Tullverket

Framtida tullhantering

Processen vid ändring av en förenklad eller kompletterande deklaration

Här kan du läsa om hur du ska göra för att ändra i en förenklad eller kompletterande deklaration som du har skickat in enligt den nya importprocessen.

Det händer att du kan behöva ändra i en förenklad deklaration efter att du har skickat in den. Ändringen hanteras på olika sätt beroende på hur långt i processen du har kommit och vilken status din tulldeklaration har:

 • Från det att en förenklad deklaration har skickats in och har fått status ingiven kan rättningar göras av uppgifterna i tulldeklarationen.
 • Efter det att en förenklad deklaration har fått status godtagen ska en ansökan om ändring av tulldeklarationen skickas in.
 • När en förenklad deklaration har status frigjord hanteras ändringen enligt processen som beskrivs på den här sidan, förutsatt att den kompletterande deklarationen inte har skickats in och fått status ingiven.
 • Efter det att en kompletterande deklaration har fått status ingiven kan en ansökan om ändring av den kompletterande deklarationen skickas in.
 • Det går inte att ansöka om ändring i den förenklade deklarationen efter att den kompletterande deklarationen har fått status ingiven.
 • När en kompletterande deklaration har status kompletterad hanteras ändringar enligt processen som beskrivs på den här sidan.
 • En tulldeklaration som har status ogiltigförklarad kan inte ändras. Skulle du skicka in en ansökan om ändring till en sådan deklaration kommer ansökan att avvisas.

Processen för att ändra i en förenklad deklaration som har statusen frigjord eller en kompletterande deklaration som har statusen kompletterad

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en ansökan om ändring av en tulldeklaration. Under bilden kan du läsa beskrivningar roller och av vad som sker i varje steg.

Med tulldeklaration avses här

 • en förenklad deklaration som har status frigjord
 • en kompletterande deklaration som har status kompletterad.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

Roller

Deklaranten är den person som inger en tulldeklaration i eget namn eller den person i vars namn en sådan deklaration inges.

I den här processen benämns deklaranten ”deklarant i ansökan om ändring”.

Beskrivning av processen

1. Ansökan om ändring av en tulldeklaration

Deklaranten upprättar en ansökan om ändring och skickar den digitalt till Tullverket. En ansökan om ändring har samma format som en tulldeklaration och innehåller samma antal uppgifter. Den ska även innehålla samma LRN-nummer som den tulldeklaration du vill ändra.

2. Tar emot ansökan

Tullverket tar emot ansökan om ändring och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

 • Om det finns felaktigheter stoppas ansökan och ett meddelande om att ansökan inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten.
 • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att ansökan är mottagen tillbaks till deklaranten.

3. Kopplar ansökan om ändring till ärende

I nästa steg kontrollerar Tullverkets system att tulldeklarationen har rätt status för att ändras. Det görs även kontroller att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om det används en varukod som inte finns upptagen i tulltaxan, skickas ett meddelande till deklaranten med de fel som påträffats (mottagen med fel). Deklaranten har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in ansökan om ändring på nytt. När ansökan om ändring är komplett kopplas den till den befintliga tulldeklarationen. Kopplingen görs genom LRN-numret.

4. Får status ingiven

Ett digitalt meddelande skickas till deklaranten med status ingiven.

5. Hanterar ansökan om ändring

Tullverket kontrollerar uppgifterna i ansökan om ändring för att avgöra om det finns skäl att inte tillåta ändringen.

Tullverket hanterar alltid den senast inkomna ändringsansökan. Skulle det därför redan finnas en ändringsansökan på samma ärende, som har skickats in men ännu inte beslutats, kommer Tullverket inte att ta hänsyn till denna första ansökan. Ett meddelande om detta skickas då till deklaranten.

Tullverket skickar vid behov ut en begäran om styrkande handlingar till deklaranten i tulldeklarationen.

6. Tar emot meddelande och kompletterar eventuellt ärendet

Deklaranten tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att till exempel begära in styrkande handlingar.

Om Tullverket har bedömt att styrkande handlingar behöver kontrolleras ska dessa skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning handling. Länk till e-tjänsten finns med i det meddelande som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

7. Övervägande samt slutligt beslut om att tillåta eller avslå ansökan om ändring

Slutligen fattas beslut om att tillåta eller avslå ansökan om ändring.

 • Om ändring av den kompletterande deklarationen tillåts och påverkar de uppgifter som ligger till grund för fastställande av tull, skatt och andra avgifter görs ett nytt fastställande av tull, skatt och avgifter, baserat på de ändrade uppgifterna. Ett nytt beslut skickas ut.
 • Om Tullverket ser att ansökan om ändring kommer att behöva avslås skickas ett övervägande om detta till deklaranten i ansökan om ändring och denne får då 30 dagar på sig att inkomma med ett yttrande.
 • Om ändringsansökan avslås, efter att deklaranten i ansökan om ändring har haft möjlighet att yttra sig, kommer processen att avslutas utan att några ändringar görs. Ett avslagsbeslut skickas till deklaranten i ansökan om ändring.
 • Om ändringsansökan tillåts efter yttrande kommer ett beslut att skickas till deklaranten i ansökan om ändring.

8. Tar emot övervägande och slutligt beslut om ansökan om ändring

Deklaranten i ansökan om ändring tar emot övervägande och slutligt beslut om ansökan om ändring.

9. Information om ändringen

I de fall ändringen tillåts och den påverkar uppgifterna i ett tidigare medgivande om utlämning eller bortförande meddelas lagerhavaren om detta genom ett uppdaterat meddelande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)