Tullverket

Ersättningsursprungsintyg

Du kan upprätta ersättningsursprungsintyg för varor från utvecklingsländer som ska skickas vidare till Norge, Schweiz eller inom EU och för varor inom övriga avtal som ska skickas vidare inom EU. Intygen kan utfärdas för hela eller delar av en sändning med ursprungsvaror och varorna som intygen ska gälla för måste fortfarande befinna sig under kontroll av den tullmyndighet som har kontrollansvaret.

Se del I nedan för varor från utvecklingsländer som ska vidaresändas till Norge, Schweiz eller inom EU och del II för varor inom övriga avtal som ska vidaresändas inom EU.

I. För varor från GSP-länder som skickas vidare till Norge, Schweiz eller till ett annat EU-land


EU:s allmänna preferenssystem (EU:s GSP) innebär tullfrihet eller tullnedsättning vid import av varor med ursprung i utvecklingsländerna. Liknande GSP-system finns i många industriländer, bland annat i Norge och Schweiz. En gemensam faktor är att varornas ursprung vid import ska styrkas med ett ursprungsintyg.

Uppdelning av varupartier och certifikat

Det är vanligt att stora partier från utvecklingsländerna ska delas upp på flera mottagare i Europa. Den europeiska agenten eller grossisten som beställt partiet vill i de flesta fall inte förtulla alla varorna, utan sänder dem vidare oförtullade i mindre poster eller lägger upp dem på tullager i avvaktan på försäljning.

Leverantören i utvecklingslandet känner inte till  alla mottagare, och ställer därför ut ett enda ursprungsintyg.

För att varorna ska kunna förtullas med preferenstullsats vid olika tidpunkter och vid olika tullkontor, upprättar exportören en eller flera ersättningsförsäkringar om ursprung som ersätter det ursprungliga ursprungsintyget. Ersättningsförsäkringarna används sedan för att styrka varornas status som ursprungsvaror vid förtullningen av delposterna inom EU, i Norge eller i Schweiz .

Vidaresändning inom EU

1. När en ursprungsförsäkran ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på den ursprungliga ursprungsförsäkran:

a) Uppgifter om ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna.

b) Vidaresändarens namn och adress.

c) Mottagare (en eller flera) i EU.

2. Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uppgiften "Replaced", "Remplacée" eller "Sustituida".

3. Vidaresändaren ska uppge följande på ersättningsförsäkran om ursprung:

a) Alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga beviset.

b) Datum för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

c) Uppgifter om den ursprungliga ursprungsförsäkran enligt bilaga 22-07, inbegripet - i tillämpliga fall - information om tillämpad kumulation.

d) Vidaresändarens namn och adress och, i tillämpliga fall, nummer som registrerad exportör.

e) Namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i EU.

f) Datum och plats för ersättning av ursprungsförsäkran.

4. Ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket "Replacement statement", "Attestation de remplacement" eller "Sustitución de comunicación".

Vidaresändning till Norge eller Schweiz

a)  Vidaresändaren ska uppge följande på varje ersättningsförsäkran om ursprung:

1. Alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga ursprungsbeviset, vilket kan vara i form av ett GSP form A eller en Rex ursprungsförsäkran.

2. Datum när det ursprungliga ursprungsbeviset upprättades.

3. Uppgifterna i det ursprungliga ursprungsbeviset, inbegripet, i förekommande fall, information om tillämpad kumulation för varor som omfattas av ursprungsförsäkran.

4. Namn och adress samt vidaresändarens nummer som registrerad exportör.

5. Namnet på och adressen till mottagaren i Norge eller Schweiz.

6. Datum och plats för upprättandet av ursprungsförsäkran.

b)  Varje ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket ”Replacement statement” eller ”Attestation de remplacement”.

c) Ersättningsförsäkringar om ursprung får endast upprättas av vidaresändare som finns registrerade i systemet för registrerade exportörer (REX-systemet), oberoende av värdet av de ursprungsprodukter som ingår i den ursprungliga sändningen.

d)  När ett ursprungsintyg ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på det ursprungliga ursprungsintyget:

1. Datum för upprättande av ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna om ursprung och kvantitet av varor som omfattas av ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna.

2. Avsändarens namn och adress.

3. Namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i Norge eller Schweiz.

e)  Det ursprungliga ursprungsintyget ska märkas med uttrycket ”Replaced” eller ”Remplacé”.

f)  En ersättningsförsäkran om ursprung ska vara giltig under tolv månader från och med den dag den upprättas.

g) Ersättningsförsäkringar om ursprung ska upprättas på engelska eller franska.

De ursprungliga ursprungsintygen och kopior av ersättningsförsäkringarna om ursprung ska bevaras av vidaresändaren under minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket ersättningsförsäkringarna om ursprung utfärdats eller upprättats.

II. För varor från frihandelspartners eller ensidiga arrangemang (andra än GSP) som ska skickas vidare inom EU


Ersättningsdeklaration om ursprung kan utfärdas av en vidaresändare eller i form av ett ersättningsursprungscertifikat EUR.1.

Med vidaresändare menas den som skickar ursprungsvaror (som ännu inte övergått till fri omsättning) vidare och utfärdar ett ersättningsursprungsbevis.

För ursprungsvaror som kommer med andra ursprungsintyg än GSP form A eller ursprungsförsäkran och som vidaresänds inom EU, ska de ursprungliga ursprungsintygen ersättas av intyg i samma format som det ursprungliga ursprungsintyget eller i form av en ersättningsdeklaration om ursprung.


En vidaresändare kan själv utfärda en ersättningsfakturadeklaration om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument, i fall där 

  1.  tillstånd finns för att, oavsett varuvärde, själv utfärda ursprungs- och fakturadeklarationer
  2. den ursprungliga sändningens värde understiger värdegränsen ( 6.000 EUR – 64.000 SEK)
  3. den ursprungliga sändningens värde överstiger värdegränsen och vidaresändaren bifogar en kopia av det ursprungliga ursprungsbeviset.

Om det inte är möjligt att göra något av ovanstående kan ett ersättningsursprungscertifikat EUR.1 istället användas.

Ersättningsdeklaration om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument

Vidaresändaren ska ange följande uppgifter på det ursprungliga intyget och på ersättningsintyget:

1. På det ursprungliga ursprungsintyget:

a) Uppgifter om ersättningsintyget.

b) Vidaresändarens namn och adress.

c) Mottagare/mottagarna i unionen.

d) Det ursprungliga ursprungsintyget ska märkas med uppgiften ’Replaced’.

2. På ersättningsintyget (ersättningsfakturadeklarationen eller  ersättningsursprungsdeklarationen):

a) Alla uppgifter om de vidaresända produkterna tagna från det ursprungliga intyget.

b) Datumet då det ursprungliga intyget upprättades.

c) Uppgifter om den ursprungliga intyget, inbegripet – i tillämpliga fall – information om tillämpad kumulation.

d) Vidaresändarens namn och adress och, i tillämliga fall, tillståndsnumret som godkänd exportör.

e) Namn på och adress till mottagaren/mottagarna i unionen.

f) Datum och plats för ersättningsintyget.

4. Ersättningsintyget ska märkas med uttrycket ’Replacement’.

 Ersättningsursprungscertifikat EUR.1

Ursprungscertifikat EUR.1 används och ifylls som ersättningscertifikat på följande sätt.

Ange vidaresändaren (ditt företag) i fält 1.

Förmånsavtalet mellan EU och landet i fråga anges i fält 2.

Den slutlige mottagaren (din kund) anges i fält 3.

Ange ’Replacement certificate’ i fält 7 tillsammans med det ursprungliga intygets serienummer och utfärdandedatum.

I fält 4 anges land eller länder där varorna har sitt ursprung.

I fält 5 anges det (nya) land inom EU till vilket varorna vidaresänds.

I fält 8 och i 9 för du över alla uppgifter från det ursprungliga certifikatet som avser de varor som ska sändas vidare.

Hänvisning till vidaresändarens (din egen) faktura görs i fält 10.

Certifikatet bestyrks av tullkontoret i fält 11. Om en efterföljande kontroll visar att det ursprungliga certifikatet är oriktigt, återkallas ersättningscertifikatet.

Certifikatet undertecknas i fält 12. Undertecknandet innebär inte att vidaresändaren ansvarar för att uppgifterna i det ursprungliga certifikatet är riktiga.

På det ursprungliga certifikatet ska information om de vidaresända varor (antal, vikt, nummer) för vilka ersättningsintyg utfärdas anges samt information om ersättningscertifikatet (serienummer och datum).

En kopia på det ursprungliga intyget kan bifogas ersättningscertifikatet.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000