Tullverket

Tillstånd till slutanvändning

Om den vara du importerar ska användas för ett särskilt ändamål eller inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning som kan ge dig tullnedsättning eller tullbefrielse.

Tillståndskod: EUEUS

Den som har tillstånd för slutanvändning kan, när en vara övergår till fri omsättning, få befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning. Observera att varorna står under tullövervakning ända tills de hänförs till den föreskrivna slutanvändningen eller tills förfarandet har avslutats på något annat godtagbart sätt. Du som tillståndshavare ska alltid lämna in en avräkningsnota inom 30 dagar från avslutningsdatum.

Läs mer om slutanvändning.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt.
 • För att täcka en tullskuld eller andra avgifter som kan behöva betalas för varor som har hänförts till förfarandet för slutanvändning, ska företaget ha ett tillstånd till samlad garanti. Den samlade garantin ska omfatta slutanvändning, och det tillståndet ska finnas innan företaget kan ansöka om tillstånd till slutanvändning.
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 • Företaget ska hålla en lämplig bokföring i en form som godkänns av tullmyndigheten. Det är viktigt att det finns spårbarhet i bokföringen.

Spårbarhet innebär att du ska kunna redovisa varans flöde i ett affärssystem. Det kan exempelvis göras genom

 • inköpsorder
 • godsmottagning
 • uppläggning på lager
 • uttag
 • bokföring av fakturan
 • upprättande av tulldeklaration
 • betalning av tullräkning.

Så här ansöker du

Ansök via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets e‑tjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Du måste vara behörig

För att nå webbformuläret måste du och ditt företag göra följande:

 1. Företaget måste skaffa behörighet till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.
 2. Du måste ha en personlig inloggning som du får av företagets behörighetsadministratör.
 3. Företagets behörighetsadministratör måste ge dig behörighet till e‑tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering genom att kryssa i den i din profil.

Det är många som ansöker om behörigheter, tänk därför på att vara ute i god tid innan du ska ansöka om ditt tillstånd.

Läs mer och ansök om behörighet till e‑tjänsterna.

Ansök direkt i deklarationen

Du kan även ansöka direkt i tulldeklarationen när varorna ska hänföras till förfarandet för slutanvändning och avsikten är att helt hänföra varorna till den aktuella slutanvändningen. Tillståndet beviljas då genom att varorna frigörs för förfarandet. Du kan bara använda individuell garanti när du ansöker om tillstånd direkt i tulldeklarationen.

Ansök om att få använda likvärdiga varor och överföring av rättigheter och skyldigheter

När du ansöker om tillstånd till slutanvändning kan du samtidigt ansöka om

 • att få använda likvärdiga varor
 • att få överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person som uppfyller villkoren för förfarandet för slutanvändning.

Likvärdiga varor

Likvärdiga varor är unionsvaror som används istället för importerade varor som hänförts till förfarandet. Likvärdiga varor ska normalt omfattas av samma åttasiffriga KN-nummer och ha samma handelskvalitet och tekniska egenskaper som de varor de ersätter. Undantag från detta kan förekomma. De särskilda bestämmelser som anges i bilaga 71-04 till kompletteringsförordningen ska gälla för varor som avses i den bilagan.

Kompletteringsförordningen, läs mer i bilaga 71-04.

Användning av likvärdiga varor får inte tillåtas i något av följande fall:

 • om det skulle medföra oberättigade fördelar i fråga om importtull eller när det föreskrivs i unionslagstiftning
 • om de likvärdiga varorna som ska hänföras till slutanvändning  skulle omfattas av en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller en tilläggstull vid en eventuell övergång till fri omsättning
 • i fråga om varor eller produkter som är genetiskt modifierade eller innehåller beståndsdelar som har modifierats genetiskt
 • när varorna ska förflyttas med överföring av rättigheter och skyldigheter
 • vid ansökan om tillstånd i tulldeklarationen.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter får helt eller delvis överföras till en annan person som uppfyller villkoren för förfarandet. Tullverket avgör huruvida en överföring av rättigheter och skyldigheter får ske och fastställer villkoren för överföringen i tillståndet. Det finns två olika typer av överföring att göra, delöverföring och full överföring.

Läs mer om överföring av rättigheter och skyldigheter.

Du kan ansöka om att få överföra rättigheter och skyldigheter efter det att ditt tillstånd för slutanvändning har beviljats. Använd då någon av ansökningsblanketterna nedan. Det är olika blanketter beroende på om du ansöker om delöverföring eller full överföring. Vid full överföring ska också mottagaren lämna en begäran om överföring på en särskild blankett.

Ansökan om delöverföring – avsändare

Vid delöverföring behöver mottagaren av varorna inte ha något eget tillstånd men ska uppfylla alla villkoren för slutanvändningen. Det är fortfarande tillståndshavaren som har ansvaret för att förfarandet avslutas korrekt och som lämnar in avräkningsnotan.

Ladda ner blanketten Ansökan om delöverföring av rättigheter och skyldigheter.PDF

Ansökan om full överföring – avsändare

Full överföring kan du använda om du som tillståndshavare vill kunna avsluta förfarandet med en avräkningsnota redan när överföringen är bekräftad. Du som sänder varorna behöver då tillstånd till full överföring.

Ange Eori-nummer eller namn och adress på den mottagande parten om du känner till dem vid det tillfälle du skickar in ansökan.

Mottagaren måste dels ha en beviljad begäran om överföring, dels ha ställt en garanti.

Ladda ner blanketten Ansökan om full överföring av rättigheter och skyldigheter.PDF

Begäran om full överföring – mottagare

Du som vill köpa eller ta över varor som importerats under förfarandet slutanvändning kan skicka in en begäran om överföring på blanketten nedan. Dessutom behöver du ställa garanti för det värde eller den kvantitet du beräknar att ta emot. Du behöver inte ha något eget tillstånd till slutanvändning.

Om du inte har uppgifter om Eori-nummer eller namn och adress för den avsändande parten behöver du inte ange dessa.

Ladda ner blanketten Begäran om TORO i egenskap av mottagare av varor under förfarandet slutanvändning.PDF


Om du vill överföra rättigheter och skyldigheter till flera mottagare ska du lämna en ansökningsblankett per mottagare, om det inte är samma rättigheter och skyldigheter du vill överföra till samtliga. Finns din mottagare i ett annat EU-land behöver du ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat.

När överföring av rättigheter och skyldigheter sker ska samtliga villkor som föreskrivs i tillståndet för slutanvändning tillämpas. Dessa villkor, till exempel tidsfristen för att avsluta ett förfarande, kan inte ändras med överföring av rättigheter och skyldigheter.

Om överföringen har beviljats framgår det i tillståndet för slutanvändning. Se fält 8/8 i ditt tillstånd. Förutsättningarna med vilka överföringen kan genomföras redovisas separat i en bilaga för respektive mottagare, så att denna bilaga kan ges för kännedom till den mottagande parten.

När varor förflyttas med tillämpning av överföring av rättigheter och skyldigheter är det vissa uppgifter som den som överför och den som mottar överföringen måste delge varandra. Med varje sändning som förflyttas ska det finnas dokumentation.

Läs mer om att dokumentera förflyttningar.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 2. Tillståndet gäller mellan det startdatum och den sista giltighetsdag som framgår av tillståndet.
 3. Tiden för avslut ska följas.
 4. Tillståndet har verkan i den medlemsstat eller de medlemsstater som anges i tillståndet.
 5. Tillståndet gäller endast för de berörda platser för användning som anges i beslutet.
 6. Om tillståndet medger eller inte medger överföring av rättigheter och skyldigheter framgår av tillståndet.
 7. Om tillståndet omfattar eller inte omfattar likvärdiga varor framgår av tillståndet.
 8. Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. Därför är det viktigt att bevaka så att varukoder inte förändras under tillståndets giltighetstid.
 9. Tillståndet gäller för det varuvärde och den kvantitet som står angivet. Det finns möjlighet att begära utökning i tillståndet om du märker att värde och kvantitet riskerar att överskridas.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Giltighetstiden för tillståndet

Startdatum

Om du begär att tillståndet ska börja gälla en viss dag kan Tullverket besluta om detta startdatum. Annars börjar tillståndet gälla från och med den dag då du mottar beslutet.

Ett tillstånd med retroaktiv verkan kan beviljas  om samtliga av de förutsättningarna som anges i artikel 211.2 i tullkodex är uppfyllda. Om Tullverket beviljar ett tillstånd med retroaktiv verkan ska tillståndet i regel få verkan tidigast den dag då ansökan godtogs. Undantag gäller bland annat för ansökan om förnyelse av ett tillstånd.

Har du fått tillstånd med retroaktiv verkan kan du inte få ett nytt tillstånd till slutanvändning med retroaktiv verkan inom 3 år.

Sista giltighetsdag

Tillståndets giltighetstid får inte överstiga fem år från den dag då tillståndet får verkan. Giltighetstiden får inte överstiga tre år om tillståndet gäller känsliga varor och produkter som avses i bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen.

Kompletteringsförordningen, läs mer i bilaga 71-02.

Ansökan om tillstånd på grundval av en tulldeklaration

Ett tillstånd som Tullverket beviljat genom att godta din deklaration för import, gäller bara för varorna i den specifika importsändningen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering