Tullverket

Summarisk utförseldeklaration

När du ska föra ut en vara från EU, men inte ska anmäla varan till export eller återexport, ska du skicka in en föranmälan i form av en elektronisk summarisk utförseldeklaration.

Om du har deklarerat varan för export i en exportdeklaration eller i en deklaration för återexport behöver du inte lämna någon summarisk utförseldeklaration separat. Samtliga uppgifter som ska lämnas i den summariska utförseldeklarationen finns också med i exportdeklarationen eller i deklarationen för återexport.

Det är transportören som är ansvarig för att skicka in en summarisk utförseldeklaration. Du kan anlita ett ombud som hjälper dig – men kom då ihåg att upprätta en fullmakt mellan ditt företag och ombudet.

Fyll i en summarisk utförseldeklaration.

Lämna föranmälan till utförseltullkontoret

När dina varor lämnar EU behöver du lämna en föranmälan till tullmyndigheten i det EU-land där varorna lämnar EU, vilket också är varornas utförseltullkontor.

Exempel på när en summarisk utförseldeklaration ska lämnas

En summarisk utförseldeklaration ska exempelvis lämnas

  • för att avsluta tillfällig lagring
    - för varor som ska föras ut ur EU:s tullområde när varorna har lagrats i mer än 14 dygn
    - vid omlastning när varornas destination och mottagare ändras, oavsett lagringstiden
  • när varor transporteras landvägen mellan två EU-länder via ett eller flera länder utanför EU (till exempel varor som transporteras från Slovenien till Grekland via Serbien och Albanien), om det inte finns ett säkerhets- och skyddsavtal med dessa länder
  • när varor som transporteras sjövägen eller med flyg till en hamn eller en flygplats utanför EU:s tullområde lossas från transportmedlet för omlastning
  • när tomma transportmedel (till exempel containrar eller trailrar) transporteras till ett område utanför EU:s tullområde av ett företag enligt ett transportavtal, när dessa transportmedel ägs av ett annat företag.

Tidsfrister för föranmälan

Tidsfristerna för din föranmälan är olika långa beroende på hur din vara transporteras.

Sjötrafik

  1. Container – 24 timmar innan godset lastas på det fartyg med vilket godset ska lämna EU
  2. Bulk eller parti – 2 timmar innan fartyget lämnar den sista hamnen i EU

Undantag för sjötrafiken

Om godset transporteras mellan EU (med undantag av de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna) och Grönland, Färöarna, Ceuta, Melilla, Island, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta Havet, Medelhavet eller samtliga hamnar i Marocko måste du lämna en föranmälan 2 timmar innan fartyget lämnar den sista hamnen i EU.

Sändningar till Norge och Schweiz är undantagna från kravet på föranmälan genom ett avtal mellan EU och Norge respektive EU och Schweiz. Avtalen innebär att Norge och Schweiz ingår i den så kallade säkerhetszonen.

Flygtrafik

För transport via flyg behöver du lämna en föranmälan minst 30 minuter före avgång från den flygplats där flygplanet lämnar EU.

Väg

För transport på väg behöver du lämna en föranmälan senast en timme före avgång från utfartstullkontoret.

Järnväg

För transport via järnväg behöver du lämna en föranmälan senast två timmar före avgång från utfartstullkontoret.

Sidan uppdaterades: 2020-12-07

Vad är ändrat: Språklig justering


4000