Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för deklaration för tillfällig lagring

Den här deklarationshandledningen beskriver hur du ska lämna uppgifter i en deklaration för tillfällig lagring för varor som ankommer via flyg.

Olika sätt att lämna deklarationen

En deklaration för tillfällig lagring för varor som ankommer direkt från ett land utanför EU kan lämnas i förväg (upp till 30 dagar) och ska följas av en anmälan av varors ankomst.

Deklarationen för tillfällig lagring kan också lämnas direkt vid ankomsten. Då ska den vara kompletterad med vissa ankomstuppgifter.

En deklaration för tillfällig lagring som lämnas för varor som ankommer på ett elektroniskt transportdokument (ETD) ska lämnas vid ankomsten.

Handledningen beskriver följande meddelanden:

 • TSDP – Deklaration för tillfällig lagring inlämnad i förväg
 • TSDS – Deklaration för tillfällig lagring kompletterad med ankomstuppgifter som lämnas direkt vid ankomst.
 • TSTS – Deklaration för tillfällig lagring för varor som ankommer på ett elektroniskt transportdokument (ETD).

Begäran om ändring

En begäran om ändring görs genom meddelande TSDC (för begäran om ändring av TSDP eller TSDS).

Uppgiftslämning på olika nivåer

I deklarationshandledningen står det på flera ställen vilken nivå uppgifterna ska lämnas på.

All uppgiftslämning enligt den nya tullagstiftningen bygger på en datamodell som har tagits fram av Världstullorganisationen (WCO). Den är utformad enligt specifika strukturer. Enligt dessa strukturer anges uppgifterna på olika nivåer.

Läs mer om de olika nivåerna på sidan Uppgiftslämning på olika nivåer.

Nivåer för uppgiftslämning i deklarationen för tillfällig lagring

Strukturen består av följande fem nivåer:

 • Deklaration
  Dataelementen på deklarationsnivån ska innehålla övergripande information som gäller för hela deklarationen. Det är alltid obligatoriskt att deklarera på den här nivån.

 • Master consignment
  Dataelementen på Master consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per Master consignment. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.

 • Master consignment item (varupost)
  Det här är en undernivå till Master consignment-nivån. Dataelementen på Master consignment item-nivån ska innehålla information från de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell Master consignment. På den här nivån ska du beskriva varan och ange kolliuppgifter.

 • House consignment
  Dataelementen på House consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per House consignment. Beroende på vilken typ av transportdokument du refererar till kan du välja att deklarera en eller flera House consignment.

 • House consignment item (varupost)
  Det här är en undernivå till House consignment-nivån. Dataelementen på House consignment item-nivån ska innehålla information som är mer detaljerad och som framgår av de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell House consignment. På den här nivån ska du beskriva varan och ange kolliuppgifter.

Det är alltid obligatoriskt att lämna uppgifter på deklarationsnivån.

I övrigt kan du välja att ange uppgifter på någon av följande kombinationer av nivåer:

 • Master consignment + Master consignment item
 • Master consignment + House consignment + House consignment item.

Se exempel i bilden nedan.

Alternativ 1: Declaration (Deklarationsnivån), Master Consignment (Huvudnivå) och Master Consignment Item (Undernivå). Alternativ 2: Declaration (Deklarationsnivån), Master Consignment (Huvudnivå), House Consignment (Huvudnivå) och House Consignment Item (Undernivå)Förstora bilden

Klicka på bilden för att visa den i större format

Kodlistor

Aktuella koder hittar du i e-tjänsten Referensdata söksystem eller i Tulltaxan. Du kan också ladda ner dem som XML-filer via Referensdata fildistribution.

Referensdata söksystem

Referensdata fildistribution

Kodlistor i Tulltaxan

I deklarationshandledningen hänvisar vi oftast till Referensdata eller Tulltaxan.

Excel-fil

Om du behöver kodlistorna i Excelformat kan du ladda ner en sådan fil här. Filen innehåller en komplett hänvisning till samtliga kodlistor för alla dataelement i deklarationen för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst.

Kodlistor för anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring (version 2.0) Excel, 112.2 kB.

Ange följande uppgifter

11 03 000 000 – Varupostnummer

Uppgiften kan anges antingen på Master consignment item-nivå eller House consignment item-nivå.

Varuposterna numreras löpande. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost.

Observera att vid en ansökan om ändring ska det ursprungliga varupostnumret behållas. Du får alltså inte numrera om varuposterna.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer.

För närvarande ska eventuell referens till summarisk införseldeklaration (SID) lämnas på antingen Master consignment-nivå eller House consignment-nivå. Referens till elektroniskt transportdokument (ETD) ska lämnas på Master consignment-nivå.

I de fall varorna kommer från ett land inom säkerhetszonen och inte omfattas av krav på summarisk införseldeklaration (SID) ska du ange koden ’NOENS’ i dataelement 12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter. I dessa fall ska enbart eventuell referens till elektroniskt transportdokument (ETD) anges i Tidigare dokument.

 • Exempel 1: För en SID med MRN-nummer 24DE9876AB889012T1 anger du dokumenttypen 'N355' och referensen '24DE9876AB889012T1'.

  Uppgiften kan enbart lämnas i meddelande TSDP och TSDS.
  Referens till SID baserad på en huvudflygfraktsedel (MAWB) ska anges på Master consignment-nivån.

  Referens till SID baserad på en flygfraktsedel (HAWB) ska anges på House consignment-nivån.

 • Exempel 2: För ett ETD med LRN-nummer AB123/25 anger du dokumenttypen 'NMNS' och referensen 'AB123/25'.

  Uppgiften kan enbart lämnas i meddelande TSTS och då på Master consignment-nivå.

 • Övriga referenser till tidigare dokument kan lämnas på samtliga nivåer.

Ange följande uppgifter


 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Titta i kodlistan i Referensdata.
 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på vilken rad eller position i det tidigare dokumentet den aktuella varuposten i deklarationen omfattar. Uppgiften kan anges på alla nivåer.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  För närvarande är följande koder tillämpliga:

  Unionskoder
  Unionskoder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  01000

  Diplomatvaror – undantagna från inspektion


  Nationella koder
  Nationella koder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  NOENS

  När undantag från att lämna summarisk införseldeklaration finns enligt tullagstiftningen.

  OGILT

  När deklarationen ska ogiltigförklaras. Koden kan endast användas i en ansökan om ändring (meddelandenamn TSDC). Om koden OGILT anges får inga uppgifter ändras.

  RESRV

  När en reservrutin har använts och deklarationen skickas in elektroniskt i efterhand.


  Observera att de nationella koderna endast kan lämnas på Master consignment-nivå och ska gälla för hela deklarationen.

 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält.


12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Har du handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen ska du ange dessa här. Exempel på sådana handlingar kan vara licenser, veterinärcertifikat, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Uppgiften kan anges på antingen consignment- eller item-nivå.

 • Använd consignment-nivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.
 • Om ingen handling anges på consignment-nivå ska eventuell uppgift anges på samtliga varuposter.

Samma kodtyp kan användas på både consignment- och item-nivå i en deklaration. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter

 • 12 03 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 03 002 000 – Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar koderna i Tulltaxan.

  Titta i tulltaxans kodförteckning.

12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Y-koder som inte framgår av en specifik varukod ska anges på consignment-nivå om de gäller för hela deklarationen, annars ska Y-koden anges på item-nivå.

Ange följande uppgifter:

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts in i EU:s tullområde.

Uppgiften är obligatorisk på Master consignment-nivå om den inte anges på respektive House consignment-nivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 – Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 – Typ
  Ange typ av transportdokument med hjälp av kodförteckningen i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Uppgiften kan anges på Master consignment- och House consignment-nivå.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

När uppgiftslämningen sker via en system-till-system-lösning genereras ett unikt LRN-nummer av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerades hos Tullverket för kommunikation via EDI.

12 11 000 000 – Lager

Ange följande uppgifter:

 • 12 11 002 000 – Typ
  Ange tillämplig unionskod för typ av lager.

  Du kan endast ange följande kod:
  Kod till dataelement 12 11 002 000 – Typ
  KodBeskrivning
  VAnläggningar för tillfällig lagring av varor

 • 12 11 015 000 – Identifieringskod
  Ange lagrets tillståndsnummer (godslokalkod).


13 02 000 000 – Avsändare

Denna uppgift ska endast anges om avsändaren inte är samma person som deklaranten.

Uppgiften ska anges på Master consignment-nivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera avsändare ska dessa istället anges på respektive House consignment.

Om du har uppgift om avsändarens Eori-nummer eller MRA-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 02 016 000 – Namn
  Här anger du avsändarens namn. Uppgiften ska inte anges om avsändaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

 • 13 02 017 000 – Identifieringsnummer
  Om avsändaren har ett Eori-nummer eller ett annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland ska du ange det här.

  Om du lämnar en uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 02 028 000 – Typ av person
  Ange en av följande koder:
  Koder till dataelement 13 02 028 000 – Typ av person

  Kod

  Beskrivning

  1

  Fysisk person

  2

  Juridisk person

  3

  Sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (exempelvis en filial).


 • 13 02 018 000 – Adress
  Här anger du avsändarens adressuppgifter. Uppgiften ska inte anges om avsändaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

  • 13 02 018 023 – Gata
   Ange gatuadress.

  • 13 02 018 024 – Extra rad för gata
   Ange eventuella ytterligare uppgifter för gatuadress.

  • 13 02 018 025 Nummer
   Ange eventuellt gatunummer.

  • 13 02 018 026 – Box
   Ange eventuell boxadress.

  • 13 02 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 02 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 02 018 022 – Ort
   Ange postort.

 • 13 02 029 000 – Kommunikation
  Här kan du lämna kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e‑postadress.

  • 13 02 029 002 – Typ
   Ange typ. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 02 029 002 – Typ

   Kod

   Beskrivning

   EM

   e-post

   TE

   telefon


  • 13 02 029 015 Identifiering
   Ange e-postadress eller telefonnummer.

13 03 000 000 – Mottagare

Här ska du ange uppgifter om mottagaren eller mottagarna, den part till vilken varorna faktiskt sänds.

Uppgiften ska anges på Master consignment-nivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera mottagare ska dessa istället anges på respektive House consignment.

Om du har uppgift om mottagarens Eori-nummer eller MRA-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 03 016 000 – Namn
  Här anger du mottagarens namn. Uppgiften ska inte anges om mottagaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

 • 13 03 017 000 – Identifieringsnummer
  Om mottagaren har ett Eori-nummer eller ett annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland ska du ange det här.

  Om du lämnar en uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 03 028 000 – Typ av person
  Ange en av följande koder:
  Koder till dataelement 13 03 028 000 – Typ av person

  Kod

  Beskrivning

  1

  Fysisk person

  2

  Juridisk person

  3

  Sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (exempelvis en filial).


 • 13 03 018 000 – Adress
  Här anger du mottagarens adressuppgifter. Uppgiften ska inte anges om mottagaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

  • 13 03 018 023 – Gata
   Ange gatuadress om ingen boxadress anges i dataelement 13 03 018 026 – Box.

  • 13 03 018 024 – Extra rad för gata
   Ange eventuella ytterligare uppgifter för gatuadress.

  • 13 03 018 025 Nummer
   Ange eventuellt gatunummer om ingen boxadress anges i dataelement 13 03 018 026 – Box.

  • 13 02 018 026 – Box
   Ange eventuell boxadress om ingen gatuadress anges i dataelement 13 03 018 023 – Gata och 13 03 018 025 – Nummer.

  • 13 03 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 03 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 03 018 022 – Ort
   Ange postort.

 • 13 03 029 000 – Kommunikation
  Här kan du lämna kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e‑postadress.

  • 13 03 029 002 – Typ
   Ange typ. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 03 029 002 – Typ

   Kod

   Beskrivning

   EM

   e-post

   TE

   telefon


  • 13 03 029 015 Identifiering
   Ange e-postadress eller telefonnummer.

13 05 000 000 – Deklarant

Deklaranten är den person som lämnar in deklarationen för tillfällig lagring i eget namn eller den för vars räkning deklarationen lämnas in.

Det är endast företag som är etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant.

Ett ombud kan också stå som deklarant. Ombudet ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" för undantag.

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.

 • 13 03 029 000 – Kommunikation
  Här kan du lämna kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e‑postadress.

  Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor.

  • 13 03 029 002 – Typ
   Ange typ. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 03 029 002 – Typ

   Kod

   Beskrivning

   EM

   e-post

   TE

   telefon


  • 13 03 029 015 Identifiering
   Ange e-postadress eller telefonnummer.


13 06 000 000 – Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

 • Vid direkt ombudskap fyller du i både Eori-nummer och status.
 • Vid indirekt ombudskap anges endast ombudets status.

För att ett företag ska kunna agera som ombud måste företaget vara etablerat inom EU eller Norge.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.
 • 13 06 030 000 – Status
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.
  Fyll i
  • 2 för direkt ombudskap
  • 3 för indirekt ombudskap.

   Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).

 • 13 06 029 000 – Kommunikation
  Här kan du lämna kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e‑postadress.

  • 13 06 029 002 – Typ
   Ange typ. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 06 029 002 – Typ

   Kod

   Beskrivning

   EM

   e-post

   TE

   telefon


  • 13 06 029 015 Identifiering
   Ange e-postadress eller telefonnummer.

13 11 000 000 – Person som anmäler varornas ankomst

Uppgiften ska endast lämnas i de fall deklarationen för tillfällig lagring kombineras med anmälan av varors ankomst (meddelande TSDS). I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

I de fall ett ombud används är ombudet alltid 'Person som anmäler varornas ankomst'.

Ange följande uppgift:

 • 13 11 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du Eori-nummer för 'Person som anmäler varornas ankomst'.

13 13 000 000 – Part som ska underrättas

Här kan du ange den part som står som ”Notify” på huvudkonossementet eller huvudflygfraktsedeln. Observera att Tullverket inte kommunicerar med denna part.

Om du har uppgift om partens Eori-nummer eller MRA-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 13 016 000 – Namn
  Här anger du partens namn. Uppgiften ska inte anges om parten har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

 • 13 13 017 000 – Identifieringsnummer
  Om parten har ett Eori-nummer eller ett annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland ska du ange det här.

  Om du lämnar en uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 13 028 000 – Typ av person
  Ange en av följande koder:
  Koder till dataelement 13 13 028 000 – Typ av person

  Kod

  Beskrivning

  1

  Fysisk person

  2

  Juridisk person

  3

  Sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (exempelvis en filial).


 • 13 13 018 000 – Adress
  Här anger du partens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om avsändaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

  • 13 13 018 023 – Gata
   Ange gatuadress.

  • 13 13 018 024 – Extra rad för gata
   Ange eventuella ytterligare uppgifter för gatuadress.

  • 13 13 018 025 Nummer
   Ange eventuellt gatunummer.

  • 13 13 018 026 – Box
   Ange eventuell boxadress.

  • 13 13 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 13 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 13 018 022 – Ort
   Ange postort.

 • 13 13 029 000 – Kommunikation
  Här kan du lämna kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e‑postadress.

  • 13 13 029 002 – Typ
   Ange typ. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 13 029 002 – Typ

   Kod

   Beskrivning

   EM

   e-post

   TE

   telefon


  • 13 13 029 015 Identifiering
   Ange e-postadress eller telefonnummer.

13 14 000 000 – Ytterligare aktör i leveranskedjan

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Uppgiften kan lämnas på samtliga nivåer.

Ange följande uppgifter:

 • 13 14 031 000 – Roll
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


 • 13 014 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

15 06 000 000 – Deklarationsdatum

Uppgiften ska endast lämnas i de fall deklarationen för tillfällig lagring kombineras med anmälan av varors ankomst (meddelande TSDS). I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Ange datum och klockslag då anmälan om varors ankomst utfärdades. Tidpunkten får inte vara i framtiden.

15 08 000 000 – Datum och klockslag för anmälan av varornas ankomst

Uppgiften ska endast lämnas i de fall deklarationen för tillfällig lagring kombineras med anmälan av varors ankomst (meddelande TSDS). I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Ange datum och klockslag för anmälan om varors ankomst till tullen. Tidpunkten får inte vara i framtiden.

16 13 000 000 – Lastningsplats

Här anger du var varorna lastas, exempelvis en hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats där varorna lastas på det transportmedel som används för transporten.

Ange följande uppgifter:

 • 16 13 036 000 UN/LOCODE
  Om du har UN/Locode för lastningsplatsen anger du den här. Du behöver då inte fylla i uppgift om land eller plats nedan.

 • 16 13 020 000 Land
  Om inte UN/Locode anges fyller du i landkoden för det land där godset lastas här.

 • 16 13 037 000 Plats
  Om inte UN/Locode anges fyller du i namnet på lastningsplatsen här så specifikt som möjligt.

16 14 000 000 – Lossningsplats

Här anger du var varorna lossas, exempelvis en hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats där varorna lossas från det transportmedel som används för frakten in i unionens tullområde.

Ange följande uppgifter:

 • 16 14 036 000 – UN/LOCODE
  Om du har UN/Locode för lossningsplatsen anger du den här. Du behöver då inte fylla i uppgift om land eller plats nedan.

 • 16 14 020 000 – Land
  Om inte UN/Locode anges fyller du i landkoden för det land där godset lossas här.

 • 16 14 037 000 – Plats
  Om inte UN/Locode anges fyller du i namnet på lossningsplatsen här så specifikt som möjligt.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Om varorna befinner sig på en anläggning för tillfällig lagring anger du:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Godslokalkod

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  B

  Tillståndsgiven plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande kod tillämplig:
  Kod till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  Y

  Tillståndsnummer (godslokalkod)


 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  Ange godslokalkoden här.

17 09 000 000 – Anmälningstullkontor

Uppgiften ska endast lämnas i de fall deklarationen för tillfällig lagring kombineras med anmälan av varors ankomst (meddelande TSDS). I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Ange anmälningstullkontor med kod SE003033 i dataelement 17 09 001 000 – Referensnummer.

Ange följande uppgift:

 • 17 09 001 000 – Referensnummer
  Ange kod SE003033 (Arlanda) för transporter som sker via flyg.

17 10 000 000 – Övervakningstullkontor

Ange övervakningstullkontor med kod SE000050 i dataelement 17 10 001 000 – Referensnummer.

Ange följande uppgift:

 • 17 09 001 000 – Referensnummer
  För närvarande ska kod SE000050 – Malmö användas.

18 03 000 000 – Total bruttovikt

Ange den totala bruttovikten i kg för de varor som berörs av den aktuella sändningen.

Total bruttovikt är den sammanlagda vikten av varorna inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om du lämnar uppgifter på Master consignment- och Master consignment item-nivå ska total bruttovikt som anges på Master consignment-nivå vara den sammanlagda bruttovikten av samtliga varuposter på Master consignment item-nivå.

 • Om du lämnar uppgifter på Master consignment- och House consignment-nivå ska total bruttovikt på Master consignment-nivå vara den sammanlagda vikten av total bruttovikt på samtliga House consignments. Total bruttovikt på House consignment-nivån ska vara den sammanlagda bruttovikten av samtliga varuposter på House consignment item-nivå.

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här kan du ange varornas bruttovikt i kilogram.

Uppgiften kan lämnas på respektive Master consignment item- eller House consignment item-nivå.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram).

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

18 06 000 000 – Kollin

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

Uppgiften ska lämnas på respektive Master consignment item- eller House consignment item-nivå

Ange följande uppgifter:

 • 18 06 003 000 – Kollislag
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.
  • Om ett eller flera kollin med samma kollislag och godsmärkning innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kollitalet på en varupost. På nästa varupost/varuposter anger du då 0 i detta dataelement.
  • Om du har angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.
  • Om du har angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

 • 18 06 054 000 – Märken
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

18 08 000 000 – CUS-kod

CUS-kod är frivilligt att ange, men det ger dig möjlighet att lämna en enklare varubeskrivning.

CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

CUS-koden anges i formatet 0000000-0.

18 09 000 000 – Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Om du har angivit koden ’1’ för både Avsändare och Mottagare i dataelement 13 02 028 000 och 13 03 028 000 – Typ av person är uppgift om varukod frivillig men varubeskrivning ska anges.

I övriga fall är uppgifter om varukod och varubeskrivning obligatoriska.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

Tulltaxan

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer
  Här ska du ange HS-undernummer (6 siffror).

 • 18 09 057 000 – KN-nummer
  Här kan du ange de två följande siffror som tillsammans med HS-nummer bildar KN-nummer.

19 06 000 000 – Transportmedel vid ankomst

Här ska du ange uppgifter om transportmedlets identitet vid ankomst.

Ange följande uppgifter:

 • 19 06 061 000 – Typ av identifiering
  Ange någon av följande koder:

  Koder till dataelement 19 06 061 000 – Typ av identifiering

  Kod

  Beskrivning

  40

  Iata-flightnummer

  41

  Luftfartygets registreringsnummer


 • 19 06 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du identifieringsnumret på transportmedlet.

  Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

  Metoder för identitet i dataelement 19 06 017 000 – Identifieringsnummer

  Transportmedel

  Metod för identifiering

  Lufttransport

  Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som deklarationen omfattar.

Uppgiften ska lämnas på Master consignment- eller House consignment-nivån om den omfattar samtliga varuposter på respektive nivå. I övriga fall ska uppgiften lämnas på respektive item-nivå.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.
 • 19 07 065 000 Containerns packningsstatus
  Här anger du om containern är tom eller lastad genom att ange en av följande koder:

  Koder till dataelement 19 07 065 000 – Containerns packningsstatus

  Kod

  Beskrivning

  A

  Tom

  B

  Lastad


  I de fall du anger att containern är tom ska du utelämna varukod och eventuell CUS-kod.

19 10 000 000 – Försegling

Om försegling finns ska uppgift om antal och nummer lämnas.

Ange följande uppgifter:

 • 19 10 068 000 – Antal förseglingar
  Ange antal förseglingar.

 • 19 10 015 000 – Identifieringskod
  Ange förseglingens unika identifieringsnummer.

19 11 000 000 – Behållarnummer

En behållare är en lastenhet avsedd för befordran av postförsändelser.

Ange de eventuella behållarnummer som omfattas av den aktuella deklarationen för tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)