Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för anmälan av varors ankomst

Den här deklarationshandledningen visar hur det kommer att se ut när du ska anmäla varors ankomst till Tullverket.

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. Den första delen som införs gäller varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU med flyg.

En anmälan om varors ankomst för varor som ankommer med flyg ska innehålla de uppgifter som finns i den här deklarationshandledningen.

Så här fungerar deklarationshandledningen

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i anmälan av varors ankomst. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Uppgiftslämning på olika nivåer

I deklarationshandledningen står det på några ställen vilken nivå uppgifterna ska lämnas på.

All uppgiftslämning enligt den nya tullagstiftningen bygger på en datamodell som har tagits fram av Världstullorganisationen (WCO). Den är utformad enligt specifika strukturer. Enligt dessa strukturer anges uppgifterna på olika nivåer.

Läs mer om de olika nivåerna på sidan Uppgiftslämning på olika nivåer.


Ange följande uppgifter:

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer.

För närvarande är endast referens till en summarisk införseldeklaration (SID) tillämplig. I övriga fall ska uppgiften inte anges.

Nivåer som uppgiften ska lämnas på:

 • Referens till SID baserad på en huvudflygfraktsedel (MAWB) ska anges på Master consignment-nivån.
 • Referens till SID baserad på en flygfraktsedel (HAWB) ska anges på House consignment-nivån.


Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange MRN-nummer för den aktuella summariska införseldeklarationen.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. För närvarande är endast kod N355 (Summarisk införseldeklaration) tillämplig.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på en specifik rad eller position i den summariska införseldeklarationen.

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts in i EU:s tullområde.

Nivåer som uppgiften ska lämnas på:

 • Master consignment-nivån – Ange huvudflygfraktsedel (MAWB) med hjälp av tillämplig kod och fraktsedelsnummer.
 • House consignment-nivån – Här kan du ange flygfraktsedel (HAWB) som är underliggande till den MAWB du angivit på Master consignment-nivån, eller som är fristående i de fall varorna inte omfattas av en MAWB.


Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 – Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 – Typ
  Ange typ av transportdokument. Du hittar aktuella koder i kodlistan på sidan Koder för anmälan av varors ankomst.


12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN).

LRN-nummer baseras på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerades hos Tullverket för kommunikation via EDI.

13 05 000 000 – Deklarant

Deklarant är den som inger anmälan om varors ankomst. I normalfallet är detta samma som "Person som anmäler varornas ankomst", men det kan finnas tillfällen när dessa skiljer sig åt.

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.
 • 13 05 029 000 – Kommunikation
  Här ska du ange kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e-postadress.

  • 13 05 029 015 Identifieringskod
   Ange identifieringskod. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 05 029 015 – Identifieringskod

   Kod

   Beskrivning

   EM

   E-post

   TE

   Telefon


  • 13 05 029 002 Typ
   Ange e-postadress eller telefonnummer

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

Vid direkt ombudskap måste ombudet vara samma som "Person som anmäler varornas ankomst".

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

 • 13 06 030 000 – Status
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.
  Fyll i 
  • 2 för direkt ombudskap
  • 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).
 • 13 06 029 000 – Kommunikation
  Här ska du ange kontaktuppgifter i form av minst ett telefonnummer eller en e-postadress.

  • 13 06 029 015 – Identifieringskod
   Ange identifieringskod. Följande koder är tillämpliga:
   Koder till dataelement 13 06 029 015 – Identifieringskod

   Kod

   Beskrivning

   EM

   E-post

   TE

   Telefon


  • 13 06 029 002 – Typ
   Ange e-postadress eller telefonnummer.

13 11 000 000 – Person som anmäler varornas ankomst

Anmälan om varors ankomst ska lämnas av någon av följande personer:

 • Den person som för in varorna i EU:s tullområde.
 • Den person i vars namn eller för vars räkning den person som för in varorna i EU:s tullområde agerar.
 • Den person som tar på sig ansvaret för att transportera varorna efter det att de förts in i EU:s tullområde.

Anmälan om varors ankomst får också lämnas av någon av följande personer:

 • Varje person som omedelbart hänför varorna till ett tullförfarande.
 • Innehavaren av ett tillstånd till drift av lagringsanläggningar.

I de fall ett ombud används är ombudet alltid "Person som anmäler varornas ankomst".

Ange följande uppgift:

 • 13 11 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du Eori-nummer för "Person som anmäler varornas ankomst".

15 06 000 000 – Deklarationsdatum

Ange datum och klockslag då anmälan om varors ankomst utfärdades. Tidpunkten får inte vara i framtiden.

15 08 000 000 – Datum och klockslag för anmälan av varornas ankomst

Ange datum och klockslag för anmälan om varors ankomst till tullen. Tidpunkten får inte vara i framtiden.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna anmäls och finns tillgängliga för kontroll.

Exempel

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: U
 • Identifiering av platsen: UN/Locode

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats. För närvarande är följande kod tillämplig:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande kod tillämplig:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  U

  UN/Locode


17 09 000 000 – Anmälningstullkontor

Ange Anmälningstullkontor med koden SE003033 i dataelement 17 09 001 000 Referensnummer.

Ange följande uppgift:

 • 17 09 001 000 – Referensnummer

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som omfattas av den aktuella anmälan om varors ankomst.

Ange följande uppgift:

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Ange containernummer.

19 11 000 000 – Behållarnummer


En behållare är en lastenhet avsedd för befordran av postförsändelser.

Ange de behållarnummer som omfattas av den aktuella anmälan om varors ankomst.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)