Tullverket

Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran

Här kan du läsa hur du gör en deklaration om ursprung på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument.

En deklaration om ursprung kan vara något av följande:

 • fakturadeklaration
 • fakturadeklaration EUR-MED
 • ursprungsdeklaration
 • ursprungsdeklaration EUR-MED
 • ursprungsförsäkran.

Deklarationen består av en specifik text som är fastställd i respektive handelsavtal. Texten sätter du som exportör på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument. Du behöver alltså inte kontakta Tullverket eller en handelskammare för att få ett varucertifikat utfärdat. Du måste alltid kunna styrka för tullmyndigheten att villkoren för deklarationen är uppfyllda.

Läs om de styrkande handlingar för ursprungsintyg som du behöver.

Du behöver tillstånd eller registrering

För att upprätta en deklaration om ursprung behöver du ha ett tillstånd eller en registrering från Tullverket. Undantaget är sändningar där ursprungsvarornas värde är högst 6 000 euro − då kan du som exportör upprätta en deklaration om ursprung utan ett tillstånd eller en registrering.

Läs mer och ansök om tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung på fakturor till godkänd exportör ursprung.

Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör, Rex.

Endast deklarationer om ursprung i handeln med vissa länder

När du ska exportera ursprungsvaror till vissa länder är en deklaration om ursprung det enda ursprungsintyg du kan använda. Detta gäller till exempel i avtalen med Storbritannien och Sydkorea.

I dessa avtal finns alltså inte alternativet att använda ett ursprungscertifikat som har stämplats av Tullverket. Din enda möjlighet att få upprätta ursprungsintyg till dessa länder för sändningar som är värda mer än 6 000 euro är därför att ansöka om att bli registrerad exportör, Rex, respektive tillståndet godkänd exportör.

Du kan ta reda på vilka ursprungsintyg som används i frihandelsavtalet och om du behöver registrera dig eller söka tillstånd genom att klicka dig vidare till landet du exporterar till från sidan Bestämmelser för olika länder och områden.

Att tänka på när du upprättar en fakturadeklaration eller en ursprungsdeklaration

En fakturadeklaration, ursprungsdeklaration, fakturadeklaration EUR-MED och en ursprungsdeklaration EUR-MED ska skrivas, tryckas eller stämplas på en exportfaktura, på en packsedel eller på en annan kommersiell handling.

Det är viktigt att du använder en fastställd formulering för deklarationstexten. Texten finns på olika språk och kan variera något beroende på frihandelsavtal. Deklarationstexten bör vara på samma språk som fakturan eller dokumentet i övrigt. Observera att i fakturadeklarationen EUR-MED ska tillägget om kumulation alltid skrivas på engelska. 

De produkter som omfattas av deklarationen måste vara beskrivna så detaljerat i dokumentet att det går att identifiera dem.

Ursprungslandet anges på avsedd plats i deklarationen (se exempel nedan).

Det är viktigt att du tydligt markerar varuposter som inte täcks av deklarationen. Du kan använda officiella förkortningar, så kallade ISO-landkoder, i stället för ländernas namn. ISO-koden för unionen är EU. Du kan även använda CE. Undvik att använda koderna EG och EC som visserligen är tillåtna men som kan tolkas som Egypten respektive Ecuador.

Om fakturan tar upp varor som inte ska omfattas av deklarationen ska du tydligt markera de varuposter som inte täcks av deklarationen och göra en hänvisning i anslutning till deklarationen om ursprung, exempelvis: "The declaration above does not cover the items marked NON". Observera att du inte får ändra på lydelsen i själva deklarationen.

När du handlar med varor inom Pem (Pan-Euro-Med-området) omfattas varor med ursprung i alla dessa länder. Om du behöver ange olika ursprungsbeteckningar ska du skriva det ursprung som gäller för varje varupost i fråga. I fakturadeklarationen respektive EUR-MED-fakturadeklarationen anger du i de fallen ingen ursprungsbeteckning i själva deklarationen utan i stället en hänvisning till ursprungsbeteckningarna vid respektive varupost. Det är tillåtet att använda officiella förkortningar, ISO-landkoder, i stället för ländernas namn. Tilläggsuppgifterna som ska anges i EUR-MED-fakturadeklarationen anges också vid respektive varupost.

Den som har lämnat en särskild ansvarsförbindelse i tillståndsansökan om godkänd exportör behöver inte underteckna deklarationen. 

Exempel på texter för deklarationer om ursprung

Ursprungsdeklaration enligt Pem-konventionen

Svenska

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr........ ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ………… ursprung.

..........................

Ort och datum

..........................

Exportörens underskrift och namnförtydligande

Engelska

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorization No........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...........preferential origin.

 

..........................

Place and date

..........................


Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Tänk på detta

 • Om du har ett tillstånd behöver du skriva ditt tillståndsnummer inom den första parentesen. Det här gäller oavsett värdet på ursprungsvarorna. Det är viktigt att du anger alla tecken i tillståndsnumret.
 • Om du inte har ett tillstånd ska du utesluta orden inom den första parentesen. Deklarationen är bara giltig så länge värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.
 • Skriv varans ursprung på den andra prickade raden. Om varan har ursprung inom EU ska du skriva "EU" eller "Europeiska gemenskapen" på svenska och ”EU” eller ”European Community" på engelska.
 • Ange ort och datum om inte dessa uppgifter finns på annat ställe i dokumentet


Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration EUR-MED

Svenska

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr........) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …. ursprung

— cumulation applied with......(landets/ländernas namn)

— no cumulation applied

..............................

Ort och datum

.............................

Exportörens underskrift och namnförtydligande

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of..........preferential origin

— cumulation applied with......

— no cumulation applied

..........................

Place and date

..........................


Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Tänk på detta

 • Om du har ett tillstånd behöver du skriva ditt tillståndsnummer inom den första parentesen. Det här gäller oavsett värdet på ursprungsvarorna. Det är viktigt att du anger alla tecken i tillståndsnumret.
 • Om du inte har ett tillstånd ska du utesluta orden inom den första parentesen. Deklarationen är bara giltig så länge värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.
 • Skriv varans ursprung på den andra prickade raden. Om varan har ursprung inom EU ska du skriva "EU" eller "Europeiska gemenskapen" på svenska och ”EU” eller ”European Community" på engelska.
 • Texten om kumulation måste anges på engelska.
 • Fyll i uppgifter om kumulation om det är tillämpligt. Annars stryker du den texten.
 • Ange ort och datum om inte dessa uppgifter finns på annat ställe i dokumentet.


Ursprungsförsäkran enligt avtalet med Storbritannien

Svenska

(Period: från___________ till __________ (1))

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer ... (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (3) ursprung.

 

………………………………………………………….....................................
(4) (Ort och datum)

 

…………………………………………………………….....................................
(Exportörens namn)


Engelska

 

(Period: from___________ to __________ (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.


…………………………………………………………….............................................
(4) (Place and date)


…………………………………………………………….............................................
(Name of the exporter)


Tänk på detta

 • Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter enligt artikel 56.4 b [Ursprungsförsäkran], anger du den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. När en period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.
 • Om du har ett Rex-nummer skriver du det inom den första parentesen.
 • Om du inte har ett Rex-nummer ska du utesluta orden inom den första parentesen. Ursprungsintyget är bara giltig så länge värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.
 • Skriv varans ursprung på den andra prickade raden. Om varan har ursprung inom EU ska du skriva "EU", "Europeiska unionen" eller "unionen" på svenska och ”EU”, ”European Union" eller "the union" på engelska.
 • Ange ort och datum om inte dessa uppgifter finns på annat ställe i dokumentet.
 • Du behöver inte underteckna ursprungsförsäkran.

Ursprungsförsäkran enligt avtalet med Japan

Svenska

(Period: Från den …………… till den …………(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ........................ (3).

(Ursprungskriterier som använts (4))
……………………………………………………………...........................................

(Plats och datum (5))
...……………………………………………………………………..............................

(Exportörens namn, med tryckbokstäver)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter ska du ange för vilken period som ursprungsförsäkran gäller.

(2) Rex-nummer.

(3) Ange produktens ursprung: Europeiska unionen, EU eller Japan.

(4) Ange ursprungskriterium enligt nedan.

(5) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

Engelska

(Period: from …………… to …………(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……...(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...……… preferential origin(3).

(Origin criteria used(4))
…………………………………………………………….............................................

(Place and date(5))
...……………………………………………………………………..............................

(Printed name of the exporter)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter ska du ange för vilken period som ursprungsförsäkran gäller.

(2) Rex-nummer.

(3) Ange produktens ursprung: Europeiska unionen, EU eller Japan.

(4) Ange ursprungskriterium enligt nedan.

(5) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

Tänk på detta

 • Du behöver inte underteckna ursprungsförsäkran.
 • Ursprungsförsäkringar som upprättas i EU och som inte innehåller ett Rex-nummer är bara giltiga om värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.
 • Om din ursprungsförsäkran omfattar flera olika artiklar med olika ursprungskriterier så behöver du specificera vilket kriterium eller vilka kriterier som gäller för varje artikel.

Ursprungskriterier:

I ursprungsförsäkran ska exportören tala om vilket ursprungskriterium eller vilka ursprungskriterier som har använts genom att ange en eller flera av följande koder:

A Helt framställda enligt artikel 3.2.1 a
B Framställda endast av material med ursprung i exportlandet (EU eller Japan) enligt artikel 3.2.1 b
C  Framställda med hjälp av icke-ursprungsmaterial enligt artikel 3.2.1 c och de regler som finns i bilaga 3-B. Dessutom ska typen av ursprungsregel som tillämpas på produkten anges:

 1. Ändrad klassificering enligt tulltaxan (nummerväxlingsregel)
 2. Högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll (värderegel)
 3. Särskild produktionsprocess
 4. Bestämmelserna för vissa fordon och delar till fordon enligt tillägg 3-B1

D Framställda helt eller delvis av material som har ursprung i mottagarlandet (Japan eller EU) enligt artikel 3.5
E Toleransregeln i artikel 3.6 har tillämpats

Läs mer om ursprungskriterierna och se exempel.


Ursprungsdeklaration enligt avtalet med Kanada (CETA)

Svenska

(Period: Från…………… till …………(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …… (3) ursprung. i ........................ (3).

(Ursprungskriterier som använts (4))
……………………………………………………………...........................................

(Plats och datum (5))
...……………………………………………………………………..............................

(Exportörens namn, med tryckbokstäver)
...……………………………………………………………………..............................

Engelska

(Period: from …………… to …………(1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (3) preferential origin.

(1) Om ursprungsdeklarationen fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter ska du ange för vilken period som ursprungsdeklarationen gäller.

(2) Rex-nummer.

(3) Som ursprungsland kan Canada/EU, European Union, EU, Canada, CA och CAN anges. 

Tänk på detta

 • Har du ett Rex-nummer behöver du inte underteckna ursprungsdeklarationen. Du behöver inte heller underteckna den om det tydligt framgår av det kommersiella dokumentet att det är du som är exportör. 
 • Om du inte har ett Rex-nummer ska du utesluta orden inom den första parentesen. Deklarationen är bara giltig om värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.

Ursprungsdeklaration enligt EES-avtalet

Svenska

När du exporterar varor (med undantag för vissa jordbruksprodukter) med ursprung i EU, Norge, Island eller Liechtenstein (EES-området) till Norge, Island och Liechtenstein ska du använda följande text:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr........) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung.

.........................

Ort och datum

.........................

Exportörens underskrift och namnförtydligande

Engelska

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorization No........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.

..........................

Place and date

..........................


Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Tänk på detta

 • Om varorna har EES-ursprung ska inget enskilt land anges som ursprungsland (Country of Origin).

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.

Tänk på att

 • när produkter som omfattas av EES-avtalet och som har ursprung inom EES-området (EU, Norge, Liechtenstein eller Island) exporteras till Norge, Liechtenstein eller Island anges EES som ursprungsland (EEA på engelska)
 • bara använda den här texten inom EES-området för varor med EES-ursprung
 • utesluta orden inom den första parentesen om du inte har något tillstånd.

Fakturadeklaration enligt avtalen med länder i central- och Sydamerika

Svenska

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt har markerats, har förmånsberättigande ….. ursprung (2).

Spanska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no. ………………………) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ........

.........................

Lugar y Fecha

……………….


Firma del exportador; además deberá indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración

Ursprungsförsäkran enligt det allmänna preferenssystemet

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Tänk på detta

 • Om du exporterar varor med ursprung i EU som ska bearbetas eller förädlas i ett GSP-land använder du en ursprungsförsäkran i de fall köparen behöver ett intyg om varans ursprung.
 • För varor från GSP-länder som ska vidaresändas inom EU, till Norge eller Schweiz kan du upprätta ersättningsintyg. Vilket intyg du ska använda beror dels på varans ursprung, dels på vart den ska vidaresändas:
  • För varor med ursprung i GSP-länder som vidaresänds inom EU används Rex ursprungsförsäkran.
  • För varor med ursprung i GSP-länder som vidaresänds till Norge eller Schweiz används Rex ursprungsförsäkran, eller i vissa fall ersättningscertifikat.

Läsa mer om vidaresändning med ersättningsintyg.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)