Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för kompletterande deklaration vid EIDR (IKES)

Här hittar du en deklarationshandledning som visar hur du ska deklarera en kompletterande deklaration om du tidigare lämnat en tulldeklaration genom registrering i bokföringen.

Kompletterande deklaration vid EIDR

Du ska skicka meddelandet IKES till Tullverket efter att du tidigare har lämnat en anmälan av varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring.

Det finns två typer av kompletterande deklaration: allmän och sammanfattande.

Allmän deklaration

Varje registrering i bokföringen (som anmälts med meddelande IEDA) ska följas av en allmän kompletterande deklaration. Den ska skickas till Tullverket senast 10 dagar efter den dag varorna frigjordes.

Sammanfattande deklaration

Alla registreringar i bokföringen som gjorts under ett dygn eller en vecka (där varje registrering har anmälts med meddelande IEDA) slås samman i en sammanfattande kompletterande deklaration. Om du slår samman registreringar under ett dygn ska den kompletterande deklarationen skickas till Tullverket senast 10 dagar efter det dygn varorna frigörs. Om du slår samman registreringar under en vecka ska den kompletterande deklarationen skickas senast 10 dagar efter veckans sista dag som är söndag.

Övergångslösning

Under en period behöver Tullverket erbjuda en övergångslösning för sammanfattande kompletterande deklarationer. Övergångslösningen har en huvudnivå/försändelsenivå, vilket innebär att följande uppgifter bara kan anges en gång i den sammanfattande kompletterande deklarationen:

 • 12 11 000 000 Lager
 • 14 01 000 000 Leveransvillkor
 • 14 05 000 000 Faktureringsvaluta
 • 14 06 000 000 Fakturerat totalbelopp
 • 15 09 000 000 Datum för godtagande
 • 16 15 000 000 Varornas förvaringsplats
 • 19 01 000 000 Containerindikator
 • 19 03 000 000 Transportsätt vid gränsen
 • 19 04 000 000 Transportsätt inrikes
 • 19 08 000 000 Aktivt transportmedel vid gränsen

Det innebär att de registreringar som har samma värde i dessa fält kan slås samman i en sammanfattande kompletterande deklaration. Registreringar under samma period som till exempel har två olika leveransvillkor kan därmed inte slås samman i samma kompletterande deklaration.

Om deklarationshandledningen

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i en kompletterande deklaration för import. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Särskilda förfaranden och särskilda skatteområden

Deklarationshandledningen innehåller uppgifter för deklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.

I de fall en uppgift inte ska anges i det aktuella förfarandet är detta angivet direkt under dataelementet. I de fall uppgifterna skiljer sig åt anges det sist under respektive dataelement.

Kodlistor

Aktuella koder hittar du i e-tjänsten Referensdata söksystem. Du kan också ladda ner dem som XML-filer via Referensdata fildistribution.

Referensdata söksystem

Referensdata fildistribution

I deklarationshandledningen hänvisar vi oftast till Referensdata eller Tulltaxan.

Ange följande uppgifter:

11 01 000 000 – Typ av deklaration

Här ska du ange en kod för typ av deklaration. För närvarande kan du endast ange någon av följande koder:

Koder till dataelement 11 01 000 000 – Typ av deklaration

Kod

Beskrivning

IM

Vid handel med länder och territorier som är
belägna utanför unionens tullområde.

CO

Vid handel med särskilda skatteområden, t.ex. Åland eller Kanarieöarna.


11 02 000 000 – Typ av ytterligare deklaration

Här anger du att det är en kompletterande tulldeklaration efter att ha lämnat en tulldeklaration genom registrering i bokföringen.

Använd någon av följande koder:

 • Z – För en kompletterande deklaration av allmän art
 • V – För en kompletterande sammanfattande deklaration

11 03 000 000 – Varupostnummer

I en kompletterande deklaration av allmän art ska varuposterna numreras enligt den anmälan som är gjord vid registrering i deklarantens bokföring.

I en kompletterande deklaration av sammanfattande art ska varuposterna numreras löpande. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje varupost.

Observera att vid en ansökan om ändring ska det ursprungliga varupostnumret behållas. Du får alltså inte numrera om varuposterna. Om du exempelvis har fyra varuposter i den ursprungliga deklarationen och i ansökan om ändring tar bort varupost 2 ska ansökan om ändring innehålla varupost 1, 3 och 4.

11 09 000 000 – Förfarande

Observera att uppgiften inte får skilja sig från den anmälan som är gjord vid registrering i deklarantens bokföring.

Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av två tvåställiga koder. De två första siffrorna anger det aktuella förfarande som du vill hänföra varan till. De två sista siffrorna anger vilket förfarande som föregått det aktuella förfarandet.

Giltiga fyrställiga kombinationer hittar du i e-tjänsten Referensdata under Import.

Referensdata söksystem.

Exempel kod 4071

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 40 står för ”Samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 71 innebär att varorna har varit upplagda på ett tullager.

Exempel kod 5171

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. Kod 51 står för ”Aktiv förädling”. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare har varit föremål för ett tullförfarande. 71 innebär att varorna har varit upplagda på ett tullager.

Ange följande uppgifter:

 • 11 09 001 000 – Begärt förfarande
  Ange begärt förfarande i form av en tvåställig kod. Du anger det förfarande som finns i ditt tillstånd till registrering i deklarantens bokföring. Tillståndet kan endast innehålla 40, 44, 51, 53 eller 61 som begärt förfarande.

  Begärt förfarande ska vara samma på samtliga varuposter.

  Särskilda skatteområden:
  Endast begärt förfarande 40 eller 61 kan anges.

 • 11 09 002 000 – Föregående förfarande
  Ange föregående förfarande i form av en tvåställig kod. För närvarande är endast koderna 00, 10 och 71 tillämpliga.

11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Observera att uppgiften inte får skilja sig från den anmälan som är gjord vid registrering i deklarantens bokföring.

Vid vissa förfaranden måste du ange en eller flera koder som komplement till datagruppen 11 09 000 000. Vissa koder har fastställts av EU-kommissionen, men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Finns ingen lämplig kod lämnar du dataelementet tomt.

Koder fastställda av EU-kommissionen består av en bokstav och två siffror, och för tillfället är följande grupper av koder aktuella:

Koder till dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Förfarandekod

Beskrivning

Axx

Aktiv förädling

Bxx

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx

Tillfällig införsel

Exx

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx

Andra (Returvaror, reparation m.m.)


Observera att du inte kan använda koden C07 om du har angivit 71 som föregående förfarande i dataelement 11 09 002 000.

Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav.

Du hittar både unionskoder och nationella koder i e-tjänsten Referensdata.

Referensdata söksystem

Särskilda skatteområden

Om din deklaration omfattar varor från ett särskilt skatteområde, till exempel Åland eller Kanarieöarna, ska du ange kod F15 på samtliga varuposter.

Tillfällig införsel

Om deklarationen avser tillfällig införsel är uppgift om Ytterligare förfarande obligatorisk i samtliga varuposter.

Tull- och momsfrihet

Om du ska ansöka om tull- och momsfrihet anger du koden för tullfrihet samt koden för den momsfrihet du yrkar på, vanligen kod F45. Observera att tullfrihet måste yrkas redan i den anmälan som är gjord vid registrering i deklarantens bokföring.
Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till den anmälan eller de anmälningar som har gjorts vid registrering i deklarantens bokföring genom kod NMRN och ett referensnummer. Denna uppgift ska anges på huvudnivå. Observera att vid en kompletterande deklaration av allmän art får endast en referens anges.

Andra uppgifter om tidigare dokument kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter. Samma kodtyp kan användas både på huvudnivå och varupostnivå i en deklaration, däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på vilken rad eller position i det tidigare dokumentet den aktuella varuposten i deklarationen omfattar. Uppgiften kan endast anges på varupostnivå.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  För närvarande är följande koder tillämpliga:

  Nationella koder
  Nationella koder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  OGILT

  Ogiltigförklarande av en tulldeklaration

  RESRV

  När en reservrutin har använts och deklarationen skickas in elektroniskt i efterhand


  Observera att de nationella koderna endast kan lämnas på huvudnivå och alltså ska gälla för hela deklarationen.

  Läs mer om hur du ansöker om att ogiltigförklara en tulldeklaration.

  Särskilda skatteområden
  För varor från särskilda skatteområden är endast koden RESRV tillämplig.

 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält.

12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Här anger du de handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen. Exempel på sådana handlingar kan vara kvotlicenser, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och referensnummer för faktura. Följande koder finns för faktura:

Koder för fakturor till dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
Kod för fakturaBeskrivning
N935Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled som utgör en försäljning enligt artikel 128.1 i genomförandeförordningen.
N380Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.
N325Proformafaktura.
D005Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning).
D008Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning).
D017Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg utfärdat av CCCME (Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1239/2013; identiska med de uppgifter som anges i bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 1238/2013)
D018Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar (Bilaga IV till förordning (EU) nr 1239/2013; identisk med bilaga V till förordning (EU) nr 1238/2013)
D020Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2015/1953
D022Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören


Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå.

Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter.

Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en deklaration. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter

Uppgifter du ska lämna för alla handlingar

 • 12 03 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 03 002 000 – Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar koderna i Tulltaxan.

  Tulltaxans kodförteckning.

Kompletterande uppgifter vid licensavräkning

Följande uppgifter ska endast anges i de fall din vara omfattas av en kvotlicens.

 • 12 03 010 000 – Utfärdande myndighet
  I det fall du refererar till en licens ska du ange den utfärdande myndighetens namn.

 • 12 03 005 000 – Beräkningsenhet och kvalificerare
  Om licensen är utfärdad i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.

 • 12 03 006 000 – Kvantitet
  Ange den kvantitet som ska räknas av från licensen.

 • 12 03 011 000 – Giltighetsdatum
  Ange det datum licensen upphör att gälla.

 • 12 03 012 000 – Valutakod
  Om licensen är utfärdad på ett belopp anger du valutakoden här. För licenser utfärdade i Sverige kan endast valutakoden SEK användas.

 • 12 03 013 000 – Varupostnummer i dokumentraden
  Om din licens upptar flera varor pekar du på rätt rad i licensen här.

 • 12 03 014 000 – Belopp
  Ange eventuellt belopp som ska räknas av från licensen.

12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Ange följande uppgifter:

 • 12 04 001 000 – Referensnummer
  Ange eventuellt referensnummer.

 • 12 04 002 000 – Typ
  Ange den Y-kod som framgår av Tulltaxan.

  Tulltaxans kodförteckning

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument med vilket varorna har förts in i EU:s tullområde.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 – Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 – Typ
  Ange typ av transportdokument med hjälp av kodförteckningen i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN-nummer är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

Ett unikt LRN-nummer genereras av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerats hos Tullverket för kommunikation via EDI.

12 11 000 000 – Lager

Denna uppgift ska inte anges när deklarationen avser varor från ett särskilt skatteområde.

Denna uppgift är obligatorisk vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för föregående förfarande i dataelement 11 09 002 000 är 71.

I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Koden för att identifiera tullagret består av två delar, typ av lager och identifierare för lagret:

 • 12 11 002 000 – Typ
  Ange tillämplig unionskod för typ av lager.

  Du kan ange någon av följande koder:
  Koder till dataelement 12 11 002 000 – Typ
  KodBeskrivning
  RAllmänt tullager typ I
  SAllmänt tullager typ II
  UPrivat tullager

 • 12 11 015 000 – Identifieringskod
  Ange lagrets tillståndsnummer (godslokalkod).


12 12 000 000 – Tillstånd

Observera att tillståndsnummer inte får skilja sig från det nummer som uppgetts i anmälan vid registrering i deklarantens bokföring.

Här ska du ange tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR) och samlad garanti (CGU). Du anger även eventuella tillämpliga tillstånd för särskilda förfaranden som stöd för anmälan.

Uppgifter om tillstånd ska anges på huvudnivå. Tillstånd för bindande klassificeringsbesked (BTI) respektive bindande ursprungsbesked (BOI) kan anges på huvudnivå i de fall tillståndet omfattar alla varuposter, alternativt ska det anges för respektive varupost.

Andra typer av tillstånd, till exempel nationella tillstånd, ska anges i dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar.

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 002 000 Typ
  Detta dataelement fyller du endast i om du har ett bindande klassificeringsbesked (BTI), ett bindande ursprungsbesked (BOI) eller ett tillstånd till slutanvändning (EUS).

  Följande koder är tillämpliga vid alla förfaranden:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C626

  BTI

  C627

  BOI


  Slutanvändning
  Kod N990 eller C990 ska alltid anges vid slutanvändning.

 • 12 12 001 000 Referensnummer
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndets namn.

  Exempel 1:
  Du har ett tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR). Referensnumret börjar då med SEEIR och åtföljs av ett identifieringsnummer.

  Exempel 2:
  Du har ett svenskt tillstånd till aktiv förädling (IPO). Referensnumret börjar då med SEIPO och åtföljs av ett identifieringsnummer.

 • 12 12 080 000 Tillståndshavare
  Detta dataelement fyller du endast i om du åberopar ett bindande klassificeringsbesked eller ett bindande ursprungsbesked i dataelement 12 12 002 000.

  Det är innehavarens Eori-nummer som ska anges.

13 01 000 000 – Exportör

Här anger du uppgifter om exportören eller exportörerna. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera exportörer ska dessa istället anges på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 01 016 000 – Namn
  Här anger du exportörens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om exportörens identifieringsnummer.

 • 13 01 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du exportörens Eori-nummer eller MRA-nummer. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 01 018 000 – Adress
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om exportörens Eori-nummer eller MRA-nummer har lämnats.

  • 13 01 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 01 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 01 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 01 018 022 – Ort
   Ange postort

13 04 000 000 – Importör

Importören är den part som upprättar en deklaration för import, eller den för vars räkning deklarationen upprättas. Vanligtvis är deklaranten och importören samma person men det finns tillfällen då dessa kan vara olika, exempelvis vid indirekt ombudskap.

Uppgift om importör är obligatorisk även om importören och deklaranten är samma person.

Ange följande uppgifter:

 • 13 04 016 000 – Namn
  Här anger du importörens namn. Uppgiften ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

 • 13 04 017 000 – Identifieringsnummer
  Här ska du ange Eori-nummer eller, om sådant saknas, svenskt personnummer eller födelsedata.

  • Ett företag som är etablerat i EU
   • ska ange Eori-nummer
   • ska inte fylla i namn- och adressuppgifter.

  • Ett företag som inte är etablerat i EU
   • ska fylla i namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx)
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

   • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
    • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), till exempel DK19710731
    • fullständiga namn- och adressuppgifter.

 • 13 04 018 000 – Adress
  Här anger du importörens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

  • 13 04 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 04 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 04 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 04 018 022 – Ort
   Ange postort.

13 05 000 000 – Deklarant

Observera att uppgiften inte får skilja sig från den deklarant som angetts i anmälan vid registrering i deklarantens bokföring.

Deklaranten är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller för vars räkning en tulldeklaration lämnas in.

Det är endast företag eller personer som är etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant.

Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika.

Ett ombud kan också stå som deklarant. Ombudet ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" för undantag.

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.

 • 13 05 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 05 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 05 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 05 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar som ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

 • Vid direkt ombudskap fyller du i både Eori-nummer och status.
 • Vid indirekt ombudskap anges endast ombudets status.

För att ett företag ska kunna agera som ombud måste företaget vara etablerat inom EU eller Norge.

Direkt ombudskap

Ett direkt ombud kan använda sitt tillstånd till EIR under förutsättning att de har direktåtkomst till deklarantens bokföring där de gör registreringen.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Ett indirekt ombud kan använda sitt tillstånd till EIR och gör då registreringen i sin egen bokföring i rollen som deklarant. Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Slutanvändning, aktiv förädling och tillfällig införsel

Indirekt ombudskap är inte möjligt att använda när varan hänförs till förfarandet för slutanvändning, aktiv förädling eller tillfällig införsel.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

 • 13 06 030 000 – Status
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.
  • Fyll i 2 för direkt ombudskap.
  • Fyll i 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).
 • 13 06 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 06 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 06 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 06 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 08 000 000 – Säljare

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Om säljaren inte är samma person som exportören anger du säljarens uppgifter här.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen.

Finns det flera säljare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om säljarens Eori-nummer eller MRA-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 08 016 000 – Namn
  Här anger du säljarens namn. Uppgiften ska inte anges om säljaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

 • 13 08 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange säljarens Eori-nummer eller MRA-nummer. Om du lämnar en uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 08 018 000 – Adress
  Här anger du säljarens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om säljaren har ett Eori-nummer eller MRA-nummer.

  • 13 08 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 08 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 08 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 08 018 022 – Ort
   Ange postort.

13 09 000 000 – Köpare

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Om köparen inte är samma person som importören anger du köparens uppgifter här. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera köpare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om köparens Eori-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 09 016 000 – Namn
  Här anger du köparens namn. Uppgiften ska inte anges om köparen har ett Eori-nummer.

 • 13 09 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange köparens Eori-nummer. Om du lämnar uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 09 018 000 – Adress
  Här anger du köparens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om köparen har ett Eori-nummer.

  • 13 09 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 09 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 09 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 09 018 022 – Ort
   Ange postort.


13 14 000 000 – Ytterligare aktör i leveranskedjan

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Uppgiften ska lämnas på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen. Annars lämnas uppgiften på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 14 031 000 – Roll
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


 • 13 014 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter

Observera att uppgiften inte får skilja sig från anmälan vid registrering i deklarantens bokföring.

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel eller aktiv förädling.

Om importören använder sig av ett indirekt ombud ska importörens momsregistreringsnummer anges.

Ange följande uppgifter:

 • 13 16 031 000 – Roll
  Följande rollkod är möjlig att ange:
  Rollkoder till dataelement 13 16 031 000

  Kod

  Beskrivning

  FR7

  Beskattningsbar person eller den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt (beskattningsbar person ska inge en mervärdeskattedeklaration i Sverige)

  Kod FR7 får endast användas då ombudsstatus 3 har angivits i dataelement 13 06 030 000 – Status.

   

  Observera att koden FR7 endast kan anges på huvudnivå.


 • 13 16 034 000 – Registreringsnummer för mervärdeskatt
  Ange registreringsnummer för mervärdeskatt.

13 20 000 000 – Den person som ställer en garanti

Denna uppgift ska inte anges i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Denna uppgift ska endast anges om den person som ställer en garanti inte är samma person som deklaranten. Till exempel ska ett direkt ombud som åtar sig betalningsansvaret fylla i sitt Eori-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 13 20 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange Eori-nummer.

13 21 000 000 – Den person som betalar tull

Denna uppgift ska inte anges vid aktiv förädling.

Denna uppgift ska endast anges om den person som betalar tull inte är samma person som deklaranten. Till exempel ska ett direkt ombud som åtar sig betalningsansvaret för tull fylla i sitt Eori-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 13 21 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange Eori-nummer.

14 01 000 000 – Leveransvillkor

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel.

Här anger du leveransvillkor.

Uppgiften kan endast anges på huvudnivå.

Denna uppgift är obligatorisk i de fall tullvärdet beräknas på transaktionsvärdet, det vill säga om du också anger koden 1 i dataelement 14 10 000 000 – Värderingsmetod.

Särskilda skatteområden

Uppgift om leveransvillkor är obligatoriskt, oavsett värderingsmetod, i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Ange följande uppgifter:

 • 14 01 035 000 – Incoterm-kod
  Ange leveransvillkor enligt Incoterms. Aktuella koder finns i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem

 • 14 01 036 000 – UN/Locode
  Om du har UN/Locode för destinationsorten eller lastningsplatsen anger du den här. Du behöver då inte fylla i uppgift om land eller plats nedan.

 • 14 01 020 000 – Land
  Om inte UN/Locode anges fyller du i landkoden för destinations- eller lastningslandet här.

 • 14 01 037 000 – Plats
  Om inte UN/Locode anges fyller du i namnet på destinations- eller lastningsplatsen här.

 • 14 01 009 000 – Text
  Beskriv leveransvillkor i de fall de inte följer Incoterms och kod 'XXX' är angiven i dataelement 14 01 035 000 – Incoterm-kod.


14 03 000 000 – Tullar och avgifter

Här anger du beräkningsgrund och avgiftssatser för de avgifter som ska betalas. Du anger uppgifterna genom att använda dig av olika koder.

Till exempel:

 • A00 för tull
 • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
 • 1MT för monetärt tullvärde. Koden används för företag som är momsregistrerade i Sverige och som deklarerar importmoms till Skatteverket.

Observera att det bara går att ange en av koderna B00 och 1MT i samma varupost. Om båda koderna deklareras kommer ärendet att avvisas.

Koden A00 använder du för tull för alla typer av varor. Om det finns både värdetull och jordbrukskomponent, eller både värdetull och tilläggstull på socker eller mjöl, anger du avgiftskoden A00 på två rader. Observera att om varan är tullfri ska A00 inte anges.

I de fall växtskyddsavgift (755) respektive kvalitetskontrollavgift (756) ska deklareras hittar du mer information på sidan Deklarera växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift.

Särskilda skatteområden

För varor med unionsstatus från särskilda skatteområden ska tullavgifter inte deklareras, däremot ska nationella skatter och avgifter deklareras.

Ange följande uppgifter:

 • 14 03 038 000 – Betalningsmetod

  Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel eller aktiv förädling.

  Uppgiften ska anges en gång och endast på första varuposten.

  Endast kod "E" för uppskjuten betalning kan anges i detta dataelement. Detta gäller även om du är ett ombud som åtar dig betalningsskyldigheten.

 • 14 03 039 000 – Slag av avgift
  Här anges avgiftskod(erna), till exempel:
  • A00 för tull
  • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
  • 1MT för monetärt tullvärde. Denna kod kan bara användas av företag som är momsregistrerade i Sverige.
 • Det finns också nationella skatter och avgifter som ska deklareras här. Du hittar tillämpliga koder i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem

 • 14 03 040 000 – Avgiftsunderlag
  Här anger du det värde som du ska använda för att beräkna avgiften på.

  Beskattningsgrunden för värdetullar utgörs av varans tullvärde, det vill säga varans pris plus bland annat frakt- och försäkringskostnader, inklusive kostnader för lastning, lossning och hantering fram till EU:s gräns. Beskattningsgrunden kan även vara en vikt eller ett antal. Har du fakturaunderlag utfärdat i euro ska du använda omräkningskursen för EUC.

  Läs mer om hur du beräknar tullvärde.

 • 14 03 040 041 – Avgiftssats
  För varor som är underkastade tull eller skatt efter värdet anger du den skattesats som framgår av Tulltaxan.

  För varor som är underkastade en tull eller en skatt där avgiften är baserad på till exempel vikt eller styck ska uppgiften inte anges här utan du anger endast beräkningsenhet och kvantitet i separata dataelement. Belopp ska anges i SEK.

  Observera att du måste ange skattesatsen för momsen om du ska betala moms till Tullverket.

  Observera att procenttecknet % aldrig ska anges.

 • 14 03 040 005 – Beräkningsenhet och kvalificerare
  Om din vara omfattas av en tull eller en skatt baserad på till exempel vikt eller styck anger du beräkningsenheten här.

  Du ska inte ange procenttecknet % här om din vara omfattas av en värdetull.

  Du hittar alla EU-gemensamma beräkningsenheter i Tulltaxan.

  Det finns också nationella beräkningsenheter med kvalificerare:

  Nationella beräkningsenheter med kvalificerare

  Kod

  Beskrivning

  001

  Kontrollavgift per deklaration

  002

  Fast m³ under bark

  006

  Kg svavel i bränslet

  007

  Varje tiondels vikt-% svavel i bränslet (m³)

  040

  Detaljhandelspris (DHP)

  075

  Fast kontrollavgift

  099

  Manuell


 • 14 03 040 006 – Kvantitet
  Ange avgiftsunderlag för avgifter som beräknas på måttenheter, t.ex. kilo, liter eller styck.

 • 14 03 040 014 – Belopp
  Ange det belopp som värdetullen ska beräknas på. Beloppet ska anges i SEK.

  Du ska också ange det monetära tullvärdet om du har angett 1MT som avgiftssats.

  För beräkning av beskattningsunderlaget för moms om du har angett koden B00 som avgiftssats hänvisar vi till broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB. (avsnitt 1.0.3).


14 04 000 000 – Tillägg och avdrag

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel eller aktiv förädling.

I de fall värdet på sändningen överstiger 20 000 euro ska du här specificera eventuella tillägg till och avdrag från det pris som har betalats för varorna och som har betydelse för att bestämma varans tullvärde, till exempel frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royaltyer.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Tillämpliga koder hittar du i e-tjänsten Referensdata under Import.

Referensdata söksystem

Exempel

Leveransvillkor i dataelement 14 01 000 000 är angivet till DAP Jönköping. Då ska du här ange avdrag för transportkostnader efter platsen för införsel i unionen med hjälp av koden BA, om dessa framgår av varufakturan.

Du ska även ange koder för andra tillägg och avdrag som kan ha betydelse för att bestämma varans tullvärde. Ange först koden och därefter beloppet i svenska kronor. Observera att beloppet inte ska anges som ett negativt värde. 

Uppgiften kan utelämnas i följande fall:

 • Värdet understiger 20 000 euro.
 • Importen är inte av kommersiellt slag.
 • Generell tullvärdedeklaration har upprättats och angetts i dataelement 12 03 000 000.
 • Tullvärdet fastställs inte enligt transaktionsvärdemetoden (artikel 70 i tullkodexen).

Du kan läsa mer om Tillägg och avdrag i Tullvärdehandledningen Pdf, 915.3 kB..

 

Ange följande uppgifter:

 • 14 04 008 000 – Kod
  Ange tillämplig unionskod för tillägg eller avdrag.

 • 14 04 014 000 – Belopp
  Ange belopp.

14 05 000 000 – Faktureringsvaluta

Skriv koden för det valutaslag som varufakturan är utfärdad i, till exempel USD. Är fakturan utställd i euro anger du koden EUR även om du beräknar tullvärdet med växelkursen EUC.

Om du har varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

14 06 000 000 – Fakturerat totalbelopp

Detta är en frivillig uppgift. Skriv fakturabeloppet för deklarerade varor. Om du har flera varufakturor skriver du det totala beloppet för samtliga fakturor i fakturans valuta.

Beloppet ska anges i den valuta du har angivit i dataelement 14 05 000 000 –Faktureringsvaluta.

14 07 000 000 – Värderingsindikatorer

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

I de fall värdet på sändningen överstiger 20 000 euro ska du ange uppgifter som visar om det finns andra förhållanden eller situationer som påverkar värderingen av varorna.

Uppgiften anges på varupostnivå.

En kod bestående av fyra siffror som antingen är 0 eller 1 ska anges. En 1:a visar att det finns en påverkan medan en 0:a visar att ingen påverkan finns.

 • 1:a siffran: Partsförhållande, oavsett om prispåverkan förekommer eller ej enligt artikel 127 i genomförandeförordningen.

 • 2:a siffran: Restriktioner för köparen beträffande förfogandet över, eller användningen av, varorna i enlighet med artikel 70.3 a i tullkodexen.

 • 3:e siffran: Försäljningen eller priset är beroende av något villkor eller någon ersättning i enlighet med artikel 70.3 b i tullkodexen.

 • 4:e siffran: Försäljningen är beroende av ett arrangemang enligt vilken en del av intäkterna vid efterföljande försäljning, förfogande eller användning direkt eller indirekt tillfaller säljaren.

Exempel

Varor som omfattas av partsförhållande men inte någon av de andra situationerna medför att koden 1000 ska anges.

Uppgiften kan utelämnas i följande fall:

 • Värdet understiger 20 000 euro.
 • Importen är inte av kommersiellt slag.
 • Generell tullvärdedeklaration har upprättats och angetts i dataelement 12 03 000 000.
 • Tullvärdet fastställs inte enligt transaktionsvärdemetoden (artikel 70 i tullkodexen).

14 08 000 000 – Fakturerat varupris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten. Beloppet ska anges i den valuta du har angivit i dataelement 14 05 000 000 – Faktureringsvaluta.

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan).

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare).

Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält. Dessa uppgifter lämnas på annan plats i deklarationen.

Summan av det fakturerade varupriset för alla varuposter som ingår i deklarationen ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp om du har lämnat en sådan uppgift i dataelement 14 06 000 000.

14 10 000 000 – Värderingsmetod

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel.

Här ska du ange en kod för den värderingsmetod som du har använt för att fastställa de importerade varornas tullvärde.

Du kan ange någon av dessa koder:

Koder till dataelement 14 10 000 000 – Värderingsmetod

Kod

Beskrivning

Tullkodex

1

Transaktionsvärde för importerade varor

Artikel 70

2

Transaktionsvärde för identiska varor

Artikel 74.2 a

3

Transaktionsvärde för liknande varor

Artikel 74.2 b

4

Deduktiv metod

Artikel 74.2 c

5

Metoden för beräknat värde

Artikel 74.2 d

6

Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)

Artikel 74.3


Det vanligaste vid ett normalt köp utomlands är att transaktionsvärdet beräknas enligt kod 1.

Läs mer om värderingsmetoder i Tullvärdehandledningen Pdf, 915.3 kB..

14 11 000 000 – Förmåner

I det här dataelementet yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodexen. De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot.

Om du har ett särskilt ursprungsintyg kan du då få tullnedsättning eller tullfrihet för din vara. Yrkar du på en förmånsbehandling ska relevant dokumentkod anges i 12 03 000 000 – Styrkande handlingar.

Om du inte yrkar på någon förmånsbehandling skriver du koden 100.

Du ska skriva en tresiffrig kod enligt följande:

Förmånskod, första siffran

Möjliga koder för förmånskod, första siffran

Kod

Beskrivning

1

Normal tull. Gäller även om du yrkar på tullfrihet enligt förordning (EG) nr 1186/2009 och för retur enligt artikel 203 i tullkodexen

2

Allmänna preferenssystemet (GSP)

3

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2 (frihandelsavtal, till exempel Efta)

4

Tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av unionen (t.ex. varor från Turkiet med ATR-certifikat)


Förmånskod, följande två siffror

Möjliga koder för förmånskod, följande två siffror

Kod

Beskrivning

00

Inget av de följande fallen

10

Tullsuspension

18

Tullsuspension med intyg om produktens särskilda karaktär

19

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis

20

Tullkvot

25

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär

28

Tullkvot efter passiv förädling

50

Intyg om produktens särskilda karaktär


Slutanvändning

Endast förmånskod 100, 110, 119, 120, 200, 220, 300, 310 eller 320 kan anges.

Tillfällig införsel, aktiv förädling, särskilda skatteområden

Endast förmånskod 100 kan anges.


15 09 000 000 – Datum för godtagande

För kompletterande deklaration av allmän art anger du det datum du gjorde registreringen i deklarantens bokföring.

 • Om ditt tillstånd medger kompletterande deklaration av sammanfattande art per dygn anger du datumet anmälningarna skickades in.
 • Om ditt tillstånd medger kompletterande deklaration av sammanfattande art per vecka anger du datum för söndagen i den aktuella perioden.

16 03 000 000 – Destinationsland

Välj en landkod för den medlemsstat i Europeiska unionen där varorna frigjordes i anmälan vid registrering i deklarantens bokföring.

Var det känt vid tidpunkten då registreringen i deklarantens bokföring upprättades att varorna skulle sändas till en annan medlemsstat efter frigörandet ska emellertid koden för den sistnämnda medlemsstaten anges.

Uppgiften kan lämnas antingen på huvudnivå, om den gäller för hela deklarationen, eller på respektive varupost.

16 06 000 000 – Avsändningsland

Här anger du landkoden för det land som din vara skickades ifrån.

I de fall det sker en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande landet. Detta gäller även om uppehållet har gjorts i en EU-medlemsstat. Enbart förvaring på tullager är inte tillräckligt för att byta avsändningsland.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Om det förekommer flera avsändningsländer ska du istället ange detta på respektive varupost.

Avsändningsland kan inte vara SE eller EU.

16 08 000 000 – Ursprungsland

Här ska du ange landkoden för det land de aktuella varorna har sitt ursprung i.

 • Uppgiften är obligatorisk om förmånskoden i dataelement 14 11 000 000 – Förmåner börjar med 1.
 • Uppgiften är också obligatorisk i de fall du i dataelement 14 11 000 000 yrkar på en förmånskod som börjar med 2, 3 eller 4 och ursprungslandet skiljer sig åt från förmånsursprungslandet som du anger i dataelement 16 09 000 000 – Förmånsursprungsland.
 • När du anger en förmånskod i dataelement 14 11 000 000 – Förmåner som börjar på 1 och inte yrkar på preferenstull för varor som har ursprung inom EU, kan du antingen ange EU eller det enskilda medlemslandets landkod.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU. För att få information måste du i så fall ange koden EU som ursprungsland.

16 09 000 000 – Förmånsursprungsland

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en deklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

 • Om du yrkar på förmånstull i dataelement 14 11 000 000 med en kod som börjar på 2, 3 eller 4 är uppgift om förmånsursprungsland obligatorisk. Förmånsursprungslandet anges med landkoden. Det kan inte vara samma landkod som i ursprungsland.

 • Om du yrkar på förmånstull enligt EES-avtalet (varor med ursprung Norge, Island och Liechtenstein) ska du ange aktuellt förmånsursprungsland här samt koden Y019, Y020 eller Y021 i dataelement 12 04 000 000.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Observera att uppgiften inte får skilja sig från anmälan vid registrering i deklarantens bokföring.

Här ska du ange den plats där varorna fanns vid frigörandet.

Om varorna fanns på ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring anger du följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna fanns på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du

 • Typ av plats: C
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  B

  Tillståndsgiven plats

  C

  Godkänd plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande kod tillämplig:
  Kod till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  Y

  Tillståndsnummer (godslokalkod)


 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  • Om typ av plats är angivet som "B" eller "C" anger du godslokalkoden här.

18 01 000 000 – Nettovikt

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel.

Här anger du varornas nettovikt i kilogram för den aktuella varuposten. Enheten ”kg” ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg kan anges med upp till sex decimaler.

Observera att punkt används som decimaltecken.

18 02 000 000 – Extra mängdenhet

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter.

Det är varukoden som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror. Upp till sex decimaler går att ange. Enheten anges inte.

Tulltaxan

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram.

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Observera att om lastpallars vikt anges i transportdokumentet ska denna också ingå i bruttovikten som du anger här, förutom i följande fall:

 1. Lastpallen utgör en separat varupost i tulldeklarationen.
 2. Tullsatsen för varuposten i fråga grundar sig på bruttovikten, och/eller tullkvoten för varuposten i fråga förvaltas på grundval av måttenheten ”bruttovikt”.

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara så detaljerad att det går att klassificera varorna utifrån varubeskrivningen. Det är viktigt att beskrivningen är tydlig och att du inte använder generella uttryck som ”delar”, ”maskiner” eller ”kläder”.

18 06 000 000 – Kollin

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

 • 18 06 003 000 – Kollislag
  Skriv en kod för hur godset var förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i e-tjänsten Referensdata under Import.

  Referensdata söksystem.

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om ett eller flera kollin med samma kollislag och godsmärkning innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kollitalet på en varupost.

  • På nästa varupost/varuposter anger du då 0 i detta dataelement.

  • Om du angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

  • Om du angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

 • 18 06 054 000 – Märken
  Skriv hur de kollin som varorna var förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

18 08 000 000 – CUS-kod

Om de berörda varorna omfattas av en Taric-bestämmelse i samband med en CUS‑kod, ska CUS‑koden tillhandahållas.

I övriga fall är CUS‑kod frivilligt att ange, men det ger dig möjlighet att lämna en enklare varubeskrivning som annars ska vara så exakt att varan kan klassificeras utifrån den.

CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

CUS-koden anges i formatet 0000000-0.

18 09 000 000 – Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Varukoden har tio siffror men är uppdelad i tre dataelement.

Förutom varukoden ska du i vissa fall ange en eller flera tilläggskoder, exempelvis för varor som är föremål för antidumpning. Det finns också nationella tilläggskoder som ibland ska anges.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer
  Här anger du HS-kod (6 siffror).

 • 18 09 057 000 – KN-nummer
  Ange de två följande siffrorna som bildar KN-nummer.

 • 18 09 058 000 – TARIC-nummer
  Ange de två sista siffrorna som bildar TARIC-nummer.

 • 18 09 059 000 – TARIC-tilläggsnummer
  Ange eventuella tilläggsnummer till varukoden. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

 • 18 09 060 000 – Nationellt tilläggsnummer

  Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel.


  Ange eventuella nationella tilläggsnummer till varukoden. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

Tulltaxan

19 01 000 000 – Containerindikator

Denna uppgift ska inte anges i en tulldeklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

 • Ange 1 om varorna var lastade i en container när de passerade EU:s yttre gräns.
 • Ange 0 om varorna inte var lastade i container.

Tänk på att du måste ange containernummer i dataelement 19 07 063 000 om du anger koden 1 i 19 01 000 000.

19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över EU:s yttre gräns.

Följande koder är tillämpliga:

Koder för transportsätt till dataelement 19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Post

7

Transport via fasta installationer (endast möjligt för varor enligt tulltaxenummer 2201, 2709, 2710, 2711, 2716 och 2804)

9

Annat transportsätt (dvs. egen framdrivning)


19 04 000 000 – Transportsätt inrikes

Denna uppgift ska inte anges i en tulldeklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Ange kod för transportsättet vid ankomsten till bestämmelseorten. Det är samma koder som i dataelement 19 03 000 000.

Uppgiften behöver inte anges om importformaliteterna har genomförts vid platsen för införsel till EU:s tullområde.

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som deklarationen omfattar.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Du ska också peka på vilka varuposter som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 044 000 – Varureferens
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000.

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen. Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

  Särskilda skatteområden
  Containernummer ska anges även om du inte ska ange någon containerindikator i 19 01 000 000.

19 08 000 000 – Aktivt transportmedel vid gränsen

Denna uppgift ska inte anges i en tulldeklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerat EU:s yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Nationalitet ska endast anges om du i dataelement 19 03 000 000 angett någon av koderna 1, 3, 4 eller 9.

Ange följande uppgift:

 • 19 08 062 000 – Nationalitet
  Ange landkod för det aktiva transportmedlet.

99 01 000 000 – Kvotens löpnummer

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel, aktiv förädling eller i en tulldeklaration för varor från ett särskilt skatteområde.

Detta dataelement fyller du i om det finns en tullkvot för varuposten och du vill yrka på den. Du skriver då in kvotnumret med en sexställig kod. I Tulltaxan kan du få reda på om det finns en tullkvot.

Du måste ange en förmånskod som slutar på 20, 25 eller 28 i dataelement 14 11 000 000 när du yrkar på en kvot.

Tulltaxan

99 05 000 000 – Transaktionens art

Denna uppgift ska inte anges vid tillfällig införsel.

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis ett köp, en retur, en reparation, en gåva eller ett lån.

Skriv transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller hela deklarationen, alternativt anges den för respektive varupost.

Koderna hittar du i e-tjänsten Referensdata.

Referensdata söksystem

99 06 000 000 – Statistiskt värde

Här anger du det statistiska värdet, som utgörs av varans värde inklusive frakt och övriga kostnader fram till svensk gränsort.

Observera att detta alltså inte är samma som tullvärdet eller beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Beloppet ska anges i svenska kronor (SEK).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)