Tullverket

Kriterier för AEO-status

Här följer en beskrivning på AEO-kriterier, det vill säga en rad villkor som måste uppfyllas för att man ska få AEO-status (godkänd ekonomisk aktör).

En AEO-status kan ges till en ekonomiskt operatör som uppfyller följande kriterier:

  1. frånvaro av alla former av allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska verksamhet
  2. en hög grad av kontroll över dennes transaktioner och av varuflödet, genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga tullkontroller
  3. ekonomisk solvens. 

och beroende på typ av tillstånd:

  1. praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den verksamhet som utförs (AEOC)
  2. lämpliga säkerhets- och skyddsnormer (AEOS). 

Nedan följer en närmare beskrivning av kriterierna. Kriterierna återfinns i artikel 39 a-e i tullkodex.

1. Efterlevnad

Tullkodex artikel 39 a

Företaget och de personer som ansvarar för företaget får inte ha gjort sig skyldiga till några allvarliga eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skatteregler under de senaste tre åren. Den sökande ska inte heller ha dömt för några allvarliga brott som rör dennes ekonomiska verksamhet.

Om den sökande har varit etablerad i mindre än tre år, bedömer vi efterlevnaden på grundval av de uppgifter och den information som finns tillgänglig. Detsamma gäller om de personer som har kontroll över det sökande företagets förvaltning är etablerade eller har sitt säte i ett tredjeland, bedöms deras efterlevnad av reglerna på grundval av de uppgifter och den information som finns tillgänglig.

2. Bokförings- och logistiksystem

Tullkodex artikel 39 b

Företaget bör ha ett redovisningssystem som stämmer överens med de allmänt accepterade redovisningsprinciper som används i den medlemsstat där redovisningen sker. Tullbokföringen ska vara integrerad i bokföringssystem eller möjliggör dubbelkontroller med den information som finns bokföringssystemet. Systemet ska vara sådant att det underlättar revisionsbaserade tullkontroller.

För att genomföra de nödvändiga kontrollerna behöver Tullverket fysisk eller elektronisk tillgång till företagets bokföringssystem, och när så är lämpligt, transportregister. Företaget ska ha ett logistikredovisningssystem som skiljer mellan unionsvaror och andra varor. Dessutom ska ett ärende gå att följa från det att ordern har kommit in till att betalning har skett.

3. Ekonomisk solvens

Tullkodex artikel 39 c

Med erkänd ekonomisk solvens menas en god ekonomisk ställning som är tillräcklig för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden, med hänsyn till affärsverksamhetens slag. Har företaget varit etablerat i mindre än tre år, bedöms den ekonomiska solvensen på grundval av de uppgifter och den information som finns tillgänglig.

4. Kompetens

Tullkodex artikel 39 d

Företaget ska kunna visa kompetens inom tullområdet. Detta kan ske antingen genom praktisk erfarenhet eller genom utbildning. Den sökande får själv välja vilket kriterium man vill uppfylla. Företaget kan välja att själv uppfylla kriteriet alternativt att den person som tar hand om företagets tullfrågor uppfyller kriteriet. Väljer företaget att anlita till exempel ett ombud som hanterar dess tullhantering kan denna person uppfylla kriteriet.

5. Säkerhet och skydd

Tullkodex artikel 39 e

Företagets policy ska visa en hög nivå av medvetenhet om säkerhets- och skyddsåtgärder, både internt och i affärsrelationer med kunder, leverantörer och externa konsulter. Den sökande ska ha bland annat ha lämpliga åtgärder för att förhindra att obehöriga får tillträde till anläggningarna samt har ett fungerade skalskydd och områdesskydd.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)