Tullverket

Deklarationshandledning för transitering, NCTS

Här hittar du deklarationshandledningen som ska användas när du deklarerar i det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Om deklarationshandledningen

Dataklasser och dataelement

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i transiteringsdeklarationen. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Aktuella kodlistor hittar du hos EU-kommissionen.

Övergångsperiod

Enligt de övergångsregler som finns kommer kraven på uppgifter som ska lämnas i vissa dataelement att se något annorlunda ut under en övergångsperiod.

Detta kommer fortlöpande att uppdateras i deklarationshandledningen på de ställen det är aktuellt.

Notera att det kan finnas dataelement som har översatts olika i bilaga B till kompletteringsförordningen och bilaga B till genomförandeförordningen. Översättningen här bygger på genomförandeförordningens.


Uppgiftslämning på olika nivåer

I deklarationshandledningen står det på flera ställen vilken nivå uppgifterna ska lämnas på.

All uppgiftslämning enligt den nya tullagstiftningen bygger på en datamodell som har tagits fram av Världstullorganisationen (WCO). Den är utformad enligt specifika strukturer. Enligt dessa strukturer anges uppgifterna på olika nivåer.

Läs mer om de olika nivåerna på sidan Uppgiftslämning på olika nivåer.

Ange följande uppgifter:

11 01 000 000 – Typ av deklaration

Här ska du ange en kod för typ av deklaration. Tillämpliga koder är:

Koder till dataelement 11 01 000 000 – Typ av deklaration

Kod

Beskrivning

T

Blandade sändningar (extern respektive intern unionstransitering)

T1

Extern unionstransitering

T2

Intern unionstransitering

T2F

Intern unionstransitering i samband med särskilda skatteområden

T2SM

Intern unionstransitering i samband med San Marino (gäller enbart från Italien till San Marino)

TIR

Varor som hänförts till TIR-förfarandet


Deklarationstyp ska anges på deklarationsnivå om den gäller för samtliga varuposter. Annars anges koden "T" på deklarationsnivå och respektive kod på varupostnivå.

Vid export följt av transitering, för punktskattepliktiga varor (exempelvis sändning från SE till NO)

Om referens till ett e-AD eller reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor har angivits i dataelement 12 04 000 000 Ytterligare referensuppgifter och MRN-nummer för exportdeklaration finns angivet i dataelement 12 01 000 000 Tidigare dokument, ska du ange koden T1 på deklarationsnivå eller T1 på de varuposter (House consignment item-nivå) som omfattas av punktskattepliktiga varor.

Vid transitering av punktskattepliktiga varor, under skatteuppskov, med tullstatus som unionsvaror (exempelvis sändning från SE till IT, via CH)

Om referens till ett e-AD eller reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor har angivits i dataelement 12 03 000 000 Styrkande handlingar, ska du ange koden T2 eller T2F på deklarationsnivå alternativt T2 eller T2F på de varuposter (House consignment item-nivå) som omfattas av punktskattepliktiga varor.

11 02 000 000 – Typ av ytterligare deklaration

Här anger du om det är en transiteringsdeklaration som startas upp direkt vid avgång eller om den lämnas i förväg.

Använd en av följande koder:

 • A – för en transiteringsdeklaration som startas upp direkt vid avgång
 • D – för en transiteringsdeklaration som inges i förväg

11 03 000 000 – Varupostnummer

Här ska du numrera varuposterna inom varje House consignment. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost.

Vid export följt av transitering behöver varuposterna i transiteringen följa samma ordning som i exportdeklarationen. Flera exportdeklarationer kan dock fortsatt åtföljas av en transiteringsdeklaration.

11 07 000 000 – Säkerhet

Här ska du ange en kod om hur deklarationen kombineras med en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration eller en kombination av båda.

Ange någon av följande koder:

Koder till dataelement 11 07 000 000 – Säkerhet

Kod

Beskrivning

Förklaring

0

Nej

Deklarationen kombineras inte med summarisk utförseldeklaration eller summarisk införseldeklaration.

1

ENS

Deklarationen kombineras med summarisk införseldeklaration (SID).

2

EXS

Deklarationen kombineras med summarisk utförseldeklaration (SUD).

3

ENS och EXS

Deklarationen kombineras med summarisk införseldeklaration och summarisk utförseldeklaration.


11 08 000 000 – Indikator för reducerad datauppsättning

Här ska du ange om du har tillstånd till reducerad datauppsättning och väljer att använda detta. Ange en av följande koder:

 • Kod 0 – Nej (Varorna deklareras inte med hjälp av reducerad datauppsättning).
 • Kod 1 – Ja (Varorna deklareras med hjälp av en reducerad datauppsättning).

Om du i Typ av deklaration har angett koden TIR får endast kod 0 användas.

11 11 000 000 – Varupostnummer i deklarationen

Här anger du varupostens nummer i den totala deklarationen. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost. Observera att varupostens nummer måste vara unikt för hela deklarationen.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Under övergångsperioden ska uppgifter om tidigare dokument endast lämnas på House consignment item-nivå. Under övergångsperioden, då flera exportdeklarationer åtföljs av en transiteringsdeklaration, ska referens till MRN-nummer för exportdeklarationerna anges på respektive House consignment item. Maximalt ett MRN-nummer per House consignment item.

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer.

Använd Master consignment-nivån om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på Master consignment-nivån ska uppgiften anges på samtliga House consignment eller House consignment items.

I de fall deklarationen gäller transitering till ett särskilt skatteområde, eller då export åtföljs av transitering, är uppgift om tidigare dokument obligatorisk att ange på House consignment-nivån tillsammans med referens till MRN-nummer för exportdeklarationen.

Koden NMRN ska användas även för referens vid uttag från tullager.

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange ett referensnummer till den styrkande handlingen. Om varan transiteras till ett särskilt skatteområde, eller då export åtföljs av transitering, ska MRN-nummer för exportdeklaration anges här.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Uppgiften är obligatorisk om varan transiteras till ett särskilt skatteområde eller då export åtföljs av transitering. Du hittar aktuella dokumentkoder i Tulltaxan.

  Titta i Tulltaxans kodförteckning.

 • Avskrivning
  Följande fyra dataelement ska endast användas för avskrivning av en deklaration för tillfällig lagring. Uppgifterna är för närvarande inte obligatoriska.

  • 12 01 003 000 – Kollislag
   Ange koden för det kollislag som är relevant för avskrivningen av antalet kollin.

  • 12 01 004 000 – Antal kollin
   Ange relevant antal avskrivningar av kollin.

  • 12 01 005 000 – Beräkningsenhet och kvalificerare
   Ange den relevanta beräkningsenheten för avskrivning och kvalificerare.

  • 12 01 006 000 – Kvantitet
   Ange den relevanta avskrivna kvantiteten.

 • 12 01 079 000 – Komplettering av information
  Detta är en frivillig uppgift där du kan lämna kompletterande information om det dokument du refererar till som Tidigare handling.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Om du refererat till ett e‑AD eller använder dig av reservrutinen för förflyttning av punktskattepliktiga varor ska du ange det unika referensnumret (UBR) här.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Under övergångsperioden ska uppgifter lämnas på House consignment item-nivå. Även kod 30600 ska anges på House consignment item-nivå.

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Uppgiften ska anges på Master consignment-nivå om den gäller för hela deklarationen.

Om uppgiften gäller en separat varupost lämnas den på respektive House consignment item.

Observera att koden 30600 – Mottagare okänd, inte får användas i de fall destinationslandet är en part i transitkonventionen och får endast anges på Master consignment-nivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  Ytterligare uppgifter

  20100

  Export från ett land som omfattas av gemensam transitering och restriktioner, eller export från unionen som omfattas av restriktioner


  20200

  Export från ett land som omfattas av gemensam transitering och tullar, eller export från unionen som omfattas av tullar


  20300

  Export

  "Export"

  30600

  Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband med summariska utförseldeklarationer då uppgifter om mottagaren saknas

  "Mottagare okänd"


 • 12 02 009 000 Text
  Lämna eventuella andra upplysningar gällande ovanstående koder i detta fritextfält. Anges ingen kod i 12 02 008 000 – Kod ska detta dataelement lämnas tomt.


12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Under övergångsperioden ska uppgifter lämnas på House consignment item-nivå.

Här anger du de handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen. Exempel på sådana handlingar kan vara licenser, veterinärcertifikat, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Uppgiften ska lämnas på Master consignment-nivå om den gäller hela deklarationen. Om uppgiften gäller en separat House consignment Item lämnas den på respektive House consignment item.

Observera att styrkande handlingar för EMCS alltid ska lämnas på House consignment item-nivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 03 001 000 Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 03 002 000 Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Kodlistor kommer att publiceras senare.

 • 12 03 013 000 Varupostnummer i dokumentraden
  Här kan du peka på en specifik rad i det dokument du refererar till.

 • 12 03 079 000 Komplettering av information
  Denna uppgift ska inte anges i en transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning.

  Här kan du lämna kompletterande information om det dokument du refererar till.


12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter

Under övergångsperioden ska uppgifter lämnas på House consignment item-nivå.

Här anger du eventuella ytterligare referensuppgifter. Ytterligare referensuppgifter anges oftast genom en Y-kod men ska också användas vid export följt av transitering av punktskattepliktiga varor.

Uppgiften ska lämnas på Master consignment-nivå om den gäller för hela deklarationen.

Uppgiften kan också lämnas på House consignment-nivån om den gäller för alla House consignment items som omfattas av den aktuella House consignment.

Om uppgiften gäller en separat House consignment item lämnas den på den aktuella House consignment item.

Uppgift om e-AD ska anges på House consignment item – nivån.

Ange följande uppgifter:

 • 12 04 001 000 Referensnummer
  Ange eventuellt referensnummer.

 • 12 04 002 000 Typ
  Ange den kod som framgår av aktuell kodlista.

12 05 000 000 – Transportdokument

Under övergångsperioden kan uppgifter endast lämnas på House consignment item-nivå.

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument som omfattar den aktuella transporten av varorna.

Uppgiften ska anges på Master consignment-nivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den för respektive House consignment.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 Typ
  Ange typ av transportdokument. Kodlistor kommer att publiceras senare.

12 06 000 000 – TIR-carnetens nummer

Denna uppgift ska inte anges i en transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning.

Ange TIR-carnetens nummer. Uppgiften ska endast anges om du i Typ av deklaration har angett koden TIR.

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Under övergångsperioden ska uppgiften lämnas på Master consignment-nivå eller respektive House consignment item-nivå.

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Uppgiften kan anges på Master consignment-nivån om den gäller för hela deklarationen, annars ska den lämnas för respektive House consignment. Observera att om uppgiften lämnas på House consignment-nivån får inte referensnumret vara samma på alla House consignments.

Uppgiften kan också lämnas på respektive House consignment Item.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN).

LRN ska vara unikt och uppbyggt enligt formatet landkod+år+tull-id-nummer.

Exempel: SE22ABC1234567

12 12 000 000 – Tillstånd

Här anger du alla EU-gemensamma tillstånd enligt bilaga A till kompletteringsförordningen som krävs som stöd för deklarationen, exempelvis tillstånd till godkänd avsändare (tillståndskod ACR).

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 002 000 Typ
  Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C521

  Tillstånd till status som godkänd avsändare för unionstransitering (ACR)

  C523

  Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ (SSE)

  C524

  Tillstånd till transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning (TRD). Observera att denna kod endast kan användas om du i dataelement 11 08 000 000 har angett kod 1.


 • 12 12 001 000 Referensnummer
  Ange referensnummer till det aktuella tillståndet.

13 02 000 000 – Avsändare

Denna uppgift ska inte anges i en transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning.

Under övergångsperioden kan uppgiften enbart lämnas på Master consignment-nivå.

Under övergångsperioden får du, även om du har flera avsändare, ange en aktör på Master consignment-nivå som är ansvarig för att sammanställa leveranspartiet.

Här kan du ange uppgifter om avsändaren eller avsändarna. Uppgiften ska anges på Master consignment-nivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera avsändare ska dessa istället anges på respektive House consignment.

Ange följande uppgifter:

 • 13 02 016 000 Namn
  Här anger du avsändarens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om avsändarens identifieringsnummer.

 • 13 02 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du avsändarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 02 018 000 Adress
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om avsändarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt identifieringsnummer i ett tredjeland har lämnats.

  • 13 02 018 019 Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 02 018 020 Land
   Ange landkod.

  • 13 02 018 021 Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 02 018 022 Ort
   Ange postort

 • 13 02 074 000 Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Namn och telefonnummer är obligatoriskt. Du kan utöver det också ange en e-postadress.

  • 13 02 074 016 Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 02 074 075 Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 02 074 076 E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.


13 03 000 000 – Mottagare

Under övergångsperioden kan uppgifter om flera mottagare endast lämnas på House consignment item-nivå.

Här ska du ange uppgifter om mottagaren eller mottagarna.

I det fall transiteringen gäller för leverans till en enstaka mottagare ska uppgiften lämnas på Master consignment-nivån.

Om du har flera mottagare ska uppgiften lämnas på House consignment-nivå och får inte vara samma för alla House consignments.

Om du har angett att transiteringsdeklarationen inte kombineras med summarisk införsel- eller utförseldeklaration (kod 0), eller om du har angett att transiteringsdeklarationen kombineras med summarisk införseldeklaration (kod 1), i dataelement 11 07 000 00 samt lämnat uppgift om mottagare på Master consignment-nivå får ingen mottagare anges på House consignment-nivå.

Om du i dataelement 12 02 008 000 har angett kod 30600 för "Mottagare okänd" får du inte ange någon mottagare på vare sig Master consignment- eller House consignment-nivå.

Ange följande uppgifter:

 • 13 03 016 000 Namn
  Här anger du mottagarens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om mottagarens identifieringsnummer.

 • 13 03 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du mottagarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 03 018 000 Adress
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om mottagarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt identifieringsnummer i ett tredjeland har lämnats.

  • 13 03 018 019 Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 03 018 020 Land
   Ange landkod.

  • 13 03 018 021 Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 03 018 022 Ort
   Ange postort.

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

För att ett företag ska kunna agera som ombud måste företaget vara etablerat inom EU eller Norge.

Ombud kan inte vara samma person som person som är ansvarig för transiteringsförfarandet i dataelement 13 07 000 000.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori- eller TCUIN-nummer.

 • 13 06 030 000 Status
  Fyll i kod för ombuds status. Endast kod 2 för direkt ombudskap kan användas.

 • 13 06 074 000 Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor.

  • 13 06 074 016 Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 06 074 075 Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 06 074 076 E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 07 000 000 – Person som är ansvarig för transiteringsförfarandet

Här ska du ange uppgifter om den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet.

Ange följande uppgifter:

 • 13 07 016 000 Namn
  Ange fullständigt namn till den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om den ansvariges identifieringsnummer.
 • 13 07 017 000 Identifieringsnummer
  Ange Eori- eller TCUIN-nummer till den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet. Om inget identifieringsnummer anges ska fullständigt namn och adress anges.
 • 13 07 078 000 TIR-carnetinnehavarens identifieringsnummer
  Denna uppgift ska inte anges i en transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning.
  Om Typ av deklaration är 'TIR' ska Eori-nummer anges. I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

 • 13 07 018 000 Adress
  Ange fullständig adress till den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om den ansvariges identifieringsnummer.

  • 13 07 018 019 Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 07 018 020 Land
   Ange landkod.

  • 13 07 018 021 Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 07 018 022 Ort
   Ange postort.

 • 13 07 074 000 Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Namn och telefonnummer är obligatoriskt. Du kan utöver det också ange en e-postadress.

  • 13 07 074 016 Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 07 074 075 Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 07 074 076 E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 14 000 000 – Ytterligare aktör i leveranskedjan

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett TCUIN-nummer eller ett Eori-nummer.

Uppgiften ska lämnas på Master consignment-nivå om den gäller för hela deklarationen, på House consignment-nivå om den gäller för en specifik House consignment eller på House consignment item-nivå om det gäller för en specifik House consignment item.

Ange följande uppgifter:

 • 13 14 031 000 Roll
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


 • 13 14 017 000 Identifieringsnummer
  Ange ett TCUIN-nummer eller ett Eori-nummer.

15 11 000 000 – Slutdatum

Är du godkänd avsändare ska du ange det datum när transiteringen senast beräknas att presenteras vid destinationstullkontoret.

16 03 000 000 – Destinationsland

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, varornas sista destinationsland.

Uppgiften ska anges på Master consignment-nivå om den gäller för hela deklarationen, annars anges den på respektive House consignment Item. Observera att om du anger uppgiften på House consignment item-nivån får den inte vara samma på alla House consignment items.

16 06 000 000 – Avsändningsland

Denna uppgift ska inte anges i en transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning.

Under övergångsperioden ska uppgiften lämnas på Master consignment-nivå eller respektive House consignment item-nivå.

Denna uppgift ska anges när typ av deklaration är TIR, och inte för andra typer av transiteringsdeklarationer.

Ange det land där TIR-transporten inleddes och TIR-carneten avsändes.

Uppgiften ska anges på Master consignment-nivå om den gäller för hela deklarationen, alternativt för respektive House consignment. Det går också att ange uppgiften på House consignment item-nivå. Observera att uppgiften inte får vara samma på alla House consignments eller House consignment items.

16 12 000 000 – Land i sändningens rutt

Under övergångsperioden är denna uppgift obligatorisk att ange om transiteringsdeklarationen är kombinerad med en summarisk införseldeklaration och/eller summarisk utförseldeklaration. I övriga fall ska uppgiften inte anges.

Ange genom vilka länder varorna transporteras. Börja med avsändningsland och avsluta med destinationsland.

Ange följande uppgifter:

 • 16 12 020 000 Land
  Ange landkod i kronologisk ordning.

16 13 000 000 – Lastningsplats

Under övergångsperioden är uppgiften obligatorisk i de fall transitdeklaration kombineras med summarisk införseldeklaration eller summarisk utförseldeklaration, i övriga fall ska uppgiften inte anges.

Här anger du var varorna lastas, exempelvis en hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats där varorna lastas på de transportmedel som används för frakten.

Detta ska inte förväxlas med Varornas förvaringsplats som du anger i ett separat dataelement.

Uppgiften är frivillig i en transiteringsdeklaration inlämnad i förväg.

Ange följande uppgifter:

 • 16 13 036 000 UN/LOCODE
  Om du har UN/Locode för lastningsplatsen anger du den här. Du behöver då inte fylla i uppgift om land eller plats nedan.

 • 16 13 020 000 Land
  Om inte UN/Locode anges fyller du i landkoden för lastningslandet här.

 • 16 13 037 000 Plats
  Om inte UN/Locode anges fyller du i namnet på lastningsplatsen här så specifikt som möjligt.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Exempel

Vid förenklat förfarande anger du följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: X
 • Ekonomisk aktör: Eori-nummer
 • Identifiering av platsen: Platskod

Vid normalförfarande anger du:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  A – Anvisad plats
  B – Godkänd plats

 • 16 15 046 000 Kod för identifieringsmetod
  V – Tullkontor
  X – Eori-nummer

 • 16 15 047 001 – Tullkontorets referensnummer
  Ange tullkontorets referensnummer.

 • 16 15 051 017 Ekonomisk aktör
  Ange Eori-numret

 • 16 15 053 000 Tilläggskod (platskoden)
  Ange din platskod (godslokalkod)

16 17 000 000 – Bindande färdväg

I vissa fall får varor endast transporteras längs en särskild rutt.

Ange någon av följande koder:

 • Kod 0 om varorna inte omfattas av en bindande (föreskriven) färdväg.
 • Kod 1 om varorna omfattas av en bindande (föreskriven) färdväg. Färdvägen anger du med landkoder under dataelement 16 12 000 000 Land i sändningens rutt.

17 03 000 000 – Avgångstullkontor

Här ska du ange tullkontoret där transiteringen inleds.

Ange följande uppgift:

 • 17 03 001 000 – Referensnummer
  Ange tullkontorets referensnummer. Du hittar alla tullkontorsnummer i EU:s lista över tullkontor.

  Om du är godkänd avsändare och använder förenklat förfarande ska du alltid ange referensnummer för Malmö, SE000050.

17 04 000 000 – Transittullkontor

Transittullkontor är ett tullkontor beläget vid platsen för införsel eller utförsel till den avtalsslutande parten.

Denna uppgift är obligatorisk om typ av deklaration är T2 eller om transporten går via ett land som ingår i transiteringskonventionen.

Om typ av deklaration är TIR ska uppgiften inte anges.

Följande uppställning visar de olika möjligheterna för gemensam transitering respektive unionstransitering.

Möjligheter för gemensam transitering respektive unionstransitering


Gemensam transitering

Unionstransitering

Plats för införsel

 • till en avtalsslutande part.
 • till unionens tullområde, när varor under en transitering har passerat ett tredjelands territorium.

Plats för utförsel

 • från en avtalsslutande part, när varorna lämnar den avtalsslutande partens tullområde under en transitering via en gräns mellan den avtalsslutande parten och ett tredjeland.
 • från unionens tullområde, när varorna lämnar det tullområdet under en transitering via gränsen mellan en medlemsstat och ett annat tredjeland än ett land som omfattas av gemensam transitering.


Exempel

I de fall varorna transporteras genom ett icke-EU-land som omfattas av gemensam transitering ska det behöriga tullkontoret vid införseln i det landet anges som första (1) transittullkontor. Det behöriga tullkontoret vid återinförseln i unionen ska anges som andra (2) transittullkontor.

SE –> DE –> CH –> AT

Transittullkontor (1) vid införsel i Schweiz respektive (2) vid införsel i Österrike.

Se en aktuell lista över vilka länder som omfattas av konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (hos EU-kommissionen)

Ange följande uppgift:

 • 17 04 001 000 Referensnummer
  Ange tullkontorets referensnummer.

17 05 000 000 – Destinationstullkontor

Här ska du ange det tullkontor där transiteringen ska avslutas.

Observera att det vid TIR alltid måste vara ett tullkontor inom unionen.

Ange följande uppgift:

 • 17 05 001 000 Referensnummer
  Ange tullkontorets referensnummer

  Om du är godkänd mottagare i ett förenklat förfarande ska alltid referensnummer för Malmö, SE000050, anges.

18 01 000 000 – Nettovikt

Denna uppgift ska inte anges i en transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning.

Här anger du varornas nettovikt i kilogram för den aktuella varuposten. Enheten ”kg” ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg kan anges med upp till sex decimaler.

Observera att punkt används som decimaltecken.

Nettovikten måste vara större än bruttovikt om denna angetts på House consignment item-nivån.


Om du refererar till ett tidigare dokument i form av en exportdeklaration (kod N830 i dataelement 12 01 000 000 Tidigare dokument) är uppgift om nettovikt obligatoriskt.

Om du använder reducerad datauppsättning ska uppgiften inte anges.

I övriga fall är uppgift om nettovikt frivillig.

18 02 000 000 – Extra mängdenhet

I tulltaxan kan du se om varukoden omfattas av extra mängdenhet. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter. I övriga fall är det en frivillig uppgift.

Ange uppgiften med siffror. Du kan ange upp till sex decimaler.

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram).

Uppgiften ska lämnas för respektive House consignment Item förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på House consignment-nivå.

Om du på House consignment Item-nivå har angett noll kolli ska bruttovikten på denna House consignment item vara noll men minst en House consignment Item under respektive House consignment ska ha en bruttovikt högre än noll.

Bruttovikten för Master consignment ska ha samma eller högre vikt än summan av samtliga House consignment.

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara tillräckligt exakt för att varorna ska kunna klassificeras.

Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som exempelvis ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

18 06 000 000 – Förpackningar

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

 • 18 06 003 000 Kollislag
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i Tulltaxan.

 • 18 06 004 000 Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om du har angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

  • Om du har angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

 • 18 06 054 000 Märken
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

18 08 000 000 – CUS-kod

Om de berörda varorna omfattas av en Taric-bestämmelse i samband med en CUS-kod, ska CUS-koden tillhandahållas.

I övriga fall är CUS‑kod frivilligt att ange.

CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

CUS-koden anges i formatet 0000000-0.

18 09 000 000 – Varukod

Under övergångsperioden är uppgiften frivillig, men vi rekommenderar att varukod alltid lämnas på minst sexställig nivå.

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Uppgiften är frivillig om typ av deklaration är TIR.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer
  Här ska du ange HS-undernummer (6 siffror).

 • 18 09 057 000 – KN-nummer
  Här kan du ange de två följande siffrorna som bildar KN-nummer.

19 01 000 000 – Containerindikator

 • Ange 1 om varorna är lastade i en container när de passerar EU:s yttre gräns.
 • Ange 0 om varorna inte är lastade i containrar.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, släpvagnar och växelflak utan dragfordon, samt containrar avsedda för flygtransport.

Om deklarationen är inlämnad i förväg är uppgiften frivillig. Anger du inte någon kod här kan du inte använda något dataelement i klassen Transportutrustning (19 07 000 000).

Tänk på att du måste ange containernummer i dataelement 19 07 063 000 i de fall du anger koden 1.

19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över EU:s yttre gräns.

Följande koder är tillämpliga:

Koder för transportsätt till dataelement 19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Post

7

Transport via fasta installationer (endast möjligt för varor enligt tulltaxenummer 2201, 2709, 2710, 2711, 2716 och 2804)

8

Transport på inre vattenvägar

9

Annat transportsätt (dvs. egen framdrivning)


19 04 000 000 – Transportsätt inrikes

Denna uppgift ska inte anges i en transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning.

Här kan du ange koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som transporterar varorna vid avgång.

Du använder samma koder som för 19 03 000 000 Transportsätt vid gränsen.

19 05 000 000 – Transportmedel vid avgång

Under övergångsperioden ska uppgiften lämnas på Master consignment-nivå.

Här ska du ange uppgifter om transportmedlets identitet vid avgång.

Uppgiften behöver inte anges vid multimodal transport, det vill säga när transporten omfattar flera olika transportsätt, eller vid postförsändelser.

Ange följande uppgifter:

 • 19 05 061 000 Typ av identifiering
  Ange någon av följande koder:

  Koder för typ av identifiering i dataelement 19 05 061 000

  Kod

  Beskrivning

  10

  IMO-nummer för identifiering av fartyg

  11

  Namn på havsgående fartyg

  20

  Järnvägsvagnens nummer

  21

  Tågnummer

  30

  Vägfordonets registreringsnummer

  31

  Släpfordonets registreringsnummer

  40

  Iata-flightnummer

  41

  Luftfartygets registreringsnummer

  80

  Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)


  Den normala koden vid sjötransport är 10, som ska åtföljas av IMO-numret i dataelement 19 05 017 000 Identifieringsnummer.


 • 19 05 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du identifieringsnumret på transportmedlet.

  Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

  Metoder för identifiering i dataelement 19 05 017 000

  Transportmedel

  Metod för identifiering

  Sjötransport och transport på inre vattenvägar

  Fartygets namn

  Lufttransport

  Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

  Vägtransport

  Fordonets och/eller släpvagnens registreringsnummer

  Järnvägstransport

  Vagnens nummer


  Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer, ska du ange bådas registreringsnummer med hjälp av respektive kod för typ av identifiering. Observera att endast versaler och siffror får användas.


 • 19 05 062 000 Nationalitet
  Under övergångsperioden ska inte uppgiften anges om transportsätt är järnväg.
  Ange landkod för transportmedlet vid avgång.


19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som deklarationen omfattar.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, släpvagnar och växelflak utan dragfordon, samt containrar avsedda för flygtransport.

Du ska också peka på vilken varupost som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

 • 19 07 044 000 – Varureferens
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000. Uppgiften behöver inte lämnas om det endast finns en container.

19 08 000 000 – Aktivt transportmedel vid gränsen

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar EU:s yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Uppgiften är obligatorisk om transiteringsdeklarationen är kombinerad med en summarisk in- eller utförseldeklaration.

I följande fall kan uppgiften utelämnas:

 • om transportmedlet är samma som vid avgång
 • om inget transittullkontor är angivet i dataelement 17 04 000 000 Transittullkontor
 • om deklarationen är inlämnad i förväg
 • om transporten omfattar flera olika transportsätt (multimodal transport)
 • om transportsätt är Post.


Ange följande uppgifter:

 • 19 08 084 000 Tullkontor vid gränsen
  Ange tullkontorets referensnummer där det aktiva transportmedlet passerar EU:s yttre gräns.


 • 19 08 061 000 Typ av identifiering
  Ange någon av följande koder:

  Koder för typ av identifiering i dataelement 19 08 061 000

  Kod

  Beskrivning

  10

  IMO-nummer för identifiering av fartyg

  11

  Namn på havsgående fartyg

  21

  Tågnummer

  30

  Vägfordonets registreringsnummer

  40

  Iata-flightnummer

  41

  Luftfartygets registreringsnummer

  80

  Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)


  Den normala koden vid sjötransport är 10, som ska åtföljas av IMO-numret i dataelement 19 08 017 000 Identifieringsnummer.

 • 19 08 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du identifieringsnumret på transportmedlet.

  Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

  Metoder för identifierling i dataelement 19 08 017 000

  Transportmedel

  Metod för identifiering

  Sjötransport och transport på inre vattenvägar

  Fartygets namn

  Lufttransport

  Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

  Vägtransport

  Fordonets och/eller släpvagnens registreringsnummer

  Järnvägstransport

  Vagnens nummer


  Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer, ska du ange bådas registreringsnummer med hjälp av respektive kod för typ av identifiering. Observera att endast versaler och siffror får användas.

 • 19 08 062 000 Nationalitet
  Ange landkod för det aktiva transportmedlet.

19 10 000 000 – Försegling

Uppgift ska lämnas om försegling finns i form av antal och nummer.

Ange följande uppgifter:

 • 19 10 068 000 Antal förseglingar
  Om du i dataelement 12 12 000 000 anger ditt tillstånd till förseglingar av särskild av typ (SSE) måste du ange ett värde större än 0.

 • 19 10 015 000 Identifieringskod
  Ange förseglingens unika identifieringsnummer.

99 02 000 000 – Typ av garanti

Här ska du ange vilken eller vilka former av garanti du använder. I normalfallet för transiteringar som startas upp i Sverige används någon av koderna 0, 1, 2 och 3.

Koder för typ av garanti

Kod

Beskrivning

0

Undantag från skyldigheten att ställa en garanti (artikel 95.2 i tullkodexen)

1

Samlad garanti (artikel 89.5 i tullkodexen)

2

Individuell garanti i form av ett åtagande från en borgensman (artikel 92.1 b i tullkodexen)

3

Individuell garanti i form av kontanter eller något annat betalningsmedel som av tullmyndigheterna erkänns som likvärdigt med en kontant deposition, som görs i euro eller i valutan för den medlemsstat där garantin krävs (artikel 92.1 a i tullkodexen)

4

Individuell garanti i form av kuponger (artikel 92.1 b i tullkodexen och artikel 160 i genomförandeförordningen)

5

Undantag från skyldigheten att ställa en garanti när det import- eller exporttullbelopp för vilket garanti ska ställas inte överstiger det statistiska tröskelvärde för deklarationer som fastställts i enlighet med artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 (*) (artikel 89.9 i tullkodexen)

8

Garanti som inte krävs för vissa offentliga organ (artikel 89.7 i tullkodexen)

B

Garanti som ställts för varor som sänds enligt TIR-förfarandet

R

Garanti som inte krävs för varor som transporteras på Rhen, Rhens vattenvägar, Donau eller Donaus vattenvägar (artikel 89.8 a i tullkodexen)

J

Garanti som inte krävs för transporten mellan avgångstullkontor och transittullkontor – artikel 10.2 b i konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande


99 03 000 000 – Referens för garanti

Här anger du den referens som hör till din typ av garanti när garantikoden är 0, 1, 2, 3, 4 eller 5.

 • 99 03 069 000 – GRN
  Ange referensnumret för garantin (GRN). Om garantikoden är 0, 1, 2 eller 4 är uppgift om GRN obligatorisk att ange. I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

 • 99 03 070 000 – Tillträdeskod
  Ange accesskod. Om garantikoden är 0, 1, 2 eller 4 är uppgift om accesskod (tillträdeskod) obligatorisk att ange. I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

 • 99 03 012 000 – Valuta
  Under övergångsperioden ska denna uppgift enbart anges om du har fyllt i 99 03 071 000 – Belopp som ska täckas

  Ange valutakod. I de fall din garanti är utfärdad i Sverige ska valutakod SEK anges.

 • 99 03 071 000 – Belopp som ska täckas
  Ange det belopp som ska täckas av garantin.

 • 99 03 073 000 – Annan referens för garanti
  Denna uppgift är obligatorisk vid garantikod 8 och är frivillig vid garantikod 3. I övriga fall ska uppgiften utelämnas.
  • Ange referens till garantin.

Ytterligare säkerhetsuppgifter

Nedanstående uppgifter ska lämnas då kod 1, 2 eller 3 anges i dataelement 11 07 000 000 – Säkerhet.

Uppgifter för summarisk införseldeklaration eller summarisk utförseldeklaration behöver inte lämnas vid transitering till eller från de länder som ingår i säkerhetszonen.

11 04 000 000 – Indikator för särskild omständighet

Ange med hjälp av tillämplig kod om den summariska utförseldeklarationen avser en expressförsändelse eller om den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet har AEO-tillstånd.

Följande koder kan användas:

Koder till dataelement 11 04 000 000 – Indikator för särskild omständighet

Kod

Beskrivning

A20

Summarisk utförseldeklaration – Expressförsändelser

XXX

Godkänd ekonomisk aktör


13 12 000 000 – Fraktförare

Om fraktföraren är annan person än den som anges i dataelement 13 07 000 000 Person som är ansvarig för transiteringsförfarandet, ska du ange följande uppgift:

 • 13 12 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du fraktförarens Eori-nummer eller TCUIN-nummer.

14 02 000 000 – Transportkostnader

Under övergångsperioden kan uppgifter om transportkostnader endast lämnas på antingen Master consignment-nivå eller på House consignment item-nivå.

Här kan du ange hur transportkostnaderna har blivit betalda.

Uppgiften ska lämnas så långt den är känd.

Gäller uppgiften för hela sändningen lämnar du den på Master consignment-nivå. Har du lämnat uppgiften på Master consignment-nivå får du inte också lämna någon uppgift om transportkostnader på House consignment-nivå.

Ange följande uppgift:

 • 14 02 038 000 – Metod för betalning
  Ange tillämplig kod som betecknar betalningssätt för transportkostnader.

  Koder till dataelement 14 02 038 000 – Metod för betalning

  Kod

  Beksrivning

  A

  Kontantbetalning

  B

  Betalning med kreditkort

  C

  Betalning med check

  D

  Övrigt (t.ex. direktdebitering av konto)

  H

  Elektronisk betalning

  Y

  Konto hos fraktföraren

  Z

  Inte förhandsbetalt


15 03 000 000 – Beräknat datum och tid för ankomst


Under övergångsperioden ska datum och tid för ankomst till unionens tullområde anges i de fall avgångstullkontoret inte finns inom unionen, men transittullkontor finns inom unionen.

Ange beräknat datum och tid för det aktiva transportmedlets ankomst till säkerhetszonen.

16 14 000 000 – Lossningsplats

Under övergångsperioden är denna uppgift obligatorisk att ange, utom i de fall då du har lämnat kod ’XXX’ i dataelementet 11 04 000 000 Indikator för särskild omständighet. Då blir uppgiften frivillig.

Ange platsen där varorna lossas från de transportmedel som användes för frakten in i unionens tullområde. Om UN/Locode-koden inte är tillgänglig, ange landkoden och platsen där varorna lossas.

Ange följande uppgifter:

 • 16 14 036 000 – UN/LOCODE
  Ange UN/Locode.

 • 16 14 020 000 – Land
  Ange landkoden.

 • 16 14 037 000 – Plats
  Ange namnet på platsen.

17 06 000 000 – Utförseltullkontor för transitering

Om transiteringsdeklarationen kombineras med en summarisk utförseldeklaration (kod 2 i dataelement 11 07 000 000 Säkerhet) eller kombineras med både en summarisk utförsel- och införseldeklaration (kod 3 i dataelement 11 07 000 000 Säkerhet) kan uppgift om utförseltullkontor för transitering anges. I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Uppgiften ska vara det tullkontor som är behörigt för den plats från vilken varorna lämnar säkerhetszonen för en destination utanför detta område, som ligger i ett land som är kontrakterande part till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

Ange följande uppgift:

 • 17 06 001 000 Referensnummer
  Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, det tullkontor genom vilket varorna planeras lämna EU:s säkerhetszon (samtliga EU-länder samt Norge och Schweiz ingår i säkerhetszonen). Ange tullkontorets referensnummer. Det får inte vara samma referensnummer som transittullkontor eller destinationstullkontor.

  Samtliga länders koder finns samlade i Tullkontorslistan.

  EU:s lista över tullkontor

18 07 000 000 – Farligt gods

Om din vara består av farligt gods ska du ange UN-nummer här.

 • 18 07 055 000 – UN-nummer
  Ange UN-nummer.

19 02 000 000 – Transportens referensnummer

Här ska du ange flightnummer i de fall

 • deklarationen är kombinerad med en summarisk in- eller utförseldeklaration, och
 • du har angivit kod 4 (Flyg) i Transportsätt vid gränsen (dataelement 19 03 000 000).

I övriga fall kan uppgiften anges om den är känd.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)