Tullverket

GSP


GSP - det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna

Ursprungsregler:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

Artiklarna 37, 41-52PDF i kompletteringsförordningen, definition av begreppet ursprungsprodukter

Artiklarna 60, 70-112PDF i genomförandeförordningen

Bearbetningslista finns  i bilaga 22-03.PDF

Kumulation:

Artiklarna 53-57PDF i kompletteringsförordningen

Bilateral kumulation

Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet i vissa fall

Regional kumulation under vissa villkor

Information om material som inte omfattas av regional kumulation finns i bilaga 22-04PDF och förteckning över behandlingar som är uteslutna från regional kumulation (textilprodukter) finns i bilaga 22-05PDF.

Varuomfattning:

Bilaga IIPDF, IIIPDF, IVPDF till förordning 978/2012 (förmånsordningar)

Bilaga VPDF, VIPDF, IXPDF till förordning 978/2012 (avdelningar - produkter som ingår i de ordningar som avses i artikel 1.2 a och b. Observera undantag, se bilagan nedan)

BilagaPDF till förordning 2019/249 (förteckning över länder och avdelningar som överskrider gränsvärdena i bilaga VI till förordning 978/2012)

Ursprungsintyg:

Ursprungsförsäkran eller i vissa fall GSP-certifikat Form A om dessa är utfärdade innan årsskiftet 2021 och används inom giltighetstiden.

Ursprungsförsäkran kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen.

En exportör kan bli registrerad (registrerad exportör, Rex) för att upprätta ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas värde.

Förlagor för Rex-ansökan finns i bilaga 22-06PDF för exportörer i GSP-länderna och i bilaga 22-06APDF för exportörer i EU.

Förlagor för ursprungsintygen finns i bilagorna 22-07PDF  (Ursprungsförsäkran) och  22-08PDF(Ursprungscertifikat GSP form A). I bilaga 22-19PDF finns instruktioner för upprättande av ersättningsursprungscertifikat A.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

Värdegränser:

Ursprungsförsäkran 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

10 månader för GSP-certifikat form A
12 månader för ursprungsförsäkran

Avtal:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012PDF (EUT L 303, 2012) av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008. Den nya GSP-förordningen (978/2012) tillämpas fr.o.m. den 20 november 2012. De beslut som tagits under 2013 om tullförmåner som ska beviljas eller tas bort med stöd av förordning nr 978/2012 börjar tillämpas tidigast från och med den 1 januari 2014. Ändring i förordning 978/2012 är inarbetade enligt förordning 1421/2013 (EUT L 355, 2013), förordning 1/2014 (EUT L 1, 2014) och förordning 2016/79 (EUT L 17, 2016).

Läs mer om förändringarna inom GSP.

Ensidigt förmånsåtagande
_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: GSP-certifikat Form A får bara användas om de är utfärdade innan årsskiftet 2021 och används inom giltighetstiden.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000