Tullverket

Tillstånd till betalningsanstånd

Betalningsanstånd innebär att du betalar tull och eventuella andra skatter och avgifter i efterhand. Du får anstånd med betalningen upp till 30 dagar.

Tillståndskod: EUDPO

Tullverket skickar ut en tullräkning 11 dagar före förfallodagen men anståndstiden börjar räknas redan från det att varorna lämnas ut. Observera att angivet belopp ska vara bokfört hos Tullverket den dagen. Tullräkningen är en underrättelse som anger belopp att betala.

Tillstånd till betalningsanstånd ersätter det tidigare kredittillståndet. Den som idag har ett kredittillstånd kan fortsätta att använda det till dess Tullverket tar kontakt med er och efter prövning ersätter kredittillståndet med ett tillstånd till betalningsanstånd.

Grundkrav för att söka tillstånd till betalningsanstånd

 1. Företaget ska bedriva eller planera att starta import- eller exportverksamhet.
 2. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma och utländska bolag).
 3. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 

Vid en tullskuld som överstiger 1 000 euro tillkommer även följande krav:

 1. företaget ska vara etablerat i EU
 2. företaget måste ställa en garanti.

Krav på garanti

För att beviljas tillstånd till betalningsanstånd är det obligatoriskt att ställa garanti i de fall den aktuella tullskulden överstiger 1000 euro. Ansöker du om betalningsanstånd för flera sändningar behöver du ställa en samlad garanti.

Garantin ska täcka det belopp som krediten kan uppgå till. Vi beräknar storleken på garantin utifrån de tullavgifter (tull och andra avgifter) ditt företag har under en period om två månader. Om företaget inte är momsregistrerat hos Skatteverket kan Tullverket behöva kräva säkerhet även för moms.

Garantialternativ

Tullverket godkänner följande former av garanti: 

 1. borgensförbindelse 
 2. insättning på Tullverkets bankkonto (kontant deposition) 
 3. pantsättning av ett spärrat konto.

Tullverket omprövar löpande de ställda garantierna. Om företagets verksamhet ändras på ett sätt som kan påverka garantins storlek ska detta meddelas Tullverket. Vi omprövar också på eget initiativ storleken på garantin och har rätt att hålla kvar en garanti så länge en tullskuld kan uppstå.

Läs och ansök om samlad garanti.

Alternativ till pappersfaktura

Nedanstående är exempel på alternativ till pappersfaktura:

 1. Tullverkets e‑tjänster
 2. E-tullräkning
 3. Mina meddelanden

Läs om på vilka sätt du kan betala tullräkningen.

Möjligt att anlita ett tullombud

Om företaget inte har tillstånd till betalningsanstånd kan ett tullombud – med tillstånd till betalningsanstånd – ta på sig betalningsskyldigheten. Tullombudet måste ange på varje tulldeklaration att han åtar sig betalningsansvaret. Ombudet kan inte ta på sig någon generell betalningsskyldighet för en viss deklarant.

Tullverket skickar en tullräkning som omfattar tull, andra skatter och avgifter direkt till tullombudet, som betalar beloppet. Tullombudet ansvarar sedan för att ge ett utdrag ur tullräkningen, med beslutsmotiveringar och anvisningar om hur beslutet kan överklagas, till företaget.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e‑tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e‑tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e‑tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000