Tullverket

Framtida tullhantering

Handledning för anmälan om varor vid registrering i deklarantens bokföring – EIDR

Här hittar du en handledning som visar hur du ska anmäla varor som har registrerats i deklarantens bokföring.

Registrering i deklarantens bokföring

Meddelandet IEDA är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring.

Du ska skicka meddelandet IEDA till Tullverket i direkt anslutning till att du upprättar en anmälan i form av en registrering i bokföringen. Meddelandet syftar till att anmäla varornas ankomst och få varorna frigjorda till det begärda förfarandet.

När Tullverket har handlagt ditt ärende får du beslut om frigörande. När dina varor har frigjorts ska du lämna en kompletterande deklaration inom tidsfristen i tillståndet.

Om handledningen

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Handledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i anmälan vid registrering i deklarantens bokföring. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Ange följande uppgifter:

11 03 000 000 – Varupostnummer

Varupostnummer såsom det numreras i deklarantens bokföring.

11 09 000 000 – Förfarande

Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av två tvåställiga koder. De två första siffrorna anger det aktuella förfarande som du vill hänföra varan till. De två sista siffrorna anger vilket förfarande som har föregått det aktuella förfarandet.

Giltiga fyrställiga kombinationer hittar du i e-tjänsten Referensdata under Import.

Referensdata söksystem

Exempel kod 4071

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 40 står för ”Samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 71 innebär att varorna har varit upplagda på ett tullager.

Exempel kod 5171

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 51 står för ”Aktiv förädling”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 71 innebär att varorna har varit upplagda på ett tullager.

Ange följande uppgifter:

 • 11 09 001 000 – Begärt förfarande
  Du anger det förfarande som finns i ditt tillstånd till registrering i deklarantens bokföring. Tillståndet kan endast innehålla 40, 44, 51, 53 eller 61 som begärt förfarande.

  Begärt förfarande ska vara samma på samtliga varuposter.

  Särskilda skatteområden:
  Endast begärt förfarande 40 eller 61 kan användas.

 • 11 09 002 000 – Föregående förfarande
  Ange föregående förfarande i form av en tvåställig kod. För närvarande är endast koderna 00, 10 och 71 tillämpliga.


11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Vid vissa förfaranden måste du ange en eller flera koder som komplement till datagruppen 11 09 000 000. Vissa koder har fastställts av EU-kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Finns det ingen lämplig kod lämnar du dataelementet tomt.

Koder fastställda av EU-kommissionen består av en bokstav och två siffror, och för tillfället är följande grupper av koder aktuella:

Koder till dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Förfarandekod

Beskrivning

Axx

Aktiv förädling

Bxx

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx

Tillfällig införsel

Exx

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx

Andra (returvaror, reparation m.m.)


Observera att du inte kan använda koden C07 om du har angivit 71 som Föregående förfarande i dataelement 11 09 002 000.

Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav.

Du hittar både unionskoder och nationella koder i e-tjänsten Referensdata under Import.

Referensdata söksystem

Särskilda skatteområden

Om din anmälan omfattar varor från ett särskilt skatteområde, till exempel Åland eller Kanarieöarna, ska du ange kod F15 på samtliga varuposter.

Tillfällig införsel

Om anmälan avser hänförande till tillfällig införsel är uppgift om Ytterligare förfarande obligatorisk i samtliga varuposter.

Tull- och momsfrihet

Om du ska ansöka om tull- och momsfrihet anger du koden för tullfrihet samt koden för den momsfrihet du yrkar på, vanligen kod F45.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer.

Referens till registreringen i deklarantens bokföring ska du lämna på huvudnivå genom att ange kodtyp NCLE.

Referens till övriga relevanta handlingar kan anges antingen på huvudnivå eller varupostnivå. Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en anmälan. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Vid referens till registrering i deklarantens bokföring ska du ange koden NCLE på huvudnivå.

  Du hittar övriga aktuella dokumentkoder i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på vilken rad eller position i det tidigare dokumentet den aktuella varuposten i anmälan omfattar. Uppgiften kan endast anges på varupostnivå.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN-nummer är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

12 12 000 000 – Tillstånd

Angivna tillstånd ska vara samma i anmälan som i den kompletterande deklarationen.

Här ska du ange tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR) och samlad garanti (CGU). Du anger även eventuella tillämpliga tillstånd för särskilda förfaranden som stöd för anmälan.

Uppgifter om tillstånd ska anges på huvudnivå. Tillstånd för bindande klassificeringsbesked (BTI) respektive bindande ursprungsbesked (BOI) kan anges på huvudnivå i de fall tillståndet omfattar alla varuposter, alternativt ska det anges för respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 002 000 Typ
  Detta dataelement fyller du endast i om du har ett bindande klassificeringsbesked (BTI), ett bindande ursprungsbesked (BOI) eller ett tillstånd till slutanvändning (EUS).

  Följande koder är tillämpliga vid alla förfaranden:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C626

  BTI

  C627

  BOI


  Slutanvändning
  Kod N990 eller C990 ska alltid anges vid slutanvändning.

 • 12 12 001 000 Referensnummer
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndskoden.

  Exempel 1:
  Du har ett tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR). Referensnumret börjar då med SEEIR och åtföljs av ett identifieringsnummer.

  Exempel 2:
  Du har ett svenskt tillstånd till aktiv förädling (IPO). Referensnumret börjar då med SEIPO och åtföljs av ett identifieringsnummer.

 • 12 12 080 000 Tillståndshavare
  Detta dataelement fyller du endast i om du åberopar ett bindande klassificeringsbesked eller ett bindande ursprungsbesked i dataelement 12 12 002 000.

  Det är innehavarens Eori-nummer som ska anges.

13 05 000 000 – Deklarant

Deklaranten är den person som lämnar in en anmälan i eget namn eller för vars räkning en anmälan lämnas in.

Ange följande uppgift:

 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar som ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

 • Vid direkt ombudskap fyller du i både Eori-nummer och status.
 • Vid indirekt ombudskap anges endast ombudets status.

För att ett företag ska kunna agera som ombud måste företaget vara etablerat inom EU eller Norge.

Direkt ombudskap

Ett direkt ombud kan använda sitt tillstånd till EIR under förutsättning att de har direktåtkomst till deklarantens bokföring där de gör registreringen.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Ett indirekt ombud kan använda sitt tillstånd till EIR och gör då registreringen i sin egen bokföring i rollen som deklarant.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Slutanvändning, aktiv förädling och tillfällig införsel

Indirekt ombudskap är inte möjligt att använda när varan hänförs till förfarandet för slutanvändning, aktiv förädling eller tillfällig införsel.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

 • 13 06 030 000 Status
  Ombudskapet kan enbart vara direkt eller indirekt.
  • Fyll i 2 för direkt ombudskap.
  • Fyll i 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna anmäls och finns tillgängliga för kontroll.

Om varorna befinner sig på ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring anger du följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du

 • Typ av plats: C
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  B

  Tillståndsgiven plats

  C

  Godkänd plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande kod tillämplig:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  Y

  Tillståndsnummer (godslokalkod)


 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  Om typ av plats är angivet som "B" eller "C" anger du godslokalkoden här.

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här kan du ange varornas bruttovikt i kilogram. Uppgiften är endast obligatorisk när anmälan omfattar delar av en deklaration för tillfällig lagring.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram.

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Observera att om lastpallars vikt anges i transportdokumentet ska denna också ingå i bruttovikten som du anger här, förutom i följande fall:

 1. Lastpallen utgör en separat varupost i tulldeklarationen.
 2. Tullsatsen för varuposten i fråga grundar sig på bruttovikten, och/eller tullkvoten för varuposten i fråga förvaltas på grundval av måttenheten ”bruttovikt”.

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara så detaljerad att det går att klassificera varorna utifrån varubeskrivningen. Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

18 06 000 000 – Kollin

Här kan du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning. Uppgiften är endast obligatorisk när anmälan omfattar delar av en deklaration för tillfällig lagring.

 • 18 06 003 000 – Kollislag
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om ett eller flera kollin med samma kollislag och godsmärkning innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kollitalet på en varupost.

  • På nästa varupost/varuposter anger du då 0 i detta dataelement.

  • Om du har angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

  • Om du har angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som anmälan omfattar. Uppgiften kan utelämnas vid uttag från tullager om inte varorna omfattas av restriktioner där uppgift om containernummer krävs.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Du ska också peka på vilka varuposter som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 044 000 – Varureferens
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000.

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändring i dataelement 11 09 001 000 och 11 09 002 000.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)