Tullverket

DPO, Betalningsanstånd

Application or authorisation for the deferment of payment

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om betalningsanstånd, DPO, i Systemet för tullbeslut.


Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

  • Applicant Information – Uppgifter om sökanden
  • Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan
  • Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Applicant Information – Uppgifter om sökanden

Applicant - Actor Identification

 

Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är normalt förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Applicant - Name and Address

 

Sökande eller innehavare av tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Representative - Actor Identification

 

Ombuds identifiering

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Create och ange ditt Eori-nummer.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Representative - Name and Address

 

Ombud

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Om du agerar som ombud för den sökande anger du i så fall ditt namn och adress.

Contact Person for the Application

 

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (1 - First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Uppgiften behöver inte lämnas vid nyansökan.

Application Consent for Publication


Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades.

Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen

Ange i vilket eller vilka länder tillståndet ska vara giltigt.

  • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i (endast) Sverige – ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Country.
  • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i flera länder i EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i vissa medlemsstater (kod 2). I fältet Country behöver du uppge de länder där du vill att tillståndet ska vara giltigt (inklusive Sverige).
  • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i hela EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i alla medlemsstater (kod 1).

Tänk på att om tillståndet är giltigt i fler länder än Sverige behöver ni ställa en garanti som täcker importen i respektive land.

Requested Start Date Of Decision

 

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Create.

Additional information

 

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Place of Accounts

 

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med en UNLOCODE om den ger en otvetydig identifiering av den berörda  platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Place of Records

 

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med en UNLOCODE om den ger en otvetydig identifiering av den berörda platsen.

Customs Procedure Concerned - Procedure Code

 

Typ av tullförfaranden

Ange det eller de förfaranden som tillståndet ska omfatta.

I ansökan om tillstånd till betalningsanstånd väljer du "40 - Simultaneous release for free circulation and home use of goods".

Customs Procedure Concerned - Customs Decision Reference Number

 

Typ av tullförfaranden - Tillståndets referensnummer

Uppgiften behöver inte fyllas i för det här tillståndet (betalningsanstånd).

Guarantee

 

Garanti

Svara (Ja/Nej) om du har ställt en garanti för betalningsanstånd.

Om du svarar Ja ska du ange tillståndsnumret för företagets tillstånd till samlad garanti (CGU). Numret börjar på TTA.

Type of deferment of payment

 

Typ av betalningsanstånd

Ange det första alternativet: "1 - Article 110(b) of the Code".

Customs Office of Guarantee

 

Garantitullkontor

Ange tullkontor SE009251.

Goods for which Deferment of Payment is Applicable


Varor

Här behöver du ange en varubeskrivning och värdet för de varor som ska importeras.

Börja med att välja Add new och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Om du importerar flera varor lägger du till ytterligare en rad genom att välja Add new och fyller i uppgifter för varorna.  

Goods Description – Varubeskrivning
Lämna en utförlig varubeskrivning. Ange varornas handelsbeteckning, tekniska beskrivning eller båda. Ange även vilket språk du har skrivit på.

Value of Goods – Varornas värde
Öppna fältet genom att trycka på Create och ange värdet för de varor som kommer att importeras under ett år.

 

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på ”Save for later use”. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

 

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Submit". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsreferensnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Refresh.

Om det inte finns någon Submit-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.


Efter att du har uppdaterat sidan hittar du ansökningsreferensnumret och statusen på ansökan under Application Reference Number. När du ser ditt ansökningsreferensnummer och statusen är "Registered" betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan uppdaterades: 2021-04-12

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000