Tullverket

DPO, Betalningsanstånd

Application or authorisation for the deferment of payment


Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Applicant Information – Uppgifter om sökanden
 • Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan
 • Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Applicant Information – Uppgifter om sökanden

Applicant - Actor Identification

 

Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är normalt förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Applicant - Name and Address

 

Sökande eller innehavare av tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Representative - Actor Identification

 

Ombuds identifiering

Om du agerar som ombud för den sökande, ange ditt Eori-nummer.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska företagets Eori-nummer stå här. Detta är normalt förifyllt.

Representative - Name and Address

 

Ombud

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Om du agerar som ombud för den sökande anger du i så fall ditt namn och adress.

Contact Person for the Application

 

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Responsible for Customs Matters

 

Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor

Uppgiften behöver inte fyllas i när du ansöker om detta tillstånd.

Person in charge of the applicant company or exercising control over its management

 

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Uppgiften behöver inte fyllas i när du ansöker om detta tillstånd.

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (1 - First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Uppgiften behöver inte lämnas vid nyansökan.

Agreement for Publication

 

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan. Det kan vara svårt att skicka in dem i efterhand.

Exempel på handlingar du behöver bifoga:

Om du ansöker om tillstånd att använda förenklad deklaration (SDE) och företaget hanterar någon av följande varor behöver du skicka in separata rutiner:

 • vapen
 • varor med dubbla användningsområden
 • varor under sanktion
 • varor med antidumpningstull
 • punktskattepliktiga varor
 • jordbruksvaror
 • andra restriktionsvaror
 • varor som kräver licenser eller tillstånd.

Rutinen ska beskriva hur ditt företag säkerställer efterlevnaden av regelverket för de förbuds- och restriktionsvaror som importeras eller kommer att importeras. Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver rutinen inte skickas in.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen

Ange att tillståndet ska vara giltigt i en enda medlemsstat (kod 3) samt att det är Sverige.

Geographical validity Common transit countries - Country


Geografisk giltighet – länder som omfattas av gemensam transitering

Ange i vilka länder tillståndet ska användas.

Den här uppgiften behöver du bara fylla i om du ansöker om något av följande tillstånd:

 • samlad garanti för unionstransiteringar (CGU)
 • användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD).

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Place of Accounts

 

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med en UNLOCODE om den ger en otvetydig identifiering av den berörda  platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Type of Accounts

 

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Uppgiften behöver inte fyllas i för detta tillstånd (betalningsanstånd).

Place of Records

 

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med en UNLOCODE om den ger en otvetydig identifiering av den berörda platsen.

Type of record description

 

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Customs Procedure Concerned - Procedure Code

 

Typ av tullförfaranden

Ange det eller de förfaranden som tillståndet ska omfatta. I ansökan om tillstånd till betalningsanstånd väljer du "40 - Simultaneous release for free circulation and home use of goods. Entry for home use of goods …".

Customs Procedure Concerned - Customs Decision Reference Number

 

Typ av tullförfaranden - Tillståndets referensnummer

Uppgiften behöver inte fyllas i för det här tillståndet (betalningsanstånd).

Time Limit for Payment

 

Tidsfrist för betalning

Uppgiften behöver inte fyllas i för detta tillstånd (betalningsanstånd).

Type of deferment of payment

 

Typ av betalningsanstånd

Ange det första alternativet: "1 - Article 110(b) of the Code".

Amount of Duty and other Charges - Amount Value and Amount Currency

 

Belopp av tullar och andra avgifter

Ange det högsta beloppet av tullar och andra avgifter som tillämpats på en enda sändning under den senaste 12-månadersperioden.

Om sådan information inte är tillgänglig: Ange det troliga högsta beloppet av tullar och andra avgifter som kommer att tillämpas på en enda sändning under nästa 12-månadersperiod.

Ange även valuta.

Average Period between Placing Under and Discharge of the Procedure

 

Genomsnittlig period mellan hänförande av varor till ett förfarande och avslutande av förfarandet

Uppgiften behöver inte fyllas i för det här tillståndet (betalningsanstånd).

Customs Office of Guarantee

 

Garantitullkontor

Ange tullkontor SE009251.

Goods

 

Varor

Här behöver du ange en varubeskrivning och värdet för de varor som ska importeras.

Börja med att välja Add new row. På sidan Add Goods fyller du sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Submit.

Om du importerar flera varor lägger du till ytterligare en rad genom att välja Add new row och fyller i uppgifter för varorna.  

Goods Description (Varubeskrivning)
Lämna en utförlig varubeskrivning. Ange varornas handelsbeteckning, tekniska beskrivning eller båda. Ange även vilket språk du har skrivit på.

Value of Goods EUR or other currency (Varornas värde)
Ange värdet för de varor som kommer att importeras under ett år.

Goods Description

 

Varubeskrivning

Den här uppgiften ska du fylla i på sidan Add Goods. Du kommer till den sidan genom att välja "Add new row” på raden ovanför.

Lämna en utförlig varubeskrivning. Ange varornas handelsbeteckning, tekniska beskrivning eller båda.

Ange även vilket språk du har skrivit på.

Value of Goods EUR or other currency


Varornas värde

Den här uppgiften ska du fylla i på sidan Add Goods. Du kommer till den sidan genom att välja "Add new row” på raden ovanför.

Ange värdet för de varor som kommer att importeras under ett år.

 

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på ”Save for later use”. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

 

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Submit". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Du får då upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsreferensnummer.

Om det inte finns någon Submit-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.


Efter att du har uppdaterat sidan hittar du ansökningsreferensnumret och statusen på ansökan under rubriken Reference. När du ser ditt ansökningsreferensnummer och statusen är "Registered" betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Uppdaterad: 2019-12-03


4000