Tullverket

Avräkningsnota vid aktiv förädling

När du avslutar förfarandet aktiv förädling måste du lämna en avräkningsnota där du redovisar vad som har hänt med alla varor du har anmält till förfarandet.

Du ska lämna en avräkningsnota per importtulldeklaration. Först när avräkningsnotan har kommit in till Tullverket kan vi avsluta den aktiva förädlingen och frigöra en eventuellt ställd garanti.

När ska jag lämna avräkningsnotan?

Du ska lämna avräkningsnotan inom 30 dagar efter utgången av tiden för avslutning. Tiden för att avsluta förfarandet (Avsl dag) framgår av ”utskrift ärende” som du kan skriva ut via Tullverkets tjänster för företag.

Exempel
Om tiden för att avsluta förfarandet är 6 månader innebär det att en importsändning med taxebestämmande dag den 1 maj ska lämnas in till Tullverket senas den 1 december.

Observera att Tullverket inte skickar ut någon påminnelse om att avräkningsnotan ska lämnas.

Om du inte skickar in avräkningsnotan i tid debiteras avgifterna när tidsfristen 30 dagar har gått ut. Tullverket skickar i samband med detta ut en tullräkning som innehåller en beslutsmotivering till debiteringen.

Vad ska avräkningsnotan innehålla?

Avräkningsnotan ska bland annat innehålla följande uppgifter:

  • tillståndshavare och organisationsnummer
  • tillståndsnumret
  • vid ansökan om tillstånd direkt i importdeklarationen motsvarar tull-id för din importdeklaration ditt tillståndsnummer
  • importdeklarationens tull-id
  • mängden importvaror
  • importvarornas varukod (KN-nummer), tullsats och tullbelopp
  • exportdeklarationernas tull-id
  • slag och mängd av den förädlade produkten
  • avkastningsgraden.  

Dessutom ska du lämna en försäkran där du intygar att:

"ursprungsintyg inte utfärdats eller upprättats eller kommer att utfärdas eller upprättas för någon i ärendet upptagen förädlingsprodukt i fall då detta utgör hinder för återbetalning eller befrielse från importtull enligt avtal som gemenskapen slutit med vissa tredje länder".

Observera att varucertifikat A.TR. inte heller får utfärdas eller ha utfärdats eftersom det då krävs att exportvaran är i fri omsättning enligt avtal mellan EU och Turkiet.

Avräkningsnota till aktiv förädlingPDF

Avräkningsnota, exempel på ifylld avräkningsnotaPDF

Redovisning av avräkningsnotaPDF

Redovisning av avräkningsnota, exempel på ifylld listaPDF

ImportlistaPDF

Importlista, exempel på ifylld importlistaPDF

ExportlistaPDF

Exportlista, exempel på ifylld exportlistaPDF 

Återbetalningskrav, aktiv förädlingPDF

Återbetalningskrav, exempel på ifyllt återbetalningskravPDF

MaterialåtgångslistaPDF

Uppdaterad: 2020-05-27


4000