Tullverket

Ghana

Ursprungsregler:

Det finns inga ursprungsregler i avtalet utan parterna har enats om att använda ursprungsreglerna i AVS, rådets förordning (EU) 2016/1076, bilaga IIPDF vid export från Ghana. Vid export från EU gäller inte avtalet än.

Kumulation:

Full kumulation med EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT, AVS och Sydafrika) (med undantag för varor nämnda i tillägg 7PDF, tillägg 10PDF och tillägg 11PDF) i rådets förordning (EU) 2016/1076.

Varuomfattning:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10-13PDF och bilaga 1PDF och 2PDF.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Inledande avtalPDF om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2016/1850, EUT L 287, 2016PDF

Avtalet tillämpas provisoriskt från 15 december 2016, EUT L 340, 2016PDF.


Uppdaterad: 2020-01-28


4000