Tullverket

Importörens kunskap

I handelsavtalen med Japan och Storbritannien kan importörer begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören, vilket kallas för importörens kunskap.

En importör som tillämpar importörens kunskap behöver då ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

Kontroll av ursprung

För att säkerställa att en vara som importeras verkligen har ursprung i avtalsparten kan tullmyndigheten i importlandet begära uppgifter och handlingar som styrker dessa uppgifter från importören.

Uppgifter som tullmyndigheten i importlandet får begära från importören enligt Japanavtalet.

  • Produktens HS-nummer och de ursprungskriterier som har tillämpats.
  • En kort beskrivning av produktionsprocessen.
  • Om ursprungskriteriet baserades på en särskild produktionsprocess, en specifik beskrivning av den processen.
  • I tillämpliga fall, en beskrivning av de ursprungsmaterial och icke-ursprungsmaterial som använts i produktionsprocessen.
  • Om ursprungskriteriet var helt framställd, den tillämpliga kategorin (exempelvis skörd, gruvdrift, fiske och platsen för produktion).
  • Om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod, värdet av produkten samt av samtliga icke-ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av värdekravet, ursprungsmaterial som använts i produktionen.
  • Om ursprungskriteriet baserades på vikt, produktens vikt samt vikten av de relevanta icke-ursprungsmaterial eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av viktkravet, ursprungsmaterial som använts i produkten.
  • Om ursprungskriteriet baserades på en ändring av klassificeringen, en förteckning över samtliga icke-ursprungsmaterial inbegripet deras nummer i Harmoniserade systemet (två-, fyr- eller sexssiffrigt format beroende på ursprungskriteriet).
  • Uppgifter som rör efterlevnaden av bestämmelsen om oförändrat skick enligt artikel 3.10.

Uppgifter som tullmyndigheten i importlandet får begära från importören enligt avtalet med Storbritannien.

Uppgifter om hur varorna har fått sitt ursprung, det vill säga:

I) Om varorna är ”helt framställda” i enlighet med artikel 41 − den tillämpliga kategorin av framställning (till exempel skörd, gruvdrift, fiske) och plats för framställningen.

II) Om den produktspecifika ursprungsregel som tillämpats baseras på en ändrad klassificering − en förteckning över alla icke-ursprungsmaterial, inbegripet deras klassificering enligt tulltaxan (två-, tre- eller sexsiffrigt format, beroende på ursprungsregeln).

III) Om den produktspecifika ursprungsregel som tillämpats är en värderegel − slutproduktens värde, liksom värdet av alla icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen av varan.

IV) Om den produktspecifika ursprungsregel som tillämpats baseras på vikt − slutproduktens vikt och vikten av det relevanta icke-ursprungsmaterial som använts i slutprodukten.

V) Om den produktspecifika ursprungsregel som tillämpats baseras på en specifik produktionsprocess − en beskrivning av den specifika processen.


Om importören har använt importörens kunskap är det importören som ska förse tullmyndigheten med dessa uppgifter, samt övriga uppgifter som importören anser vara relevanta.

Efter att först ha begärt uppgifterna ovan får tullmyndigheten begära att importören lämnar ytterligare uppgifter om man anser att det krävs för att kontrollera produktens ursprungsstatus. Tullmyndigheten får också begära specifik dokumentation och specifika uppgifter från importören.

Om inte importören kan styrka ursprunget ska tullmyndigheten neka förmånsbehandling.

Läs om ursprungskriterier.

Läs om hur kontrollen av ursprunget går till om ansökan om förmånsbehandling baserades på en ursprungsförsäkran.

Spara styrkande handlingar i tre år

En importör som ansöker om förmånsbehandling med stöd av importörens kunskap ska spara samtliga dokument som visar att varorna är ursprungsvaror i minst tre år.

Mer information

Läs mer om Importörens kunskap i Japanavtalet i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)