoöverlåtet konossement, se fält 8 "Mottagare".

I "Bilagda handlingar" anger du kod för typ av transportdokument samt identifieringsnummer för det. I de fall du inte angett något i fältet S02 "Kommersiellt referensnummer", är transportdokumentnumret en obligatorisk uppgift. Transportdokumentnummer finns förklarat under S03 "Transportdokumentnummer".

S02 Kommersiellt referensnummer

Här anger du sändningens unika referensnummer (UCR). Ett unikt referensnummer är ett nummer som gör det möjligt att spåra en sändning eller en artikel i ett affärssystem. Det kan till exempel vara ett ordernummer, sändningsnummer eller kollinummer. Referensnumret är knutet till ett antal uppgifter om sändningen eller artikeln i  affärssystemet.

Du kan använda Världstullorganisationens (WCO) standard (ISO 15459) eller motsvarande.

Om samma kommersiella referensnummer gäller för alla varuposter fyller du i uppgiften på huvudnivå.

Har du angett koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte fylla i denna uppgift.

Om du har angett ett transportdokument i fält 44 (enligt S03 "Transportdokumentnummer") på minst en varupost behöver du inte lämna något kommersiellt referensnummer.

S03 Transportdokumentnummer — anges i fält 44 under "Bilagda handlingar"
Här anger du en kod för vilken typ av transportdokument som omfattar varutransporten in till EU, samt identifieringsnummer för detta dokument. Om den person som lämnar in den summariska införseldeklarationen inte är samma person som fraktföraren ska du även ange fraktförarens transportdokumentnummer.

Transportdokumentnummer är ett alternativ till fält S02 "Kommersiellt referensnummer". Om du inte fyller i någoting i fältet "Kommersiellt referensnummer" är transportdokumentnumret obligatoriskt.

Exempel

Skriv kod för CIM-fraktsedel med nummer 999888777 (identitetsnummer): N720 999888777.

Koder för transportdokument

Beskrivning

N235

Containerförteckning

N271

Packsedel

N703

Underfraktsedel

N704

Huvudkonossement

N705

Konossement

N710

Godsspecifikation sjö (T1)

N714

Underkonossement

N720

CIM-fraktsedel

N722

SMGS-följesedel

N730

Vägtransportfraktsedel

N750

Post (inklusive paketpost)

N760

Dokument för multimodal/kombinerad transport

N785

Fraktmanifest

N787

Bordereau

N952

TIR-carnet

N955

ATA-carnet

 

Du hittar ovanstående koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

I följande fall kan du utelämna koderna:

 1. Om du har angett koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod".
 2. Om du har angett koden "C" (Vägtransport) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", lämnar du denna uppgift om den finns tillgänglig. Uppgiften får inbegripa hänvisningar till TIR-carneten och CMR-fraktsedeln. Observera att om du inte har angett något i fältet "Transportdokumentnummer" är det obligatoriskt att skriva ett kommersiellt referensnummer.

S05 Person som lämnar summarisk införseldeklaration

Här anger du Eori-numret för den person som lämnar in den summariska införseldeklarationen.

S07 Fraktförare (Transportör)

Här fyller du i Eori-numret för den person som transporterar varorna in till EU, med följande undantag:

 1. Om transportören är samma person som lämnar den summariska införseldeklarationen, behöver du inte ange transportör. Det innebär att du inte behöver upprepa Eori-numret här om det är detsamma som i fält S05 "Person som lämnar summarisk införseldeklaration".
 2. När transportören är annan än den som lämnar den summarisk införseldeklarationen, är uppgiften om Eori-nummer obligatorisk om koden i fält 25 "Transportsätt vid gränsen" är:

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

8

Transport på inre vattenvägar

 

För väg- och järnvägstransport är uppgiften om Eori-nummer frivillig. Men om transportören inte har ett giltigt Eori-nummer måste du lämna fullständiga uppgifter om namn och adress, inklusive landkod och postnummer.

För varor fraktade med flyg se, Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

S08 Part som ska underrättas

I de fall det finns ett blankoöverlåtet konossement och kod 10600 har angetts istället för uppgift om mottagare, anger du Eori-numret för den person som fraktföraren enligt fraktsedeln ska underrätta om att godset har kommit till EU.

I övriga fall lämnas fältet tomt.

Uppgiften kan anges antingen på ärendenivå eller varupostnivå.

S10 Referensnummer för transporten

Uppgiften du lämnar i detta fält ska kunna identifiera transportmedlets färd, det kan till exempel vara färdnummer, tågnummer eller turnummer. Uppgiften är frivillig.

Ange tågnummer för järnvägstransport. Om det är möjligt ska du ange denna uppgift vid multimodal transport.

S11 Första ankomstplats, kod

Här fyller du i en kod för den första ankomstplatsen i EU:s tullområde. Vid sjötransport skriver du koden för en hamn och vid vägtransport skriver du koden för en gränspost.

Koden består av 8 tecken, varav de två första betecknar landet för första ankomstplats och de sex följande betecknar det berörda kontoret i detta land.

Använd Tullkontorslistan och sök på aktuellt land och rollen ENT - Office of (first or subsequent) Entry.

Sök i Tullkontorslistan COL-listan

För varor fraktade med flyg se, Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

S12 Datum och tid för ankomst till första ankomstplats i EU

Här fyller du i det datum och den tid då transportmedlet planerar anlända till den första gränsposten (vid vägtransport) eller den första hamnen (vid sjötransport). Skriv den lokala tiden på ankomstplatsen enligt formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM.

ÅÅÅÅ = år
MM = månad
DD = dag
TT = timme
MM = minut

S13 Landkoder i ruttordning

Här ska du i kronologisk ordning ange de länder som varorna transporteras genom. Uppgiften ska inkludera avsändningsland och bestämmelseland. Skriv tvåbokstaviga landkoder för länderna. Du hittar en förteckning över landkoderna i Tulltaxan. Uppgiften ska lämnas så långt den är känd.

Om du har skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" behöver du inte fylla i hela ruttordningen. Du måste dock fylla i landkoden för det ursprungliga avgångslandet.

För varor fraktade med flyg se, Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

S17 Lastningsplats

I det här fältet fyller du i namnet på den hamn, godsterminal, järnvägstation eller annan plats där varorna lastas på det transportmedel som används för frakten till EU:s tullområde. Skriv först landkoden för det land där platsen ligger.

Vid väg- och järnvägstransport kan detta vara den plats där varorna övertas enligt transportavtalet eller TIR-avgångstullkontoret.

Om du har skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" behöver du inte lämna någon uppgift om lastningsplats när den automatiskt och otvetydigt kan härledas från andra uppgifter som du lämnar.

Skriv uppgiften på antingen ärendenivå eller varupostnivå.

S18 Lossningsplats

I det här fältet skriver du namnet på den hamn, godsterminal, järnvägstation eller annan plats där varorna lossas från det transportmedel som används för frakten till EU:s tullområde. Skriv först landkoden för det land där platsen ligger.

Om du har skrivit koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" är det frivilligt att lämna uppgifter om lossningsplats.

Du kan skriva uppgiften på antingen ärendenivå eller varupostnivå.

S27 FN-kod för farligt gods

Om sändningen innehåller farligt gods är den här uppgiften obligatorisk. Du ska använda koder från FN:s förteckning över farligt gods som du till exempel hittar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har också utarbetat föreskrifter som gäller för transport av farligt gods.

Läs MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

S28 Antal förseglingar/Förseglingsidentitet

Du behöver inte fylla i antal förseglingar.

Förseglingsidentitet: Här fyller du i identifieringsnumren på eventuella förseglingar.

Om du har skrivit koden "A" (Post- och expressförsändelser) eller "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" är det frivilligt att lämna den här uppgiften.

S29 Betalningssätt för transportkostnader, kod

Här fyller du i den kod som motsvarar hur transportkostnaderna betalas. Skriv uppgiften antingen på huvudnivå eller på varupostnivå. Om deklarationen innehåller en enda varupost ska du skriva uppgiften på huvudnivå.

Du behöver bara lämna uppgiften om den är tillgänglig.

TABELL

Kod 

Betalningssätt för transportkostnader

A

Kontantbetalning

B

Betalning med kreditkort

C

Betalning med check

D

Övrigt (om ingen av de andra koderna stämmer, kan t.ex. vara direktdebitering av konto dvs. kunden har ett konto hos fraktföraren där pengar är inbetalade i förväg och varifrån det dras pengar varje gång frakten utförs)

H

Elektronisk betalning (t.ex. betalning över internet till bankgiro eller plusgiro eller betalning med kort över internet)

Y

Konto hos fraktföraren (dvs. kunden har ett kreditkonto hos fraktföraren där frakten debiteras och som sedan faktureras kunden t.ex. en gång i månaden)

z

Inte förhandsbetalat (dvs. frakten skickas på mottagarens bekostnad och kunden eller mottagaren löser frakten innan frakthandlingar för godset kan disponeras).


Fraktföraren är den som faktiskt transporterar varorna eller som ansvarar för transportmedlet.

Om du har skrivit koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" är det frivilligt att lämna den här uppgiften.

S32 Särskild omständighet, kod

I de fall du deklarerar "A", "B", "C", "D" eller "E" enligt kodtabellen nedan, har du möjlighet att lämna färre uppgifter i deklarationen.

Kod 

Särskild omständighet

A

Post- och expressförsändelser

B

Proviant och delar till fartyg

C

Vägtransport

D

Järnvägstransport

E

Godkända ekonomiska aktörer


Du kan bara skriva koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) om den person som lämnar den summariska införseldeklarationen och mottagare har giltiga AEO-tillstånd av typen AEOS (AEO-tillstånd Säkerhet och skydd) eller AEOF (AEO-tillstånd Tullförenklingar/Säkerhet och skydd).

Totalt antal kolli

Skriv det totala antalet kollin på ärendenivå. Validering görs mot de uppgifter som du har lämnat på varupostnivå.

Total bruttovikt

Se ytterligare upplysningar under fält 35.

Ombud vid införselort

Den här uppgiften lämnar du då du vill att ett ombud ska kunna göra eventuella rättningar av uppgifter eller göra omdestineringar. Skriv Eori-numret för ombudet vid införselorten.

Efterföljande införseltullkontor

Du ska fylla i uppgifter om efterföljande tullkontor då uppgiften finns tillgänglig. Använd koder från Tullkontorslistan. Sök på aktuellt land och rollen ENT — Office of (first or subsequent) Entry.

Tullkontorslistan COL-listan

Deklarationsort

Skriv den ort där den summariska införseldeklarationen upprättas.

Datum och tid

Skriv datum och tid för när den summariska införseldeklarationen upprättas enligt formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM.

ÅÅÅÅ = år
MM = månad
DD = dag
TT = timme
MM = minut

Referensnummer (LRN - Local Reference Number)

Ange ett tull-id som är unikt för den summariska införseldeklarationen. Det tull-id du anger får inte användas i någon annan deklaration och ska tillhöra den serie tull-id:n som ditt företag har tilldelats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om att denna handledning inte gäller varor fraktade via sjö där transportören har anslutit sig till det nya importkontrollsystemet, ICS2.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)