Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för anmälan av varors ankomst

Den här deklarationshandledningen beskriver hur du ska anmäla varors ankomst till Tullverket.

En digital anmälan av varors ankomst med en referens till den summariska införseldeklarationen ska lämnas för varor som

 • ankommer direkt till Sverige med flyg från ett land utanför EU med varor som lossas i Sverige
 • ankommer till Sverige från ett land utanför EU med flyg efter att först ankommit till ett annat EU-land där varorna inte har omlastats eller avlastats.

Du ska också lämna en anmälan av varors ankomst för varor som ankommer via flyg och där det finns ett bevis om status som unionsvaror.

Läs mer om varors tullstatus som unionsvaror på sidan Bevis om varors tullstatus, Pous.

I vissa fall kan anmälan av varors ankomst även lämnas för vägtransport, se mer information på sidan Anmälan om varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring.

En anmälan om varors ankomst ska innehålla de uppgifter som finns i den här deklarationshandledningen.

Så här fungerar deklarationshandledningen

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i anmälan av varors ankomst. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Uppgiftslämning på olika nivåer

I deklarationshandledningen står det på några ställen vilken nivå uppgifterna ska lämnas på.

All uppgiftslämning enligt den nya tullagstiftningen bygger på en datamodell som har tagits fram av Världstullorganisationen (WCO). Den är utformad enligt specifika strukturer. Enligt dessa strukturer anges uppgifterna på olika nivåer.

Läs mer om de olika nivåerna på sidan Uppgiftslämning på olika nivåer.


Ange följande uppgifter:

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer.

För närvarande är endast följande koder tillämpliga. Om ingen av koderna är tillämplig ska uppgiften utelämnas.

Koder för dataelement 12 01 000 000 – Tidigare dokument

Kod

Beskrivning

Kommentar

N355

Summarisk införseldeklaration

Referens till SID baserad på en huvudflygfraktsedel (MAWB) ska anges på Master consignment-nivån.


Referens till SID baserad på en flygfraktsedel (HAWB) ska anges på House consignment-nivån.

NMRN

Referens till MRN-nummer

MRN-nummer för bevis om varors tullstatus som unionsvaror när detta är registrerat i systemet för Proof of Union Status (Pous).

Uppgiften kan enbart lämnas på Master consignment-nivå.

N825

T2L-dokument

I de fall varorna omfattas av ett bevis om varors tullstatus som unionsvaror vilket inte är registrerat i Pous ska du här ange det aktuella dokumentets referensnummer.

 

Uppgiften kan enbart lämnas på Master consignment-nivå.

 

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på en specifik rad eller position i det tidigare dokumentet.

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts in i EU:s tullområde. Transportdokument ska tillhöra det MRN eller referensnummer du angivit i dataelement 12 01 000 000 – Tidigare dokument och ska anges på samma nivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 – Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 – Typ
  Ange typ av transportdokument. Du hittar aktuella koder i kodlistan på sidan Koder för anmälan av varors ankomst.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN).

LRN-nummer baseras på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerades hos Tullverket för kommunikation via EDI.

13 05 000 000 – Deklarant

Deklarant är den som inger anmälan om varors ankomst. I normalfallet är detta samma som "Person som anmäler varornas ankomst", men det kan finnas tillfällen när dessa skiljer sig åt.

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.
 • 13 05 029 000 – Kommunikation
  Här ska du ange kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e-postadress.

  • 13 05 029 002 – Typ
   Ange typ. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 05 029 002 – Typ

   Kod

   Beskrivning

   EM

   E-post

   TE

   Telefon


  • 13 05 029 015 – Identifiering
   Ange e-postadress eller telefonnummer

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

Vid direkt ombudskap måste ombudet vara samma som "Person som anmäler varornas ankomst".

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

 • 13 06 030 000 – Status
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.
  Fyll i 
  • 2 för direkt ombudskap
  • 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).
 • 13 06 029 000 – Kommunikation
  Här ska du ange kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e-postadress.

  • 13 06 029 002 – Typ
   Ange typ. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 06 029 002 – Typ

   Kod

   Beskrivning

   EM

   E-post

   TE

   Telefon


  • 13 06 029 015 – Identifiering
   Ange e-postadress eller telefonnummer.

13 11 000 000 – Person som anmäler varornas ankomst

Anmälan om varors ankomst ska lämnas av någon av följande personer:

 • Den person som för in varorna i EU:s tullområde.
 • Den person i vars namn eller för vars räkning den person som för in varorna i EU:s tullområde agerar.
 • Den person som tar på sig ansvaret för att transportera varorna efter det att de förts in i EU:s tullområde.

Anmälan om varors ankomst får också lämnas av någon av följande personer:

 • Varje person som omedelbart hänför varorna till ett tullförfarande.
 • Innehavaren av ett tillstånd till drift av lagringsanläggningar.

I de fall ett ombud används är ombudet alltid "Person som anmäler varornas ankomst".

Ange följande uppgift:

 • 13 11 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du Eori-nummer för "Person som anmäler varornas ankomst".

15 06 000 000 – Deklarationsdatum

Ange datum och klockslag då anmälan om varors ankomst utfärdades. Tidpunkten får inte vara i framtiden.

15 08 000 000 – Datum och klockslag för anmälan av varornas ankomst

Ange datum och klockslag för anmälan om varors ankomst till tullen. Tidpunkten får inte vara i framtiden.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna anmäls och finns tillgängliga för kontroll.

Exempel 1 – Ankomst med flyg

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: U
 • Identifiering av platsen: UN/Locode

Exempel 2 – Ankomst med vägtransport över bemannad gränsövergång

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: COL-kod för gränsövergång mot Norge

Exempel 3 – Ankomst med vägtransport över obemannad gränsövergång

Som obemannad räknas gränsövergång utan tullkontor, samt med stängt tullkontor.

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Fyrställig platskod + referensnummer för beslut om undantag från rutt och tid (trafiktillåtelse)

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats. För närvarande är följande kod tillämplig:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande koder tillämpliga:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  U

  UN/Locode

  V

  Identifieringskod för tullkontor

  Y

  Referensnummer för beslut om undantag från rutt och tid (trafiktillåtelse)


 • 16 15 036 000 – UN/Locode
  Om du i dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod har angett koden ”U”, anger du UN/Locode.

  Du hittar aktuella koder i kodlistan på sidan Koder för anmälan av varors ankomst.

 • 16 15 047 000 – Tullkontor
  Om du i dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod har angett koden ”V”, anger du tullkontorsnumret.

  • 16 15 047 001 – Referensnummer
   Ange tillämpligt tullkontorsnummer
   Tullontorsnummer till dataelement 16 15 047 001 – Referensnummer

   Tullkontor

   COL-kod

   Eda tullkontor

   SE603360

   Hån tullstation

   SE060335

   Storlien tullkontor

   SE020342

   Svinesund tullstation

   SE603340

   Tärnaby tullkontor

   SE010332

   Idre tullkontor

   SE020423

   Björnfjell tollsted

   SE010333

   Junkerdal tollsted

   SE010334

   Vauldalen tollsted

   SE020344

   Åsnes tollsted

   SE603363

   Östby tollsted

   SE603362


 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  Om du i dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod har angett koden ”Y” anger du referensnumret för trafiktillåtelsen.

 • 16 15 053 000 Tilläggskod
  Om du i dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod har angett koden ”Y” anger du platskoden som framgår av trafiktillåtelsen.

17 09 000 000 – Anmälningstullkontor

Ange något av nedanstående två tullkontor. Hanteringen är centraliserad till dessa.

Ange följande uppgift:

 • 17 09 001 000 – Referensnummer
  • Ange kod SE003033 (Arlanda) för transporter som sker via flyg.
  • Ange kod SE020342 (Storlien) för transporter som sker via väg.

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som omfattas av den aktuella anmälan om varors ankomst. Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Ange följande uppgift:

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Ange containernummer. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä eller Ö, och inte heller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

19 11 000 000 – Behållarnummer


En behållare är en lastenhet avsedd för befordran av postförsändelser.

Ange de behållarnummer som omfattas av den aktuella anmälan om varors ankomst.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändring i dataelement 12 01, 12 05, 13 05, 13 06, 16 15, 17 09 och 19 07 samt i sidans inledande text.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)