Tullverket

Framtida tullhantering

Processen vid ändring av anmälan vid registrering i deklarantens bokföring och vid kompletterande deklaration

Här kan du läsa om hur du ska göra för att ändra i en anmälan eller i en kompletterande deklaration vid registrering i deklarantens bokföring.

Det händer att du kan behöva ändra i en anmälan av varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring eller kompletterande deklaration efter att du har skickat in den. Ändringen hanteras på olika sätt beroende på hur långt i processen hanteringen av anmälan respektive tulldeklarationen har kommit och vilken status som anmälan eller tulldeklarationen har:

 • Från det att en anmälan har skickats in och har fått status ingiven kan ändring göras av uppgifterna i anmälan.
 • När en anmälan har status frigjord hanteras ändringen enligt processen som beskrivs på den här sidan förutsatt att den kompletterande deklarationen inte har skickats in och fått status ingiven.
 • Efter det att en kompletterande deklaration har fått status ingiven kan en ansökan om ändring av den kompletterande deklarationen skickas in.
 • Det går inte att ansöka om ändring i anmälan efter att den kompletterande deklarationen har fått status ingiven.
 • När en kompletterande deklaration har status kompletterad hanteras ändring enligt processen som beskrivs på den här sidan.
 • En tulldeklaration som har status ogiltigförklarad kan inte ändras. Skulle du skicka in en ansökan om ändring till en sådan deklaration kommer ansökan att avvisas.

Processen för att ändra i en anmälan som har status frigjord eller en kompletterande deklaration som har status kompletterad

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en ansökan om ändring av en tulldeklaration eller en anmälan. Under bilden kan du läsa beskrivningar av roller och av vad som sker i varje steg.

Med tulldeklaration avses här:

 • en kompletterande deklaration som har status kompletterad.

Med anmälan avses här:

 • en anmälan efter registrering i deklarantens bokföring som har status frigjord.
1: Ansökan om ändring. 2: Tar emot ansökan. 3: Kopplar ansökan om ändring till ärende. 4: Får status ingiven. 5: Hanterar ansökan om ändring. 6: Tar emot meddelande och kompletterar eventuellt ärendet. 7: Övervägande samt slutligt beslut om att tillåta eller avslå ansökan om ändring. 8: Tar emot övervägande och slutligt beslut om ansökan om ändring. 9: Information om ändringenFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Roller

Deklarant – den person som upprättar en tulldeklaration genom registrering i sin egen bokföring.

Deklaranten ska inge en anmälan om varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring och ska inge en kompletterande deklaration. Det är även deklaranten som inger en ansökan om ändring av anmälan vid registrering i deklarantens bokföring eller av den kompletterande deklarationen.

Deklaranten kan agera i egenskap av tillståndshavare eller anlita ett direkt ombud med eget tillstånd till EIR för att anmäla varornas ankomst samt inge kompletterande deklaration efter anmälan. En förutsättning för att ett direkt ombud ska kunna få tillstånd till EIR är att ombudet har direktåtkomst till deklarantens bokföring.

Vid registrering i deklarantens bokföring är deklarant i anmälan samma som deklarant i tulldeklarationen.

Tullverket kommunicerar med deklaranten oavsett om kommunikationen sker direkt med deklaranten eller via deklarantens ombud.

Beskrivning av processen

1. Ansökan om ändring

Deklaranten upprättar en ansökan om ändring och skickar den digitalt till Tullverket. En ansökan om ändring har samma format som en anmälan eller en tulldeklaration och innehåller samma antal uppgifter. Den ska även innehålla samma LRN-nummer som den anmälan eller den tulldeklaration som du vill ändra.

2. Tar emot ansökan

Tullverket tar emot ansökan om ändring och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnade. Om det finns felaktigheter stoppas ansökan och ett meddelande om att ansökan inte kan tas emot skickas till deklaranten. Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att ansökan om ändring är mottagen till deklaranten.

3. Kopplar ansökan om ändring till ärende

I nästa steg kontrollerar Tullverkets system att anmälan eller tulldeklarationen har rätt status för att ändras. Det görs även kontroller att uppgifterna stämmer med giltiga tillstånd.

Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till deklaranten med de fel som påträffats (mottagen med fel). Deklaranten har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in ansökan om ändring på nytt. När ansökan om ändring är komplett kopplas den till den befintliga anmälan eller tulldeklarationen. Kopplingen görs genom LRN-numret.

4. Får status ingiven

Ett digitalt meddelande skickas till deklaranten med status ingiven.

5. Hanterar ansökan om ändring

Tullverket kontrollerar uppgifterna i ansökan om ändring för att avgöra om det finns skäl att inte tillåta ändringen.

Tullverket hanterar alltid den senast inkomna ändringsansökan. Skulle det därför redan finnas en ändringsansökan på samma ärende, som har skickats in men ännu inte beslutats, kommer Tullverket inte att ta hänsyn till denna första ansökan. Ett meddelande om detta skickas då till deklaranten.

Tullverket skickar vid behov ut en begäran om styrkande handlingar till deklaranten.

6. Tar emot meddelande och kompletterar eventuellt ärendet

Deklaranten tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att till exempel begära in styrkande handlingar.

Om Tullverket har bedömt att styrkande handlingar behöver kontrolleras ska dessa skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning handling. Länk till e-tjänsten finns med i det meddelande som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

7. Övervägande samt slutligt beslut om att tillåta eller avslå ansökan om ändring

Slutligen fattas beslut om att tillåta eller avslå ansökan om ändring.

 • Om Tullverket ser att ansökan om ändring kommer att behöva avslås skickas ett övervägande om detta till deklaranten i ansökan om ändring och denne får då 30 dagar på sig att inkomma med ett yttrande.
 • Om ändringsansökan avslås, efter att deklaranten i ansökan om ändring har haft möjlighet att yttra sig, kommer processen att avslutas utan att några ändringar görs. Ett avslagsbeslut skickas till deklaranten i ansökan om ändring.
 • Om ändringsansökan tillåts efter yttrande kommer ett beslut att skickas till deklaranten i ansökan om ändring.

8. Tar emot övervägande och slutligt beslut om ansökan om ändring

 • Om Tullverket tillåter ansökan om ändring tar deklaranten emot ett nytt beslut baserat på de ändrade uppgifterna.
 • Om Tullverket ser att ansökan om ändring kommer att behöva avslås tar deklaranten emot ett övervägande om detta. Denne får då 30 dagar på sig att inkomma med ett yttrande.
 • Om Tullverket avslår ansökan om ändring efter att deklaranten har haft möjlighet att yttra sig, kommer ett avslagsbeslut att tas emot.
 • Om ändringsansökan tillåts efter yttrande kommer ett beslut att tas emot av deklaranten.

9. Information om ändringen

I de fall ändringen tillåts och ändringen påverkar uppgifterna i ett tidigare medgivande om utlämning eller bortförande meddelas lagerhavaren om detta genom ett uppdaterat meddelande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)