Tullverket

Tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, rederier

Rederier kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Tillståndskod: EUETD

För sjötransporter gäller denna förenkling endast för hamnar inom EU (unionstransitering). Ansökan görs generellt i den medlemsstat där du har din huvudsakliga bokföring. Det innebär att du enbart ska ansöka om tillståndet i ett land men att den ansökan kan omfatta hamnar i flera olika länder. Länderna anges i ansökningsblanketten tillsammans med bifogad blankett där kontaktuppgifter till eventuella agenter i andra länder framgår. Eftersom sjötransporter anses som ett säkert transportsätt så behöver du inte ställa någon garanti för dessa transiteringar.

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska genomföra ett betydande antal sjötransporter mellan hamnar i unionen.
 • Företaget ska kunna visa att de kan säkerställa att uppgifterna i det elektroniska transportdokumentet finns tillgängliga för tullmyndigheten både vid avgångshamnen och vid destinationshamnen och att dessa uppgifter är desamma vid båda dessa tullmyndigheter.
 • Företaget ska vara etablerat inom en fördragsslutande parts territorium.
 • Företaget ska regelbundet använda förfarandet för unionstransitering/förfarandet för gemensam transitering.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om bokförings- och logistiksystem i artikel 39 b i tullkodexen.
  Läs om bokföringskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 • Fram tills det har tagits fram ett digitalt meddelande, som möjliggör för den ekonomiska aktören att skicka uppgifterna direkt till Tullverket, ska företaget möjliggöra för Tullverket att få tillgång till uppgifterna i företagets system. På vilket sätt detta ska ske beslutas vid tillståndsgivningen.


Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

 • Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 89.8 d och 233.4 e
 • Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artikel 200
 • Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 302.2 c, 313.3 och 319–332
 • Övergångsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 2016/341, av den 17 december 2015) artikel 53

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000