Tullverket

Remissvar 2012

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2012

Remiss av promemoria om begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (STY 2012-838/Fi2012/4343)PDF 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-12-20

Förslag om ändringar i växtskyddslagen (Ds 2012:38)PDF
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-12-12

Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-12-11

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (Ds 2012:40)PDF 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-12-07

Ändring av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 261-2) om information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6§ andra stycket RättegångsbalkenPDF
Mottagare: Rikspolisstyrelsen
Datum: 2012-11-22

Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar (SOU 2012:57)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-11-19

Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden – Genomförande av EU:s tolknings- och översättningsdirektiv (SOU 2012:49)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-11-20

Estetiska behandlingar - förslag till rättslig reglering m. m.PDF
Mottagare: Socialstyrelsen
Datum: 2012-11-14

Nya påföljder (SOU 2012:34)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-11-09

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-10-30

Sekretess i det internationella samarbetet (Ju2012/5900/L6)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-10-26

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (STY 2012-680)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-10-16

Förslag till nationell tillämpning av EU:s timmerförordning (STY 2012-526)PDF
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-10-01

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29)PDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2012-09-26

Departementspromemorian (Ds 2012:22) Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål – Tillträde till det andra tilläggsprotokolletPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-09-21

Svenskt genomförande av RoHS-direktivet 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkterPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-09-21

Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstranporterPDF
Mottagare: Naturvårdsverket
Datum: 2012-09-19

Förslag om allokering av nummer 113 13PDF
Mottagare: Post- och telestyrelsen
Datum: 2012-09-07

En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare (Ds 2012:29)PDF
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-08-27

Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål
Mottagare: Post- och telestyrelsen
Datum: 2012-08-23

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål
Mottagare: Post- och telestyrelsen
Datum: 2012-08-23

Utkast till handbok om hemliga tvångsmedelPDF
Mottagare: Åklagarmyndigheten
Datum: 2012-08-17

Promemorian En ny tidsbegränsad vapenamnestiPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-08-15

Förslag till EU förordning om fartygsåtervinningPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-07-12

Promemorian Beskattning av tillsatser i motorbränslePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-07-03

Promemorian Organisering av icke-spridningsfrågor på myndighetsnivåPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-07-03

Yttrande om betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-07-04

Tullverkets yttrande över departementspromemorian (Ds 2012:16)PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2012-07-02

Internationell uppförandekod om gränsöverskridande transporter av radioaktivt metallskrot och halvfabrikatPDF
Mottagare: Strålsäkerhetsmyndigheten
Datum: 2012-06-27

Snabbare betalningar SOU 2012:11PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-06-27

Rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjuren SOU:2012:22PDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-06-27

Delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36)PDF 
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2012-06-26

Penningtvätt - kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-06-26

Utredningen om kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)PDF
Mottagare: Utbildingsdepartementet
Datum: 2012-06-04

Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukterPDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2012-05-23

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:XX) om handel med sprutor och kanylerPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2012-05-11

Promemorian Vissa skattefrågor inför budget- propositionen för 2013PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-05-03

Promemorian En ny lag om beredskapslagring av oljaPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2012-05-03

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikreglerPDF
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2012-04-25

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotikaPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2012-04-17

Promemoria om omvänd skatteskyldighet för mervärdesskatt vid handel med visst skrot (Fi2007/4082)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-04-16

Betänkandet (SOU 2011:7) Transporter av frihetsberövade och Statskontorets rapport (2011:28) Transporter av frihetsberövade – En konsekvensanalysPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-04-16

Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-04-10

Promemorian Sekretess för uppgifter i utländska databaserPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-04-02

Promemorian Överklagande av Tullverkets vitesföreläggandenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-04-02

Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna (KOM(2012) 10 slutlig)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-03-28

Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (Ds 2011:43)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-03-16

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM(2012) 11 slutlig)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-02-28

Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst (Ds 2011:44) PDF 
Bilaga – Förstärkt integritetsskydd vid signalspaningPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-02-24

Promemoria med förslag till ny kustbevakningsdataförordningPDF 
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2012-02-07

Kommissionens förslag till förordning om en europeisk hav- och fiskerifond på KOM (2011) 408 slutligPDF 
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-02-06

Yttrande över remiss avseende ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika, (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika samt (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk spritPDF
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2012-01-25

Förslag till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning KOM(2011) 593 slutligPDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-01-12

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag (Ju2011/7462/L2)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-01-10

Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000